Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: Nauczyciela bibliotekarza

OFERTA PRACY
z dnia 13.11.2023r.

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Nauczyciela bibliotekarza

w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo od dnia 01.12.2023r.

w filii PBW w Kędzierzynie-Koźlu


Wymagania:

 1. wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 2. kwalifikacje: pełne w zakresie bibliotekarstwa,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - dobra znajomość programów do edycji tekstów, przeglądarki internetowej oraz programów użytkowych,
 4. znajomość obsługi systemu bibliotecznego ALEPH lub innego służącego do obsługi bibliotecznej czytelników,
 5. predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, zdolność analitycznego myślenia, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność,
 6. gotowość do pracy zmianowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Pełnienie dyżurów wg ustalonego harmonogramu.
 2. Wypożyczanie i przyjmowanie zbiorów.
 3. Pobieranie opłat oraz rozliczanie finansowo-bankowe z tytułu usług informacyjnych, kar za przetrzymywanie zbiorów oraz prolongat.
 4. Aktywne i systematyczne prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa bibliotecznego wśród użytkowników biblioteki (indywidualnych i zbiorowych), m. in. poprzez udzielanie porad (informacji) bibliotecznych, bibliograficznych oraz rzeczowych  o zbiorach, usługach i zasadach korzystania z biblioteki.
 5. Prowadzenie rejestru czytelników w zeszycie i w systemie bibliotecznym do obsługi czytelników.
 6. Prowadzenie korespondencji z czytelnikami w zakresie bieżących spraw bibliotecznych.
 7. Sporządzanie upomnień.
 8. Przygotowywanie wystaw tematycznych oraz wystaw nowości.
 9. Przyjmowanie dezyderatów czytelniczych.
 10. Sporządzanie jednostkowych protokołów ubytków.
 11. Prowadzenie dokumentacji swojej pracy, bieżąca kontrola poprawności układu dokumentacji.
 12. Sporządzanie statystyki w systemie dziennym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym.
 13. Obsługa modułu udostępniania i katalogowania w systemie bibliotecznym.
 14. Prowadzenie instruktażu dla nauczycieli w zakresie udostępniania zbiorów oraz warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.
 15. Prowadzenie warsztatów i lekcji bibliotecznych.
 16. Obsługa ksero, rozliczanie finansowe usług informacyjnych – ksero materiałów bibliotecznych.
 17. Współpraca z innymi wydziałami i filiami w zakresie: działalności informacyjnej i bibliograficznej, udostępniania zbiorów, organizacji imprez czytelniczych oraz przygotowania i realizowania programów i projektów edukacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

3. Kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje do pracy bibliotekarskiej,

4. Inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań,

5. Oświadczenie kandydata wyłącznie  wg wzoru dostępnego na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,   45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie OCE lub pocztą na adres :

Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADR 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: Dotyczy naboru  na stanowisko: nauczyciel bibliotekarz w filii PBW w Kędzierzynie-Koźlu

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 27.11.2023r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

DOCoferta-pracy-nauczyciel-bibliotekarz - K-K - 2023r..doc (43,00KB)