Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad siecią dokształcania i rozwoju zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego

 

OFERTA PRACY

z dnia 24.02.2023r.

 

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole,
ul. Głogowska 27 ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad siecią dokształcania i rozwoju zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego

 

 
w ramach projektu nr RPOP.09.02.01-16-0002/19

pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy 2

w  wymiarze czasu pracy:  1/2 etatu (niepełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: średnie lub wyższe

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

e) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 

2. dodatkowe :

a)  obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

b) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, dokładność, szybkość
i dobra organizacja w realizacji powierzonych zadań.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Udział merytoryczny w spotkaniach i wydarzeniach edukacyjnych szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczych, organami nadzoru
 2. Przygotowywanie i koordynowanie merytoryczne szkoleń doskonalących i kursów dla nauczycieli kształcenia zawodowego, współuczestnictwo w szkoleniach
 3. Przygotowywanie i koordynowanie merytoryczne warsztatów dla nauczycieli – sieci doradztwa, współuczestnictwo w warsztatach
 4. Przygotowywanie i koordynowanie merytoryczne spotkań roboczych Sieci Nauczyciela Kształcenia Zawodowego, współuczestnictwo w spotkaniach,
 5. Przygotowywanie i koordynowanie merytoryczne spotkań roboczych Sieci Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu Szkoły Zawodowej, współuczestnictwo
  w spotkaniach,
 6. współuczestnictwo w opracowaniu raportu ewaluacyjnego,
 7. inne zadania zlecone przez kierownika projektu 9.2.1. pozostające w związku
  z zakresem merytorycznym zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska pracy.

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Praca w projekcie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2023 r. jest niższy niż 6%.

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty :

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

4.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6. oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w SEKRETARIACIE RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

SEKRETARIAT  45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad siecią dokształcania i rozwoju zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego  “ .

 

 

tel.77/ 4047569.

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
09.03.2023r.

 

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Wicedyrektor RZPWE

mgr Hanna Franczak

 

DOCXoferta-pracy-Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad siecią dokształcania._.docx (95,36KB)