Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. rozliczeń finansowych i monitorowania projektu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 06.12.2023 roku

 

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. rozliczeń finansowych i monitorowania projektu
 

w  wymiarze czasu pracy:  pełny wymiaru czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania :

1. niezbędne :

 1. Wykształcenie : średnie/wyższe
 2. staż pracy / doświadczenie zawodowe : 2 lata /1 rok na podobnym stanowisku
 3. doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich rozliczaniem,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 7. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
   

2.dodatkowe :

 1. doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją,
 2. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
 3. komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.
 4. mile widziane:
 1.  studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania , wdrażania i rozliczania funduszy unijnych
 2. ukończone kursy z zakresu:   pozyskiwania , wdrażania i rozliczania funduszy unijnych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań :

 1. gromadzenie i ewidencjonowanie wskazanych danych finansowo-księgowych
  oraz określonych we wnioskach o dofinansowanie wskaźników przekazywanych przez partnerów i personel projektów w części budżetu odpowiadającej OCE, niezbędnych do prawidłowego wypełniania wniosków o płatność w realizowanych projektach,
 2. weryfikacja poniesionych w projektach przez OCE wydatków i ich kwalifikowalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz weryfikacja wydatków wykazanych przez partnerów,
 3. współpraca ze służbami finansowo-księgowymi w zakresie poprawności rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym,
 4. weryfikacja poprawności sporządzanych opisów do dokumentów finansowo-księgowych będących podstawą do wprowadzania danych do wniosków o płatność,
 5. kontrola zgodności operacji finansowych z budżetami projektów,
 6. weryfikacja wprowadzanych do centralnego systemu informatycznego SL2014 oraz SL2021 danych z OCE i pochodzących od partnerów poszczególnych projektów  dotyczących wkładu własnego, danych uczestników projektów oraz danych zatrudnionego w projektach personelu,
 7. weryfikacja prawidłowości danych finansowo-księgowych wprowadzanych
  do  centralnego systemu informatycznego SL2014 oraz SL2021 na potrzeby wniosków o płatność,
 8. sporządzanie wniosków o płatność projektów w zakresie zadań oraz weryfikacja danych otrzymywanych od partnerów,
 9. przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych,
 10. bieżąca kontrola wydatków pod kątem oszczędności i przesunięć w budżetach poszczególnych projektów,
 11. współpraca z zespołem projektowym przy przygotowywaniu zmian we wnioskach o dofinansowanie,
 12. współpraca z zespołem projektowym przy sporządzaniu harmonogramów płatności poszczególnych projektów oraz ich bieżąca aktualizacja,
 13. współpraca z personelem finansowo-księgowym w zakresie kompleksowego rozliczania poszczególnych projektów,
 14. realizacja innych zadań wynikających ze sprawozdawczości i rozliczeń projektów,
 15. wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presją czasu, wymaga odporności na stres i umiejętności pracy zespołowej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie  2023 r.
jest niższy niż 6%.

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

3.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne,dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5.oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania w na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w Sekretariacie OCE lub pocztą na adres :

KADRY
Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń finansowych
i monitorowania projektu.

 

tel.77/ 404 75 69, pokój 2.15

APLIKACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
20.12.2023r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu,
nie będą rozpatrywane.

 

p.o. Dyrektor OCE

mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogłoszenie- Specjalista ds. rozliczeń finansowych.docx (93,48KB)
DOCXInformacja o wynikach weryfikacji na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń finansowych i monitorowania projektu.docx (89,10KB)