Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 23.06.2023 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji

 (nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ………pełny wymiar czasu pracy …………………............………...............…

liczba kandydatów do wyłonienia: ...............2 osoby .................................................................

(ilość osób)

Wymagania :

1. niezbędne :

a)  wykształcenie :  wyższe

b) staż pracy / doświadczenie zawodowe :  4 lata  / 1 rok

c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

d) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

e) inne: ( umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność,

f) nieposzlakowana   opinia,

2. dodatkowe :


a) studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami unijnymi;

b) znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

d)  znajomość prawa oświatowego;

 e) doświadczenie zawodowe w realizacj  projektów w tym ze środków UE.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. współpraca z Liderem projektu w zakresie zarządzania i koordynowania pracami sieci,
 2. koordynowanie pracy sieci doradców zawodowych, w tym animowanie aktywności członków sieci i prowadzenie niezbędnych szkoleń dla członków sieci,
 3. współpraca z asystentami ds. edukacji Powiatowych Koordynatorów Sieci, w tym organizowanie doraźnych spotkań roboczych asystentów ds. edukacji Powiatowych Koordynatorów Sieci,
 4. przygotowanie i udział w powiatowych spotkaniach sieci doradztwa (w tym: przygotowanie programów spotkań, postępowań przetargowych na wynajem sali, catering, ekspertów, współprowadzenie spotkań),
 5. animowanie działań związanych nawiązaniem trwałej współpracy między szkołami, firmami oraz rynkiem pracy w zakresie doradztwa zawodowego (w tym funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery),
 6. animowanie i promowanie działań wspierających wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz uczenia się przez całe życie (LLL),
 7. promowanie powiatowych wydarzeń związanych z Long Life Learning,
 8. nadzór nad realizacją wojewódzkiego forum Biznes-Edukacja-Kooperacja (w tym: przygotowanie programu wydarzenia, przygotowanie postępowań przetargowych na wynajem sali, catering, nagłośnienie i obsługę techniczną, przygotowanie listy uczestników (w tym gości, ekspertów), promocja wydarzenia, współprowadzenie wydarzenia i inne),
 9. nadzór nad realizacją Wojewódzkiego Święta Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, (w tym: przygotowanie programu wydarzenia, przygotowanie postępowań przetargowych na wynajem sali, catering, nagłośnienie i obsługę techniczną, mówca motywacyjny, prowadzącego, przygotowanie listy uczestników (w tym gości, ekspertów), promocja wydarzenia i inne),
 10. nadzór nad realizacją konkursów związanych z doradztwem zawodowym („Mam wizję, mam plan”, „ePortfolio”) (w tym: przygotowanie regulaminów konkursów, przygotowanie postępowań przetargowych na wynajem sali, catering, nagrody, ekspertów
  do prowadzenia warsztatów, przygotowanie eliminacji powiatowych oraz finału w tym: wybór składu jury, prowadzenie eliminacji powiatowych oraz finału, wybór uczestników konkursów, promocja konkursów, przygotowanie dyplomów i certyfikatów dla uczestników konkursów i inne),
 11. współpraca przy organizacji wydarzeń/eventów realizowanych w ramach projektu przez lidera projektu oraz partnerów,
 12. przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych z funkcjonowania sieci doradztwa dla portalu internetowego LLL,
 13. opracowanie sprawozdań wraz z wnioskami dla Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK) z funkcjonowania sieci doradztwa,
 14. opracowanie raportu ewaluacyjnego działań związanych z funkcjonowaniem sieci doradztwa,
 15. wykonywanie innych zadania zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych merytorycznie ze stanowiskiem swojej pracy.    

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku specjalisty :

1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynku RZPWE Opole ul. Głogowska 27;

2. budynek Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;

3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

 

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze;
 2. budynek Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu maju 2023 r.
nie przekroczył 6%
RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP,
 4. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach, kursach ), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 6. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (dostępnego do pobrania na stronie BIP RZPWE)

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
w Opolu,  45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru  na:  specjalista ds. kształcenia ustawicznego”

 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

6 lipca 23r. do godz. 14.00 w sekretariacie

Informacje pod nr tel.77/ 4047569

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów
do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

  p.o. Dyrektor RZPWE

   mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogloszenie-o-naborze-Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji.docx (98,34KB)
DOCXinformacja-o-wynikach-naboru-Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji.docx (83,42KB)