Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor BHP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 07.12.2023 roku

 

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor BHP
 

w  wymiarze czasu pracy :1/4 etatu (niepełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1osoba

I. Wymagania :

 1. niezbędne :
  1. wykształcenie: średnie techniczne; technik bezpieczeństwa i higieny pracy/wyższe
    o kierunku lub specjalności w zakresie BHP
  2. staż pracy, w tym min. 1 rok stażu na stanowisku pracownika służby BHP/doświadczenie zawodowe: 1/4 lata
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
  6. znajomość ustawy: o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, karta nauczyciela
  7. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do w/w ustaw,
  8. znajomość przepisów dot. bhp a w szczególności rozporządzeń w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, szkolenia w dziedzinie bhp, oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
  9. umiejętność samodzielnego rozwiazywania problemów,
  10. biegła znajomość pakietu Microsoft Office 2010
  11. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  12. zdolność podejmowania decyzji w ramach przyznanych kompetencji
  13. kreatywność, inicjatywa, rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie
  14.  znajomość ustawy: o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, karta nauczyciela
  15. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do w/w ustaw
  16. znajomość przepisów dot. bhp a w szczególności rozporządzeń w sprawie: ustalenia
  17. okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, szkolenia w dziedzinie bhp, oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
  18. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 2. dodatkowe :
  1. inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
  2. dynamika i aktywność w działaniu,
  3. odporność na stres
  4.  biegła znajomość pakietu Microsoft Office 2010
  5. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  6. zdolność podejmowania decyzji w ramach przyznanych kompetencji
  7. kreatywność, inicjatywa, rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie.

 

II. Zakres wykonywanych zadań:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r , w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.109, poz.704 z późn. zmianami), między innymi:

 1. przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników,
 2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,
 3. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. sporządzanie sprawozdań w zakresie bhp i ppoż.,
 5. przeprowadzanie próbnej akcji ewakuacji w OCE,
 6. badanie okoliczności wypadków przy pracy pracowników, wypadków uczestników różnych form doskonalenia oraz sporządzanie stosownych dokumentów,
 7. uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. oraz szczegółowych instrukcji na poszczególne stanowiska pracy (  pracowników: RCRE, PBW, Projektów),
 8.  informowanie na bieżąco dyrektora  o stwierdzonych zagrożeniach
  oraz przedstawianie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń,
 9. współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,
 10. organizowanie szkoleń w zakresie p.poż oraz udzielania  pierwszej  pomocy,
 11. opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla OCE.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presją czasu, wymaga odporności na stres i umiejętności pracy zespołowej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie  2023 r.
jest niższy niż 6%.

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

3.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne,dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia), aktualne szkolenie okresowe dla służb BHP,

4.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5.oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania w na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,45-315 Opole,
ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w Sekretariacie OCE lub pocztą na adres :

KADRY
Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor BHP“.

tel.77/ 404 75 69, pokój 2.15

APLIKACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
21.12.2023r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu,
nie będą rozpatrywane.

 

p.o. Dyrektor OCE
mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogłoszenie- Inspektor BHP.docx (94,38KB)
DOCXInfomracja o wynikach weryfikacji - INSPEKTOR BHP.docx (85,83KB)