Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pomoc kuchenna

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko: pomoc kuchenna
z dnia 12.04.2024r. 

 

Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

w  wymiarze czasu pracy :                   pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia 1osoba

praca w obiektach OCE w Opolu w równoważnym czasie pracy.

 

Pomoc kuchenna

w  wymiarze czasu pracy: 1 etatu (pełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: podstawowe lub zawodowe lub średnie

b) staż pracy/doświadczenie zawodowe: 2 lata/ mile widziane

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

f) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

g) książeczka sanitarno-epidemologiczna.
 

2.dodatkowe :

a) umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,

b) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,

c) inicjatywa w podejmowaniu decyzji.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Przygotowywanie wszelkiego rodzaju surowców niezbędnych do sporządzania posiłków.
 2. Sprawdzanie dat ważności produktów spożywczych pobieranych z magazynu
  i wydawanych na stołówkę.
 3. Przygotowywanie potraw z zachowaniem wymaganych  gramatur oraz przepisów.
 4. Systematyczne, terminowe i prawidłowe sporządzanie oraz przechowywanie próbek żywnościowych  dla celów sanitarno epidemiologicznych.
 5. Dbanie o porządek  w kuchni, jadalni i pomieszczeniach  magazynowych poprzez:
 1. codzienne mycie  posadzek w kuchni, zmywalni naczyń i rozdzielni posiłków,
 2. każdorazowe  zmywanie naczyń po posiłku, wyparzanie, osuszanie oraz segregację  naczyń stołowych
 3. dbanie o czystość i estetykę jadalni, poprzez mycie podłóg, okien, drzwi, mycie parapetów, wymianę obrusów, itp.
 4. codzienne mycie wszystkich używanych garnków, kotłów, patelni oraz innych naczyń kuchennych,
 5. mycie  oraz czyszczenie obieraczki do jarzyn i ziemniaków oraz separatora obierzyn po każdym jego użyciu
 1. Zobowiązana do estetycznego nakrywania stołu i wydawania porcji żywieniowych zgodnie z obowiązującymi normami i gramaturami.
 2. Prawidłowe  korzystanie z urządzeń kuchennych, przede wszystkim z urządzeń mechanicznych  wysokiego napięcia.
 3. Zgłaszanie  bezpośredniemu przełożonemu o wszystkich awariach, przede wszystkim sprzętu  jakie wystąpiły w kuchni, magazynach, jadalni.
 4. Racjonalne korzystanie  ze środków czystości  oraz środków dezynfekcji urządzeń, maszyn i naczyń   z zachowanie szczególnej  ostrożności przy kontakcie ze środkami szkodliwymi.
 5. Wykonywanie wszystkich  prac  związanych z  obróbką  żywności  w odpowiedniej odzieży ochronnej.
 6. Systematyczne sprawdzanie  prawidłowości działania urządzeń chłodniczych (szafy chłodnicze, zamrażalki)
 7. Wykonywanie  innych  czynności zaleconych przez przełożonego , a wynikających
  z potrzeb prawidłowego funkcjonowania ośrodka.
 8. Znajomość zasad  obsługi instalacji sygnalizacji przeciw pożarowej znajdującej się
  w Ośrodku.
 9. Przestrzeganie zasad bhp, przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.
 10. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych osób prawnie przebywających na terenie Ośrodka.
 11. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą w kuchni głównie
  na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach;
 2. budynek  jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
 3. praca pod presją czasu, wymaga odporności na stres i inicjatywy w działaniu.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu marcu 2024 r. nie przekracza 6%               

 

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy                                      
( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. Oświadczenie kandydata wyłącznie  wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,  45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie OCE lub pocztą na adres :

Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy ogłoszenia o konkursie na stanowisko: pomoc kuchenna“

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
26.04.2024r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                     Dyrektor OCE

                                                                                                                                       mgr Ireneusz Podolak  

 

DOCXOFERTA PRACY - pomoc kuchenna 002.docx (93,83KB)