Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania – specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 10 sierpnia 2023 roku

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania
– specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne
 w projekcie pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe

nr  FEOP.05.09-IP.02.001/23

 

w  wymiarze czasu pracy:    pelnego etatu

liczba kandydatów do wyłonienia :   1   (ilość osób)

Wymagania:

1. niezbędne:

 1. wykształcenie :   wyższe
 2. staż pracy / doświadczenie zawodowe :  4 lata / 2 lata
 3. inne:
 • doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów UE,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 • umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych
 • nieposzlakowana   opinia,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • biegła znajomość Pakietu Office ( Word, Excel, Power Point)

 

2. dodatkowe:

 1. umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
 2. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 3. inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
 4. dynamika i aktywność w działaniu
 5. odporność na stres.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Współpraca ze szkołami w zakresie przygotowania scenariuszy specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy
  z ukierunkowaniem branżowym
 2. Opracowanie we współpracy ze szkołami szczegółowych specyfikacji zakupu pomocy dydaktycznych/naukowych niezbędnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy z ukierunkowaniem branżowym,
 3. Opracowanie zestawu dokumentacji związanej przekazaniem zakupionych pomocy dydaktycznych/naukowych szkołom,
 4. Koordynowanie merytoryczne / nadzór merytoryczny nad realizacją specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy z ukierunkowaniem branżowym,
 5. Bieżąca ewaluacja zleconych zadań merytorycznych oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonych działań wspierających uczniów/nauczycieli,
 6. Współpraca i bieżące współuczestnictwo w przygotowywaniu danych merytorycznych stanowiących podstawę rozliczeń projektowych UE w tym prowadzenie statystyk i zbiorów analitycznych,
 7. Przygotowywanie danych merytorycznych na potrzeby artykułów z zakresu realizacji specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych
  z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy z ukierunkowaniem branżowym na potrzeby promocji projektu,
 8. Inne zadania zlecone przez kierownika projektu 5.9.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Praca w projekcie.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2023r. r. jest niższy niż 6%.

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty :

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

4.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6. oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Sekretariat 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjaista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania – specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne
w projekcie pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe“

 

 

w razie pytań proszę o kontakt:

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
24.08.2023r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

p.o. Dyrektor RZPWE

   mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogloszenie-o-naborze-Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania - specjalistyczne zajecia pozalekcyjne.docx (97,41KB)
DOCXinformacja-o-wynikach-naboru-Specj. ds. nadz. meryt. nad realizacją zad. – specjalistyczne zaj.pozalekcyjne.docx (83,72KB)