Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. realizacji współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 6 maja 2024 roku

 

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Specjalista ds. realizacji współpracy szkół z ich otoczeniem
społeczno-gospodarczym

w projekcie pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe nr  FEOP.05.09-IP.02.001/23

w  wymiarze czasu pracy:    pelnego etatu
liczba kandydatów do wyłonienia :   2   (ilość osób)

Wymagania:

1. niezbędne:

 1. wykształcenie :   średnie/wyższe
 2. staż pracy / doświadczenie zawodowe :2 lata / 1 rok
 3. inne:
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 • umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych
 • prawo jazdy kategorii B,
 • biegła znajomość Pakietu Office ( Word, Excel, Power Point)
 • doskonale rozwinięte umiejętności pisania i redagowania tekstów w tym umiejętność budowy struktury informacji,
 • doświadczenie w koordynacji wydarzeń konferencyjnych i promocyjnych

 

2. dodatkowe:

 1. umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
 2. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 3. inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
 4. dynamika i aktywność w działaniu
 5. odporność na stres.

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. współudział w nawiązywaniu współpracy szkół kształcenia zawodowego z biznesem
  oraz z innymi instytucjami z POSG,
 2. tworzenie korzystnych warunków dla edukacji zawodowej oraz pomaganie uczniom
  w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i umiejętności, które są zgodne z wymaganiami rynku pracy, m.in: realizacja spotkań świadomościowych dla uczniów i POSG dot. potrzeby uczenia się w rzeczywistych warunkach pracy na podstawie lokalnych możliwości POSG,
 3. prowadzenie rozeznanie potrzeb i możliwości w zakresie wsparcia ucznia w rzeczywistych warunkach pracy POSG,
 4. współpraca z przedsiębiorcami w zakresie budowy merytorycznego obszaru wsparcia
  dla ucznia w zakresie indywidualnych możliwości technologiczno-organizacyjnych POSG
  w zgodności z programem nauczania,
 5. przygotowywanie przedstawicieli POSG do przyjęcia ucznia do odbycia wsparcia
  w rzeczywistym środowisku pracy m.in. poprzez przełamywanie barier przedsiębiorcy
  do pracy z uczniem szkoły kształcenia zawodowego i mentoring,
 6. wsparcie POSG w przygotowaniu miejsca wsparcia ucznia w rzeczywistych warunkach pracy,
 7. doradztwo POSG w zakresie zasad oceniania kształtującego/informacji zwrotnej dla ucznia, metod motywowania uczniów do osiągania założonych celów, ustalenie dress codu,
 8. przeprowadzanie rozmów feedbeckowych po otrzymanym wsparciu przez ucznia,
 9. upowszechnianie nauczania w miejscu pracy w POSG (strategia/praktyka),
 10. realizacja innych działań mających na celu wzrost kompetencji POSG w zakresie możliwości współpracy szkółz POSG mierzony na podstawie liczby POSG przygotowujących uczniów
  \do wejścia na rynek pracy,
 11. wykonywanie poleceń kierownika projektu i innych zleconych prac w projekcie związanych merytorycznie z zakresem swoich obowiązków.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Praca w projekcie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2024r. r. jest niższy niż 6%.
OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

 

Wymagane dokumenty :

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

4.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6. oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie  OCE lub pocztą na adres :

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu
Sekretariat 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. realizacji współpracy szkół
z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym
“.

w razie pytań proszę o kontakt: tel.77/ 4047569

 

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
20.05.2024r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

 

Wicedyrektor OCE
mgr Bartłomiej Piechaczek

 

DOCXOgłoszenie o naborze - Specjalista ds. realizacji współpracy szkół z ich otoczeniem - projekt 5.9.docx (282,99KB)
DOCXInformacja o wynikach weryfikaci- Specjalista ds. realizacji współpracy szkół z ich otoczeniem - projekt 5.9.docx (279,25KB)