Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nauczyciel konsultant – 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA  PRACY

z dnia 01.03.2023r.

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji  w Opolu 45-315  Opole, ul.  Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

 

Nauczyciela konsultanta –  4 osoby

w pełnym wymiarze czasu pracy


Wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe pedagogiczne,
 • kierunek : biologia, geografia, fizyka, chemia, j. polski, psychologia, pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów zawodowych,
 • stopień awansu zawodowego:  nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany,
 • co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej;
 • kompetencje w zakresie edukacji dorosłych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera - biegła znajomość programów do edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarki internetowej, programów do edukacji zdalnej,
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, zdolność analitycznego myślenia, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.

Dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
 2. upowszechnianie i realizacja projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;
 3. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w określaniu priorytetów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie opolskim;
 4. wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także innych grup zawodowych,
  w tym w zakresie edukacji informatycznej;
 5. przygotowanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla doradców metodycznych oraz wspieranie ich działań we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 6. współpraca w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
 7. wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
 8. organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli;
 9. organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami, szkołami
  i placówkami oświatowymi;
 10. organizowanie różnorodnych form współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego z krajowymi i zagranicznymi partnerami, szczególnie z regionów partnerskich Województwa Opolskiego;
 11. współpraca w zakresie dokształcania o doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;
 12. prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej;
 13. upowszechnianie nowych metod, technik i środków kształcenia uwzględniających nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne;
 14. wspomaganie szkół w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów w tym poprzez organizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 15. udzielanie szkołom i placówkom oświatowym pomocy metodycznej w urządzaniu i wyposażaniu pracowni;
 16. organizowanie szkoleń wspierających nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej, metodyki pracy i innych zagadnień zgłaszanych przez nauczycieli,

17.realizacja zadań z zakresu wspomagania pracy szkoły

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (  dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy   ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych
 i dodatkowych,

5. Oświadczenie kandydata wyłącznie  wg wzoru dostępnego do pobrania  w Dziale Kadr Zespołu,
lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : Dotyczy naboru  na stanowisko: nauczyciel konsultant

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

 

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
31.03.2023r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

p.o. Dyrektor RZPWE

mgr Bartłomiej Piechaczek

 

DOCoferta-pracy-nauczyciel-konsultant.doc (47,00KB)