Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista  ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania  – doskonalenie zawodowe kadry zespołów szkół kształcenia zawodowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 10 sierpnia 2023 roku

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista  ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania
 – doskonalenie zawodowe kadry zespołów szkół kształcenia zawodowego

w projekcie pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe

nr  FEOP.05.09-IP.02.001/23

 

w  wymiarze czasu pracy:    pelnego etatu

liczba kandydatów do wyłonienia :   1   (ilość osób)

Wymagania:

1. niezbędne:

 1. wykształcenie :   wyższe
 2. staż pracy / doświadczenie zawodowe :  4 lata / 2 lata
 3. inne:
 • doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów UE,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 • umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych
 • nieposzlakowana   opinia,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • biegła znajomość Pakietu Office ( Word, Excel, Power Point)

 

2. dodatkowe:

 1. umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
 2. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 3. inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
 4. dynamika i aktywność w działaniu
 5. odporność na stres.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Opracowanie regulaminu dofinasowania do studiów podyplomowych/kursów zawodowych (kwalifikacyjnych/kompetencyjnych) dla przedstawicieli kadry szkół kształcenia zawodowego,
 2. Rekrutacja nauczycieli podnoszących w ramach studiów podyplomowych/kursów zawodowych kwalifikacje/kompetencje zawodowe,
 3. Opracowanie merytoryczne wzorów dokumentów certyfikujących działania wspierające rozwój kompetencji i kwalifikacji kadry szkół kształcenia zawodowego,
 4. Prowadzenie szkoleń dla szkół z zakresu tworzenia programów 40 godzinnych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 5. Prowadzenie warsztatów przygotowujących nauczycieli kształcenia zawodowego do odbycia 40 godzinnych staży zawodowych,
 6. Pracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonej realizacji 40 godzinnych staży zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
 7. Opracowanie programów konferencji i warsztatów dla przedstawicieli kadry szkół kształcenia zawodowego,
 8. Koordynowanie merytoryczne / nadzór merytoryczny nad działalnością sieci funkcjonalnych istniejących w szkołach kształcenia zawodowego (np.: Klub dyrektora Szkoły Zawodowej),
 9. Prowadzenie spotkań roboczych sieci funkcjonalnych działających w szkołach kształcenia zawodowego (np.: Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej),
 10. Opracowanie programów zajęć warsztatowych dla nauczycieli w Laboratorium Branżowym RZPWE oraz w laboratoriach szkół wyższych,
 11. Koordynowanie merytoryczne / nadzór merytoryczny nad realizacją zajęć warsztatowych dla nauczycieli w laboratoriach branżowych,
 12. Bieżąca ewaluacja zleconych zadań merytorycznych oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonych działań wspierających uczniów/nauczycieli,
 13. Współpraca i bieżące współuczestnictwo w przygotowywaniu danych merytorycznych stanowiących podstawę rozliczeń projektowych UE w tym prowadzenie statystyk i zbiorów analitycznych,
 14. Przygotowywanie danych merytorycznych na potrzeby artykułów z zakresu doskonalenia zawodowego przedstawicieli kadry szkół kształcenia zawodowego na potrzeby promocji projektu,
 15. Inne zadania zlecone przez kierownika projektu 5.9.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Praca w projekcie.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2023r. r. jest niższy niż 6%.

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty :

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

4.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6. oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Sekretariat 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista  ds. nadzoru merytorycznego
nad realizacją zadania – doskonalenie zawodowe kadry zespołów szkół kształcenia zawodowego w projekcie pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe“

 

 

 

w razie pytań proszę o kontakt:

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
25.08.2023r.

 

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

p.o. Dyrektor RZPWE

   mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogloszenie-o-naborze-Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania – doskonalenie zawodowe kadry zespołów szkół kształcenia zawodowego.docx (97,73KB)
DOCXinformacja-o-wynikach-naboru-Specj. ds. nadz. meryt. nad realizacją zad. – doskonal.zawodowe.docx (83,35KB)