Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. rozliczeń i monitorowania projektów

ANULOWANE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 13 czerwca  2024 roku

 

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. rozliczeń i monitorowania projektów

w  wymiarze czasu pracy:    pelnego etatu

liczba kandydatów do wyłonienia :   1   (ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: wyższe

b) staż pracy/doświadczenie zawodowe: 2 lata/ 1 rok

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

f) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 

2.dodatkowe :

a) obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

b) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, dokładność, szybkość
i dobra organizacja w realizacji powierzonych zadań.

 

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Współpraca z zespołami projektowymi w zakresie przekazywania danych dotyczących uczestników projektów,
 2. wprowadzanie i weryfikacja danych dotyczących uczestników projektów do systemów monitorowania programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, w tym centralnego systemu teleinformatycznego (CST2021) danych,
 3. przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych z uwzględnieniem danych dotyczących wskaźników projektowych,
 4. kontakt z uczestnikami projektów w celu weryfikacji i potwierdzenia prawidłowości danych zawartych w dokumentacji projektowej,
 5. znajomość dokumentów programowych Funduszy Europejskich dla Opolskiego
   2021-2027,
 6. współudział w sporządzaniu wniosków o płatność w zakresie OCE,
 7. wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska
  oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Praca w projekcie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2024r. r. jest niższy niż 6%.

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

 

Wymagane dokumenty :

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

4.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom
lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6. oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie  OCE lub pocztą na adres :

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu
Sekretariat 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń i monitorowania projektów“.

w razie pytań proszę o kontakt: tel.77/ 4047569, pokój 1.30

 

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
26.06.2024r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

 

Dyrektor OCE
mgr Ireneusz Podolak

 

DOCXOgłoszenie o naborze - specjalista ds. rozliczeń i monitorowania.docx (92,05KB)