Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kształcenia ustawicznego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 17 czerwca 2024 roku

 

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. kształcenia ustawicznego

 

w  wymiarze czasu pracy:    pelnego etatu

liczba kandydatów do wyłonienia :   1   (ilość osób)

Wymagania :

1. niezbędne :

a)  wykształcenie :   wyższe magisterskie

b) staż pracy / doświadczenie zawodowe :  2 lata  / 1 rok na podobnym stanowisku

c) doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, w tym w realizacji zadań dotyczących kształcenia zawodowego/kształcenia ustawicznego,

d) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

e) inne: ( umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność,

f) nieposzlakowana   opinia,

2. dodatkowe :

a) doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich

b) znajomość przepisów prawa dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego

d)  znajomość prawa oświatowego;

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z władzami oświatowymi, samorządowymi, szkołami zawodowymi, placówkami oświatowymi świadczącymi usługi z zakresu kształcenia ustawicznego, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, szeroko rozumianym środowiskiem oświatowym w zakresie wykorzystywania zasobów OCE w kształceniu ustawicznym, promocji nowatorskich metod nauczania realizowanych przez OCE, kreowania nowych form współpracy i platform porozumień nastawionych na rozwój edukacyjny OCE.   
 2. Promowanie edukacyjnej bazy szkoleniowej i noclegowej OCE.
 3. Poszerzanie trendów rozwoju współczesnego szkolnictwa ustawicznego i wprowadzanie nowatorskich koncepcji edukacyjnych w OCE poprzez min. szkolenia wewnętrzne
  i świadczenie usług doradczych dla pozostałych pracowników/projektów OCE.
 4. Ścisła współpraca z działami OCE (w tym: RCRE i PBW) oraz z biurem projektów unijnych
  w zakresie merytorycznego rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz pozostałych projektów edukacyjnych OCE.
 5.  Koordynowanie i organizacja oraz prowadzenie spotkań z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek oświatowych świadczących usługi z zakresu kształcenia ustawicznego. 
 6.  Współpraca na zasadzie konsultacji eksperckich na etapie przygotowania postępowań uzp
  w zakresie przygotowania pracowni kształcenia zawodowego pod kątem realizacji kursów zawodowych.
 7.  Opracowywanie zestawu dokumentacji związanej ewaluacją współpracy OCE z władzami oświatowymi, samorządowymi, szkołami zawodowymi, placówkami oświatowymi świadczącymi usługi z zakresu kształcenia ustawicznego, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, szeroko rozumianym środowiskiem oświatowym w zakresie kształcenia ustawicznego.
 8.  Prowadzenie wykładów i prezentacji związanych z wyposażeniem szkolnych pracowni kształcenia zawodowego dla szkół i pracodawców na potrzeby przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych merytorycznie ze stanowiskiem swojej pracy.
 10. Wykonywanie innych zadania zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych merytorycznie ze stanowiskiem swojej pracy.    

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Praca w zespole realizującym projekty kształcenia zawodowego

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2024r. r. jest niższy niż 6%.

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

 

Wymagane dokumenty :

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

4.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6. oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie  OCE lub pocztą na adres :

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu
Sekretariat 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. kształcenia ustawicznego“.

w razie pytań proszę o kontakt: tel.77/ 4047569, pokój 1.30

 

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
28.06.2024r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

 

Dyrektor OCE
mgr Ireneusz Podolak

DOCXOgłoszenie o naborze - specjalista ds. kształcenia ustawicznego.docx (94,42KB)
DOCXInformacja o wynikach weryfikacji - specjalista ds. kształcenia ustawicznego-3.docx (90,31KB)