Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. opracowań projektów

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 22 września 2023 roku

 

 

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista ds. opracowań projektów

........................................................................................................................................

 (nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ………pełny wymiar czasu pracy …………………………...............…

liczba kandydatów do wyłonienia: ...............1 osoba..................................................

(ilość osób)

Wymagania:

 

1. niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia, projekty unijne)
 • staż pracy/doświadczenie zawodowe:  5 lat /3 lata na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem,
 • znajomość zasad pozyskiwania funduszy UE oraz innych źródeł  finansowania,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów UE,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

- inne:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych
 • nieposzlakowana opinia,

 

2. dodatkowe:

 • studia podyplomowe w zakresie: pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy unijnych,
 • ukończone kursy z zakresu: pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy unijnych,
  • znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;
  • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole;
  • zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
  • inicjatywa w podejmowaniu decyzji;
  • dynamika i aktywność w działaniu.

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach środków UE,
 2. opracowywanie koncepcji projektów w tym edukacyjnych realizowanych przez RZPWE,
 3. aktualizacja wiedzy z zakresu zasad przygotowywania wniosków związanych z dofinansowaniem i rozliczaniem projektów edukacyjnych,
 4. opracowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
 5. monitorowanie projektów, opracowywanie niezbędnych wyjaśnień i  poprawek wymaganych podczas oceny i realizacji projektów,
 6. współpraca ze szkołami i jednostkami samorządowymi w zakresie realizowanych projektów.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze;
 • budynek Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
 • praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2023r. r. jest niższy niż 6%.

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty :

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

4.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6. oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu, 45-315 Opole,
ul. Głogowska 27.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie  OCE lub pocztą na adres :

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu
Sekretariat 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Starszy specjalista ds. opracowań projektów“.

w razie pytań proszę o kontakt:

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
05.10.2023r.

 

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

 

p.o. Dyrektor OCE

 mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXOgłoszenie o naborze - Starszy specjalista ds. opracowań projektów.docx (89,25KB)
DOCXInfomracja o wynikach weryfikacji - Starszy specjalista ds. opracowań projektów.docx (85,94KB)