Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania – pozaszkolne kształcenie zawodowe w projekcie pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe nr FEOP.05.09-IP.02.001/23

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 14.12.2023 roku

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania
– pozaszkolne kształcenie zawodowe
w projekcie pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe

nr  FEOP.05.09-IP.02.001/23

 

w  wymiarze czasu pracy:    pełnego etatu

liczba kandydatów do wyłonienia :   1   osoba

Wymagania:

1. niezbędne:

 1. wykształcenie :   wyższe
 2. staż pracy / doświadczenie zawodowe :  4 lata / 2 lata
 3. inne:
 • doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów UE,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 • umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych
 • nieposzlakowana   opinia,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • biegła znajomość Pakietu Office ( Word, Excel, Power Point)

2. dodatkowe:

 1. umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
 2. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 3. inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
 4. dynamika i aktywność w działaniu
 5. odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Opracowanie programów zajęć warsztatowych z ukierunkowaniem branżowym
  w Laboratorium Branżowym OCE oraz w laboratoriach szkół wyższych,
 2. Koordynowanie merytoryczne / nadzór merytoryczny nad realizacją zajęć warsztatowych z ukierunkowaniem branżowym dla uczniów,
 3. Opracowanie programów wyjazdów studyjnych na specjalistyczne targi dla uczniów różnych branż zawodowych,
 4. Opracowanie programów obozów naukowych/naukowo-sportowych dla uczniów,
 5. Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,
 6. Koordynowanie merytoryczne / nadzór merytoryczny nad realizacją zajęć pozalekcyjnych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych,
 7. Opracowanie programu wizyt studyjnych u pracodawców z lokalnego otoczenia społeczno-gospodarczego szkół kształcenia zawodowego,
 8. Koordynowanie merytoryczne / nadzór merytoryczny nad realizacją wizyt studyjnych u pracodawców z lokalnego otoczenia społeczno-gospodarczego szkół kształcenia zawodowego,
 9. Opracowanie szczegółowych programów specjalistycznych kursów zawodowych
  dla uczniów,
 10. Koordynowanie merytoryczne / nadzór merytoryczny nad realizacją specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów,
 11. Bieżąca ewaluacja zleconych zadań merytorycznych oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonych działań wspierających uczniów/nauczycieli,
 12. Współpraca i bieżące współuczestnictwo w przygotowywaniu danych merytorycznych stanowiących podstawę rozliczeń projektowych UE w tym prowadzenie statystyk i zbiorów analitycznych
 13. Koordynowanie merytoryczne / nadzór merytoryczny nad realizacją spotkań z uczniami realizującymi pozaszkolne formy kształcenia,
 14. Przygotowywanie danych merytorycznych na potrzeby artykułów z zakresu pozaszkolnych form kształcenia uczniów
  na potrzeby promocji projektu,
 15. Inne zadania zlecone przez kierownika projektu 5.9.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presją czasu, wymaga odporności na stres i umiejętności pracy zespołowej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie  2023 r.
jest niższy niż 6%.

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

3.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne,dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5.oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania w na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w Sekretariacie OCE lub pocztą na adres :

KADRY
Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania– pozaszkolne kształcenie zawodowe.

tel.77/ 404 75 69, pokój 2.15

APLIKACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
29.12.2023r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu,
nie będą rozpatrywane.

 

p.o. Dyrektor OCE

mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogłoszenie- Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania 1.docx (93,62KB)
DOCXINFORMACJA o wynikach weryfikacji-spec.kształcenie zawodowe-1.docx (86,07KB)