Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 29.05.2023 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. kształcenia ustawicznego

 (nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba (ilość osób)

Wymagania:

1. niezbędne:

a)  wykształcenie: wyższe magisterskie ( administracja,prawo)

b) staż pracy / doświadczenie zawodowe: 4 lata  / 2 lata na podobnym stanowisku

c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

d) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

e) inne: ( umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność,

f) nieposzlakowana opinia,

2. dodatkowe:
 a) studia podyplomowe w zakresie administracji, prawa

 b) znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

d)  znajomość prawa oświatowego;

 e) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu  zamówień publicznych w tym ze środków UE

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z władzami oświatowymi, samorządowymi, szkołami zawodowymi, placówkami oświatowymi świadczącymi usługi z zakresu kształcenia ustawicznego, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, szeroko rozumianym środowiskiem oświatowym w zakresie wykorzystywania zasobów RZPWE w kształceniu ustawicznym, promocji nowatorskich metod nauczania realizowanych przez RZPWE, kreowania nowych form współpracy i platform porozumień nastawionych na rozwój edukacyjny RZPWE.   
 2. Promowanie edukacyjnej bazy szkoleniowej i noclegowej RZPWE.
 3. Poszerzanie trendów rozwoju współczesnego szkolnictwa ustawicznego i wprowadzanie nowatorskich koncepcji edukacyjnych w RZPWE poprzez min. szkolenia wewnętrzne i świadczenie usług doradczych dla pozostałych pracowników/projektów RZPWE.
 4. Ścisła współpraca z działami RZPWE (w tym: RCRE i PBW) oraz z biurem projektów unijnych
  w zakresie merytorycznego rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz pozostałych projektów edukacyjnych RZPWE.
 5.  Koordynowanie i organizacja oraz prowadzenie spotkań z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek oświatowych świadczących usługi z zakresu kształcenia ustawicznego. 
 6.  Współpraca na zasadzie konsultacji eksperckich na etapie przygotowania postępowań uzp
  w zakresie przygotowania pracowni kształcenia zawodowego pod kątem realizacji kursów zawodowych.
 7.  Opracowywanie zestawu dokumentacji związanej ewaluacją współpracy RZPWE z władzami oświatowymi, samorządowymi, szkołami zawodowymi, placówkami oświatowymi świadczącymi usługi z zakresu kształcenia ustawicznego, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, szeroko rozumianym środowiskiem oświatowym w zakresie kształcenia ustawicznego.
 8.  Prowadzenie wykładów i prezentacji związanych z wyposażeniem szkolnych pracowni kształcenia zawodowego dla szkół i pracodawców na potrzeby przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 9. Wykonywanie innych zadania zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych merytorycznie ze stanowiskiem swojej pracy.
 10. Wykonywanie innych zadania zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych merytorycznie ze stanowiskiem swojej pracy.    

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku specjalisty :

1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynku RZPWE Opole ul. Głogowska 27;

2. budynek Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;

3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze;
 2. budynek Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu kwietniu 2023 r.
nie przekroczył 6%
RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP,
 4. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach, kursach ), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 6. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (dostępnego do pobrania na stronie BIP RZPWE)

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,  45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru  na:  specjalista ds. kształcenia ustawicznego”

 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

9 czerwca 23r. do godz. 14.00 w sekretariacie

Informacje pod nr tel.77/ 4047569

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów
do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

  p.o. Dyrektor RZPWE

   mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogloszenie-o-naborze-specjalista ds. kształcenia ustawicznego.docx (98,02KB)
DOCXinformacja-o-wynikach-naboru-specjalista ds. kształcenia ustawicznego.docx (83,04KB)