Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Specjalista ds. opracowań projektów edukacyjnych

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
zasad naboru kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym

kierownicze stanowiska urzędnicze w
RZPWE w Opolu

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Specjalista ds. opracowań  projektów edukacyjnych

w wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania:

1. niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia, projekty unijne,)
 • staż pracy / doświadczenie zawodowe :  5 lat  /3 lata na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem,
 • znajomość zasad pozyskiwania funduszy UE oraz innych źródeł  finansowania,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów UE,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 • inne: (umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych)
 • nieposzlakowana opinia,

2. dodatkowe :

 • studia podyplomowe w zakresie: pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy unijnych
 • ukończone kursy z zakresu: pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy unijnych,
 • znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole;
 • zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
 • inicjatywa w podejmowaniu decyzji;
 • dynamika i aktywność w działaniu.

Zakres wykonywanych zadań :

 1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach środków UE,
 2. opracowywanie koncepcji projektów edukacyjnych realizowanych przez RZPWE,
 3. aktualizacja wiedzy z zakresu zasad przygotowywania wniosków związanych z dofinansowaniem i rozliczaniem projektów edukacyjnych,
 4. opracowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
 5. monitorowanie projektów, opracowywanie niezbędnych wyjaśnień i  poprawek wymaganych podczas oceny i realizacji projektów,
 6. współpraca ze szkołami i jednostkami samorządowymi w zakresie realizowanych projektów.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku samodzielnego referenta:

 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynków RZPWE;
 • budynek  Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
 • praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu grudzień 2016 r. nie przekroczył 6%

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w kadrach RZPWE lub na stronie BIP,
 4. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach, kursach ), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych    i dodatkowych,
 6. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych) .

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej www.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń - mojego nazwiska, pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .

Aplikacje kandydatów powinny zawierać również  klauzule

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Kadrach RZPWE pokój nr 103, sekretariacie RZPWE  pokój nr 109 lub pocztą na adres :

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois  36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko;  Starszy specjalista ds. opracowań  projektów edukacyjnych”

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

6 lutego 2017r. do godz. 14.00

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Wicedyrektor RZPWE
mgr Hanna Franczak  

DOCXOgłoszenie o naborze na stanowisko st. specjalista II.docx (63,89KB)
DOCLISTA KANDYDATÓW do naboru II.doc (33,00KB)
DOCInformacja o wynikach naboru II 2017.doc (25,00KB)