Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania - staże uczniowskie w projekcie pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe nr FEOP.05.09-IP.02.001/23

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 14.12.2023 roku

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania
- staże uczniowskie

 w projekcie pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe nr  FEOP.05.09-IP.02.001/23

 

w  wymiarze czasu pracy:    pełny etat

liczba kandydatów do wyłonienia :   1 osoba

Wymagania:

1. niezbędne:

 1. wykształcenie :   wyższe
 2. staż pracy / doświadczenie zawodowe :  4 lata / 2 lata
 3. inne:
 1. doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem,
 2. doświadczenie w realizacji projektów UE,
 3. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 4. umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych
 5. nieposzlakowana   opinia,
 6. prawo jazdy kategorii B,
 7. biegła znajomość Pakietu Office ( Word, Excel, Power Point)

2. dodatkowe:

 1. umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
 2. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 3. inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
 4. dynamika i aktywność w działaniu
 5. odporność na stres.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie doradztwa dla szkół i przedsiębiorców z zakresu tworzenia programów staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy, w powiązaniu z przedsiębiorcami,
 2. Opracowywanie i wdrażanie w przedsiębiorstwach standardów bazy sprzętowej koniecznej do realizacji programów staży uczniowskich dla uczniów,
 3. Prowadzenie warsztatów i prezentacji dla przedsiębiorców z zakresu realizacji staży uczniowskich dla uczniów szkół zawodowych i techników,
 4. Przeprowadzenie wizyt przygotowawczych w miejscach, w których uczniowie odbywać będą staże uczniowskie – dopracowanie programów staży uczniowskich do bazy sprzętowej firm,
 5. Doradztwo i prowadzenie konsultacji merytorycznych dla szkół i przedsiębiorców
  z zakresu tworzenia programów staży uczniowskich,
 6. Współpraca z  szkolnymi koordynatorami staży uczniowskich – eksperckie opiniowanie programów staży uczniowskich,
 7. Opracowanie merytoryczne wzorów dokumentacji związanej z realizacją staży uczniowskich,
 8. Opracowanie prezentacji dot. staży uczniowskich na spotkania informacyjne dla rodziców i uczniów przed rozpoczęciem staży uczniowskich, 
 9. Prowadzenie warsztatów przygotowujących uczniów do odbycia staży uczniowskich,
 10. Bieżąca ewaluacja zleconych zadań merytorycznych oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonych działań wspierających uczniów/nauczycieli,
 11. Współpraca i bieżące współuczestnictwo w przygotowywaniu danych merytorycznych stanowiących podstawę rozliczeń projektowych UE w tym prowadzenie statystyk i zbiorów analitycznych,
 12. Wdrożenie w szkołach wyników ewaluacji w celu podniesienia jakości realizacji staży uczniowskich,
 13. Przygotowywanie danych merytorycznych na potrzeby artykułów z zakresu staży uczniowskich na potrzeby promocji projektu,
 14. Inne zadania zlecone przez kierownika projektu 5.9.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presją czasu, wymaga odporności na stres i umiejętności pracy zespołowej.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie  2023 r.
jest niższy niż 6%.

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

3.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne,dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5.oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania w na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w Sekretariacie OCE lub pocztą na adres :

KADRY
Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania - staże uczniowskie.

tel.77/ 404 75 69, pokój 2.15

APLIKACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
29.12.2023r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu,
nie będą rozpatrywane.

 

p.o. Dyrektor OCE

mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXogłoszenie- Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania - staże uczniowskie.docx (94,14KB)