Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji

ANULOWANE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 14.12.2023 roku

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji

w projekcie pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

w  wymiarze czasu pracy:  pełny wymiaru czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania :

1. niezbędne :

 1. Wykształcenie : wyższe
 2. staż pracy / doświadczenie zawodowe : 4 lata /1 rok

c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

d) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

e) inne: ( umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność,

f) nieposzlakowana   opinia,

2. dodatkowe :

a) studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami unijnymi;

b) znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

d)  znajomość prawa oświatowego;

e) doświadczenie zawodowe w realizacji  projektów w tym ze środków UE.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. współpraca z Liderem projektu w zakresie zarządzania i koordynowania pracami sieci,
 2. koordynowanie pracy sieci doradców zawodowych, w tym animowanie aktywności członków sieci i prowadzenie niezbędnych szkoleń dla członków sieci,
 3. współpraca z asystentami ds. edukacji Powiatowych Koordynatorów Sieci, w tym organizowanie doraźnych spotkań roboczych asystentów ds. edukacji Powiatowych Koordynatorów Sieci,
 4. przygotowanie i udział w powiatowych spotkaniach sieci doradztwa (w tym: przygotowanie programów spotkań, postępowań przetargowych na wynajem sali, catering, ekspertów, współprowadzenie spotkań),
 5. animowanie działań związanych nawiązaniem trwałej współpracy między szkołami, firmami oraz rynkiem pracy w zakresie doradztwa zawodowego (w tym funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery),
 6. animowanie i promowanie działań wspierających wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz uczenia się przez całe życie (LLL),
 7. promowanie powiatowych wydarzeń związanych z Long Life Learning,
 8. nadzór nad realizacją wojewódzkiego forum Biznes-Edukacja-Kooperacja (w tym: przygotowanie programu wydarzenia, przygotowanie postępowań przetargowych na wynajem sali, catering, nagłośnienie i obsługę techniczną, przygotowanie listy uczestników (w tym gości, ekspertów), promocja wydarzenia, współprowadzenie wydarzenia i inne),
 9. nadzór nad realizacją Wojewódzkiego Święta Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, (w tym: przygotowanie programu wydarzenia, przygotowanie postępowań przetargowych na wynajem sali, catering, nagłośnienie i obsługę techniczną, mówca motywacyjny, prowadzącego, przygotowanie listy uczestników (w tym gości, ekspertów), promocja wydarzenia i inne),
 10. nadzór nad realizacją konkursów związanych z doradztwem zawodowym („Mam wizję, mam plan”, „ePortfolio”) (w tym: przygotowanie regulaminów konkursów, przygotowanie postępowań przetargowych na wynajem sali, catering, nagrody, ekspertów do prowadzenia warsztatów, przygotowanie eliminacji powiatowych oraz finału w tym: wybór składu jury, prowadzenie eliminacji powiatowych oraz finału, wybór uczestników konkursów, promocja konkursów, przygotowanie dyplomów i certyfikatów dla uczestników konkursów i inne),
 11. współpraca przy organizacji wydarzeń/eventów realizowanych w ramach projektu przez lidera projektu oraz partnerów,
 12. przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych z funkcjonowania sieci doradztwa dla portalu internetowego LLL,
 13. opracowanie sprawozdań wraz z wnioskami dla Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK) z funkcjonowania sieci doradztwa,
 14. opracowanie raportu ewaluacyjnego działań związanych z funkcjonowaniem sieci doradztwa,
 15. wykonywanie innych zadania zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych merytorycznie ze stanowiskiem swojej pracy.    

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presją czasu, wymaga odporności na stres i umiejętności pracy zespołowej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie  2023 r.
jest niższy niż 6%.

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

3.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne,dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5.oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania w na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w Sekretariacie OCE lub pocztą na adres :

KADRY
Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji.

 

tel.77/ 404 75 69, pokój 2.15

APLIKACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
29.12.2023r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu,
nie będą rozpatrywane.

p.o. Dyrektor OCE

mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogłoszenie- Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji.docx (93,67KB)
DOCXAnulowanie ogłoszenia- Specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji.docx (89,10KB)