Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pomoc administracyjna ds. monitorowania uczestników projektów

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko:

Pomoc administracyjna ds. monitorowania uczestników projektów

z dnia 22.05.2024r. 

Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

w wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia1 osoba

Pomoc administracyjna ds. monitorowania uczestników projektów

w wymiarze czasu pracy: 1 etatu (pełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania:

1. niezbędne:

a) wykształcenie: średnie/wyższe

b) staż pracy/doświadczenie zawodowe: 2 lata/mile widziany 1 rok  doświadczenia na podobnym stanowisku

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

f) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2.dodatkowe:

a) obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

b) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, dokładność, szybkość i dobra organizacja w realizacji powierzonych zadań.

Zakres wykonywanych zadań:

  1. Współpraca z zespołami projektowymi w zakresie przekazywania danych dotyczących uczestników projektów,
  2. wprowadzanie i weryfikacja danych dotyczących uczestników projektów do systemów monitorowania programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, w tym centralnego systemu teleinformatycznego (CST2021) danych,
  3. przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych z uwzględnieniem danych dotyczących wskaźników projektowych,
  4. kontakt z uczestnikami projektów w celu weryfikacji i potwierdzenia prawidłowości danych zawartych w dokumentacji projektowej,
  5. wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
  2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu kwietniu 2024 r. nie przekracza 6%               

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. Oświadczenie kandydata wyłącznie  wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,  45-315 Opole,
ul. Głogowska 27.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie OCE lub pocztą na adres:

Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADR 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia o konkursie na stanowisko: Pomoc administracyjna ds. monitorowania uczestników projektów”

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
05 .06.2024r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Dyrektor OCE

mgr Ireneusz Podolak  

DOCXOFERTA PRACY - Pomoc administracyjna ds. monitorowania uczestników projektów.docx (93,28KB)