Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa/księgowy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 06.12.2023 roku

 

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowa/księgowy
 

w  wymiarze czasu pracy:  pełny wymiaru czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania :

1. niezbędne :

 1. Wykształcenie: średnie/wyższe
 2. staż pracy / doświadczenie zawodowe: 2 lata /1 rok na podobnym stanowisku
 3. doświadczenie w zakresie pracy w księgowości,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 7. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
   

2.dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją,
 2. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
 3. komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.
 4. mile widziane:
 1.  studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania , wdrażania i rozliczania funduszy unijnych
 2. ukończone kursy z zakresu:   pozyskiwania , wdrażania i rozliczania funduszy unijnych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Utworzenie  planu kont dla projektów,
 2. bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych projektów zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami rachunkowości, rachunkowości budżetowej oraz zasadami wydatkowania środków EFRR, FEO polegające na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
 3. dekretacja i księgowanie dokumentów projektów (wprowadzanie do systemu FK) m.in.: faktury, rachunki, wyciągi bankowe, listy płac, sporządzonych dokumentów PK,  itp.,
 4. sprawdzanie poprawności  podziału kwot z dokumentów finansowo-księgowych na poszczególne paragrafy,
 5. podział kwot z dokumentów finansowo-księgowych na poszczególne źródła finansowania (UE, BP, WK ) wg wskaźników procentowych zgodnych z wnioskami o dofinansowanie poszczególnych projektów ,
 6. sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych  projektów pod względem rachunkowym i formalnym,
 7. dokonywanie bieżącej analizy zgodności wydatkowanych środków z planami finansowymi projektów,
 8. opracowywanie rocznych planów finansowych projektów oraz ich bieżącą aktualizację,
 9. sporządzanie sprawozdań projektowych, finansowych, budżetowych w zakresie realizowanych projektów,
 10. kompletowanie dokumentacji księgowo-finansowej projektów,
 11. zorganizowanie gromadzenia i dbanie o należyte przechowywanie dokumentacji księgowej oraz sprawozdań finansowych w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 12. sporządzanie opisów do faktur, rachunków, list płac zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie oraz obowiązującymi budżetami projektów (opis merytoryczny wydatku, weryfikacja zgodności  zapisów umowy zawartej w ramach PZP z otrzymaną fakturą: nr postępowania PZP, nr umowy, wartość umowy, termin realizacji umowy, termin zapłaty, zgodność protokołu odbioru z umową),
 13.  opis na fakturach zakupionego  sprzętu (wyposażenie, środki trwałe i niskocenne) w celu prawidłowej dekretacji i przekazania kopii opisanej faktury do kierownika działu A-G celem wpisania na stan wyposażenia OCE,
 14. kompletowanie podpisów osób uprawnionych na sporządzanych opisach do dokumentów finansowych,
 15.  ustalanie terminu i formy płatności zobowiązań wynikających z realizacji projektów oraz nadzorowanie terminowego regulowania zobowiązań,
 16.  nadzorowanie terminowego regulowania zobowiązań  wynikających z rachunków zleceniobiorców,
 17. zgłaszanie kierownikom projektów i głównej księgowej OCE wszelkich nieprawidłowości i problemów zauważonych  podczas pełnienia obowiązków służbowych.
 18. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presją czasu, wymaga odporności na stres i umiejętności pracy zespołowej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie  2023 r.
jest niższy niż 6%.

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

3.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne,dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5.oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania w na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w Sekretariacie OCE lub pocztą na adres :

KADRY
Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko: księgowa/księgowy“.

tel.77/ 404 75 69, pokój 2.15

APLIKACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
20.12.2023r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu,
nie będą rozpatrywane.

p.o. Dyrektor OCE
mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogłoszenie- księgowa -wy-1.docx (93,24KB)
DOCXInformacja o wynikach weryfikacji na stanowisko księgowa._.docx (88,63KB)