Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 28.04.2023 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. zamówień publicznych

 (nazwa stanowiska)

w wymiarze czasu pracy ………pełny wymiar czasu pracy …………………………...............…

liczba kandydatów do wyłonienia: ...............1 osoba ..........................................................................

(ilość osób)

Wymagania :

1. niezbędne :

a)  wykształcenie :   wyższe magisterskie ( techniczne, administracyjne)

b) staż pracy / doświadczenie zawodowe :  2 lata  / 2 lata na podobnym stanowisku

c) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

d) bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień Publicznych,

e) inne: ( umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność,

f) nieposzlakowana   opinia,

2. dodatkowe :


 a) studia podyplomowe w zakresie administracji/ zamówień publicznych,

 b) znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

d)  znajomość prawa oświatowego;

 e) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu  zamówień publicznych w tym ze środków UE

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami określającym procedury udzielania zamówień publicznych;
 2. opracowywanie projektów specyfikacji warunków zamówienia;
 3. tworzenie dokumentacji oraz pism związanych z danym postępowaniem;
 4. prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań;
 5. przygotowywanie projektów umów oraz przekazywanie ich do podpisu przez przedstawicieli RZPWE
 6. przygotowywanie zapytań ofertowych w oparciu o wewnętrzne regulaminy;
 7. obsługa Bazy Konkurencyjności;
 8. obsługa platformy zakupowej;
 9. udział w pracach komisji przetargowych;
 10. sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 11. współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu i organizacji postępowań;
 12. wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku specjalisty  ds. zamówien publicznych  :

1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynku RZPWE Opole ul. Głogowska 27;

2. budynek Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;

3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze;
 2. budynek Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu marcu 2023 r.
nie przekroczył 6%
RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP,
 4. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach, kursach ), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 6. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (dostępnego do pobrania na stronie BIP RZPWE)

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,  45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru  na:  specjalista ds. zamówień publicznych”

 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

17 MAJA 23r. do godz. 14.00

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

p.o. Dyrektor RZPWE

   mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogloszenie-o-naborze-specjalista ds. zamówień publicznych.docx (97,20KB)
DOCXInformacja o wynikach naboru.docx (91,89KB)