Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży uczniowskich

 

OFERTA PRACY

z dnia 24.02.2023r.

 

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole,
ul. Głogowska 27 ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży uczniowskich


w ramach projektu nr RPOP.09.02.01-16-0002/19, pn.: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2 “

w  wymiarze czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy (1 etat)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: średnie lub wyższe

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

e) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 

2. dodatkowe :

a)  obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

b) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, dokładność, szybkość
i dobra organizacja w realizacji powierzonych zadań.

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. Prowadzenie merytoryczne doradztwa dla szkół i przedsiębiorców z zakresu tworzenia programów staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy, w powiązaniu
  z przedsiębiorcami,
 2. prowadzenie merytoryczne warsztatów i prezentacji dla przedsiębiorców z zakresu realizacji staży uczniowskich dla uczniów szkół zawodowych i techników,
 3. przeprowadzanie merytorycznych wizyt przygotowawczych w miejscach, w których uczniowie odbywać będą staże uczniowskie
 4. doradztwo i prowadzenie konsultacji merytorycznych dla szkół i przedsiębiorców
  z zakresu tworzenia programów staży uczniowskich,
 5. współpraca ze  szkolnymi koordynatorami staży uczniowskich
 6. opracowywanie merytoryczne wzorów dokumentacji związanej z realizacją staży uczniowskich,
 7. opracowywanie merytoryczne prezentacji dot. staży uczniowskich na spotkania informacyjne dla rodziców i uczniów przed wyjazdami poszczególnych grup na staże uczniowskie,
 8. prowadzenie merytoryczne warsztatów przygotowujących uczniów do odbycia staży uczniowskich,
 9. współuczestnictwo w opracowaniu raportu ewaluacyjnego po zakończonej realizacji staży uczniowskich,
 10. współuczestnictwo we wdrożeniu w szkołach wyników ewaluacji w celu podniesienia jakości realizacji staży uczniowskich,
 11. inne zadania zlecone przez kierownika projektu 9.2.1 pozostające w związku
  z zakresem merytorycznym zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska pracy.

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Praca w projekcie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2023 r. jest niższy niż 6%.

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty :

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

4.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6. oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w Sekretariacie  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

SEKRETARIAT 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży uczniowskich“.
 

tel.77/ 4047569

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
09.03.2023r.

 

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Wicedyrektor RZPWE

mgr Hanna Franczak

 

DOCXoferta-pracy-Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży uczniowskich.docx (95,67KB)