Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr kontroli

Rejestr kontroli

Lp. Data Przedmiot kontroli Podmiot kontrolujący Wydane zalecenia Uwagi
1. 23-24. 02.2017
2-3. 03.2017
Kontrola projektu pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2" WUP-Opole dostępne w sekretariacie  
2. 24.07.2017

Audyt w Instytucji Zarządzającej - UM WO, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020...

Ministerstwo Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Protokół DAS1.9011.10.2017.WTA10.23.1 z audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ... projektu RPOP.10.04.00-16-0001/16  
3. 4.08.2017-
01.09.2017

Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości nieprzekraczającej 30 000 Euro

Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.24.2016 z dnia 27.09.2016r.

UM WO Biuro Kontroli i Audytu

Protokół kontroli problemowej z 05.09.2017, nr sprawy: BKA-I.1711.14.2017

Wystąpienie pokontrolne 
BKA-I.1711.14.2017.DC
z 12 września 2017 

 
4.

9-11. 08.2017,

22-23. 08.2017

Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0822/16/AB/17 - brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych  
5.

28-30. 08.2017

Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej WUP-Opole   zmiana terminu do ustalenia
6. 31.08-12.09.2017 Ewaluacja zewnętrzna problemowa Opolskie Kuratorium Oświaty

brak zaleceń

raport z ewaluacji problemowej nr WWKE.5531.27.2017
z 20 września 2017

 
7. 1, 7, 12.09.2017 Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higieny pracy Państwowa Inspekcja Pracy Opole Protokół Kontroli nr rej. 110194-5317-K054-Pt/17 z 12.09.2017  
8.

11-13.10.2017

06-07.11.2017

Kontrola doraźna realizacji projektów "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I,II,III..."

z zakresie oceny zgodności realizacji projektów z Decyzją o dofinansowanie Projektu, Wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa... 

WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0822/08/AB/17/D z 18.12.2017  
9. 22.10.2017 Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Opolskie Kuratorium Oświaty brak zaleceń  
10 21.11.2017 Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Opolskie Kuratorium Oświaty brak zaleceń  
11 25.11.2017 Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Opolskie Kuratorium Oświaty brak zaleceń  
12 19.01.2018 Protokół kontroli wypoczynku zima 2018 - półkolonie od 15.01-19.01.2018 Opolskie Kuratorium Oświaty nie odnotowano ZDS.081.1.2018
13 31.01.2018 Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II ... WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/4/AK/18 ZDS.081.2.2018
14 29.01.2018 Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0008/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III ... WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/1/MPi/18 ZDS.081.3.2018
15 30.01.2018 Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0006/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I ... WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/03/MN/18 ZDS.081.4.2018
16 22.02 - 04.06.2018 Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej RPOP.09.01.02-16-0005/15 w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej... Krajowa Administracja Skarbowa, Dep. Audytu Środków Publicznych Protokół nr WTA10.9011.5.2018.5 ZDS.085.1.2018
17 21-22.06.2018 Kontrola problemowa, SIO według stanu 30.09.2017 i 31.03.2018, doskonalenie zawodowe nauczycieli 2017, postępowanie w przypadku podejrzeń nadużyć finansowych, przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów etyki urzędniczej UMWO - Opole DEiRP 1.Protokół z kontroli problemowej z 29.06.2018 nr DEP-I.1711.1.2018
2.Wystąpienie pokontrolne z 13.08.2018 nr DEP-I.1711.1.2018
ZDS.081.5.2018
18 25.06.2018 Kontrola wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w RZPWE - półkolonii w Opolu, Dubois 36 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51

Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2013.KI z 25.06.2018

brak zaleceń

ZDS.081.6.2018
19 11.07.2018 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach, ul. Wiejska 17 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51

Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2018.KI z 11.07.2018

brak zaleceń

ZDS.081.7.2018
20

01-31.08.2018
z przerwą od 6-10.08.2018

Kontrola problemowa dot.
1. Prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS
2. Prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ich zgodność z planem finansowym w próbie
UMWO Biuro Kontroli i Audytu Opole Piastowska 14

Protokół z kontroli problemowej BKA-I.1711.13.2018 AF z 30.08.2018

Wystąpienie pokontrolne z 13.09.2018 nr BKA-I.1711.13.2018 AF

ZDS..081.9.2018
21 6.07.2018-3.08.2018 Zadanie audytowe pn. "Zarządzanie jednostką wg. standardów kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu województwa ze szczególnym uwzględnieniem standardu Bezpieczeństwo informacji" UMWO Biuro Kontroli i Audytu Opole Piastowska 14

Kwestionariusz samooceny nr BKA-II.1720.2.2018 z 23.07.2018 oraz z 02.08.2018 

a także   sprawozdanie nr BKA-II.1720.2.2018.MDZ z 21.01.2019r. z przeprowadzonego audytu wewnętrznego  w części dot. RZPWE.

ZDS.085.2.2018
22 26.09.2018 Doraźna wizyta monitoringowa trwałości wskaźnika przeprowadzonej w projekcie pn. "Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" RPOP.09.01.02-16-0005/15 WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0825/13/AK/18/D z 3.10.2018 ZDS.081.10.2018
23 22.10.2018 Kontrola doraźna dotycząca prawidłowości przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w PBW w Opolu filia K-Koźle UMWO - Opole DEiRP

Protokół z kontroli doraźnej

nr DEP-I.1711.3.2018 z 09.11.2018

 

Wystąpienie pokontrolne nr DEP-I.1711.3.2018 z 05.12.2018 r.

ZDS.081.12.2018
24 17-19.12.2018

Wizyta monitoringowa projektu POPC.03.02.00-00-0109/17  pn."Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS -3"  w zakresie:

1.Czy działania są zgodne z umową/porozumieniem/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi jeśli została zlecona,

2.Czy działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie,

3. Czy sprzęt i wyposażenie zakupione ze środków projektu są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

4.Czy pomieszczenia, w których odbywa się wydarzenie i materiały, które uczestnicy otrzymują są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania w ramach POPC. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

ul.Spokojna 13 A, Warszawa

Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej z 07.12.2019 r.

ZDS.081.11.2018

 

25. 28-30.11.2018

Kontrola planowa w związku z realizacją projektu pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"  w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie Projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Upoważnienie Nr NK.0116/55/KK/18;

 
Ostateczna Informacja pokontrolna nr NK.0822/21/KK/18 z 15.11.2019r.

ZDS.081.13.2018

 

 

26 16.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn. Nowoczesna Edukacja matematyczno - przyrodnicza".(I edycja , część 14). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 16.11.2018 r. ZDS.081.14.2018
27 29.10.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Pomyślny start dziecka w szkole- diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole"(II edycja, część 6). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 29.10.2018 r. ZDS.081.15.2018
28. 28.10.2018

Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Warsztaty Kreatywnego nauczyciela - metody i techniki pracy z uczniem"          (I edycja część 21).

Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 29.10.2018 r. ZDS.081.16.2018
29 28-30.11.2018 Kontrola planowa w związku z realizacją projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15-01 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"  w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie Projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

 

Upoważnienie Nr Nk.0116/57/GS/18

 

Ostateczna Informacja pokontrolna Nr NR.NK.0822/22/GS/18

 z 18.11.2019r.

ZDS.081.17.2018
30 07.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Edukacja poprzez film.Rola filmu w psychoedukacji i edukacji społecznej" (II edycja, część 7). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 07.11.2018 r. ZDS.081.18.2018
31 24.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Tutoring: innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia" ( II edycja, część 17). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 24.11.2018 r. ZDS.081.20.2018
32 02.12.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Poszukiwanie nowoczesnych metod nauczania- jak zachęcić ucznia w szkole podstawowej do nauki języka obcego" Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 02.12.2018 r. ZDS.081.22.2018
33 07.12.2018 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 pn.Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych/ sprzętu TIK.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna nr NK.0825/16/AK/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika rezultatu z 11.12.2018 r.  ZDS.081.23.2018
34 22.11.2018 Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Regulacje prawne dot. stanowiska dyrektora szkoły.Wymagania dla kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.Status prawny dyrektora szkoły" (II edycja,część 14). Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 22.11.2018 r. ZDS.081.24.2018
35 14.12.2018 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0008/15 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna nr NK.0825/17/AK/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika  z 18.12.2018 r. ZDS.081.25.2018
36 13.12.2018 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0006/15 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Informacja pokontrolna nr NK.0825/15/AB/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika  z 21.12.2018 r.  ZDS.081.26.2018
37 17-19.12.2019r. Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu, którego celem jest potwierdzenie realizowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, potwierdzenie prawdziwości i prawidłowości wydatków poniesionych w ramach projektu oraz zweryfikowanie treści wniosku o płatność w części dot. przebiegu realizacji projektu i potwierdzenie informacji tam zawartych ze stanem faktycznym. Centrum Projektów, Polska Cyfrowa, Warszawa, ul. Spokojna 13a INFORMACJA POKONTROLNA z 07.02.2019r.

 

 

 

ZDS.081.11.2018

 

38 31.01.2019 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 28.01 do 01.02.2019. Kuratorium Oświaty w Opolu,ul.Piastowska 14 Protokół Kontroli Wypoczynku Zima 2019 z 31.01.2019 ZDS.081.2.2019
39 07.02.2019 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 04.02 do 08.02.2019. Kuratorium Oświaty w Opolu,ul.Piastowska 14 Protokół Kontroli Wypoczynku Zima 2019 z 07.02.2019 ZDS.081.3.2019
40. 04.03.2019 Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" , nr RPOP.10.4.00-16-0001/16, realizowanego w ramach Działania 10.4 RPO WO 2014-2020. UMWO - Opole DEiRP

Protokół z 25.03.2019

nr DEP-II.433.1.13.2019.KW

 

ZDS.081.4.2019
41 21-23.05.2019 Kontrola planowa Projektu "Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych woj. opolskiego" nr: RPOP.09.01.01-16-0064/15-00, w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Umową o dofinansowanie Projektu, wnioskiem i obowiązującymi przepisami prawa ...". Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Upoważnienie nr NK.0116.10.2019.MP;

Informacja pokontrolna

Nr NK.0822.4.2019.MP z 28.08.2019r.

 

ZDS.081.5.2019

42 06.06. do 04.07.2019

 

Kontrola problemowa w zakresie:

1. Prawidłowość i zasady prowadzenia gospodarki kasowej w 2018r.,

2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.13.2018.AF z 13.09.2018r.

 

Biuro Kontroli i Audytu, 

ul. Piastowska 14, Opole

Upoważnienie Nr 70/2019;

Protokół z  3.07.2019 znak sprawy: BKA-I.1711.10.2019.T;

 Wystąpienie pokontrolne BKA-I.1711.10.2019.T z 15.07.2019

 

ZDS.081.6.2019

43 05.07 do 09.07.2019 Kontrola  wypoczynku organizowanego  w dniach od  01.07.2019 do 05.07.2019 przez RZPWE w Opolu przy Dubois 36 na podstawie zgłoszenia 459/OPO/L-2019. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Krakowska 51, Opole

PROTOKÓŁ

 HDM.4049.34.2019.IF

z 4.07.2019r.

ZDS.081.7.2019
44 08.07.2019 Kontrola  wypoczynku organizowanego  w dniach 08.07.2019 do 11.07.2019  przez RZPWE w Opolu przy Dubois 36 na podstawie zgłoszenia 459/OPO/L-2019. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Krakowska 51, Opole PROTOKÓŁ 

HDM.4049.39.2019.IF

z 8.07.2019r.

ZDS.081.8.2019
45 17.07.2019 Kontrola  w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży  organizowanego przez RZPWE w Niwkach przy ul. Wiejskiej 17. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Krakowska 51, Opole PROTOKÓŁ 

HDM.4049.48.2019.HB

z 17.07.2019r.

ZDS.081.9.2019
46 26.07.2019 Kontrola  wypoczynku  letniego - kolonii organizowanego  w dniach 22.07.2019 do 27.07.2019  przez RZPWE w Niwkach przy Wiejskiej na podstawie zgłoszenia 2937/OPO/L-2019. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Krakowska 51, Opole

PROTOKÓŁ 

WRE.5553.157.2019

z 26.07.2019r.

ZDS.081.10.2019
47 29.03.2019 Wizyta monitoringowa  w ramach projektu nr RPOP.09.01.01-16-0064/15 pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych woj. opolskiego"  dot. weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia formy wsparcia - zajęcia w pracowniach Zaczarowanego Świata ,zgodnie z Decyzją i Wnioskiem o dofinansowanie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

 

Informacja pokontrolna NK.0825.3.PP.2019 

z 21.08.2019r.

ZDS.081.11.2019
48 26.08.2019 do 15.02.2020

Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ... projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych woj. opolskiego", nr RPOP.09.01.01-16-0064/15.

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Upoważnienie

Nr 1601-ICE.52.40.2019.4

 

ZDS.085.1.2019

49 29.08.2019 do 15.02.2020 Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ... projektu pn. " Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1"  nr RPOP.09.02.02-16-0018/16 . Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Upoważnienie

Nr 1601-ICE.52.40.2019.4

 

ZDS.085.2.2019

50. 28-30.10.2019 Planowa wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr: RPOP.09..02.01-16-0028/15 pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych i sprzętu TIK.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

Upoważnienie Nr :NK.0116.13.M.2019.GS ;

Informacja pokontrolna nr NK.0825.8.2019.GS

z 18.11.2019r.

ZDS.081.12.2019
51. 27.11.2019 Kontrola doraźna na miejscu w zakresie realizacji projektów nr RPOP.09.01.02-16-0005/15-00 pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze  AO oraz nr: RPOP.09.01.02-16-0008/15 pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze AO. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Upoważnienie Nr NK.0116.26.26.2019.TM/D;

 

Ostateczna Informacja pokontrolna Nr:

NK.0822.9.2019.TS/D

 z 29.01.2020r.

ZDS.081.13.2019
52

09-13.12.2019

Ewaluacja problemowa nt. wartości działań podejmowanych w zakresie wymagań:

- Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji  i organizacji korzystających z oferty placówki,

- współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju,

- zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul.Piastowska 14

Raport z ewaluacji problemowej z  19.12.2019r. ZDS.082.1.2019
53 13.02.2020 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 10.02 do 14.02.2020. Kuratorium Oświaty w Opolu,ul.Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 13.02.2020 nr: WRE.5553.56.2020

ZDS.081.1.2020
54 5.05. i 22.05.2020

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym przy ul. Dubois 36 w Opolu.

Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

UPOWAŻNIENIE

MZ.5580.18.1.2020

 

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych 

Znak sprawy: MZ.5580.18.2.2020 z 22.05.2020;

DECYZJA nakazująca wykonanie obowiązków nr :

MZ.5580.18.4.2020

ZDS.081.2.2020
55 19.05.2020 do 15.02.2021 (przewidywany termin zakończenia audytu) Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ... projektu pn. " Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1"  nr RPOP.09.02.01-16-0001/18. Izba Administracji Skarbowej w Opolu

UPOWAŻNIENIE

Nr 1601-ICE.52.31.2020.4;

PROTOKÓŁ z czynności przeprowadzonych od 08.06 do 04.09.2020

nr : 1601-ICE.52.41.2020.2 z 16.09.2020r.

 

ZDS.085.1.2020

56 04.02.2020 do 01.06.2020 Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ...  w zakresie projektu pn. " Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1"  nr RPOP.09.02.01-16-0001/18 , nr wniosku o płatność: RPOP.09.02.01-16-0001/18-005. Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Upoważnienie  

Nr 1601-ICE.52.1.2020.4

PROTOKÓŁ Nr 1601-ICE.52.12.2020.2 z 08.06.2020r.;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie  nr RPOP.09.02.01-16-0001/18 ... z 09.06.2020

ZDS.085.3.2019
57 14.07.2020 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 13.07 do 17.07.2020.

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 14.07.2020r.  nr: WRE.5553.85.2020

ZDS.081.4.2020
58

 od 28.08.2020 do

15.02.2021

(przewidywany termin zakończenia audytu)

Audyt operacji w ramach III próby spośród wydatków, które zostały certyfikowane do Komisji Europejskiej w okresie od 01.04.2020r. do 31.07.2020r. dot. projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy", zadeklarowane we wnioskach o płatność nr: RPOP.09.02.01-16-0001/18-007 i RPOP.09.02.01-16-0001/18-008.

 

Ministerstwo Finansów,

Departament Audytu Środków Publicznych

Zawiadomienie z 25.08.2020r. , nr :DAS1.9011.34.2020.57.AORK  oraz pismo WUP z 28.08.2020r. nr: NK0840.1.8.2020.KP

PROTOKÓŁ  z czynności przeprowadzonych w okresie 07.09 do 23.10.2020r. znak sprawy:1601ICE.52.65.2020.3 z 27.10.2020r.

 

 

ZDS.085.2.2020

59

Od

28.08.2020r.

do15.02.2021

(przewidywany termin zakończenia audytu)

Projekt pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO-obszar II-Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze AO został wybrany do próby operacji  o wartości ujemnej, wydatków, które zostały certyfikowane do Komisji Europejskiej za cały rok obrachunkowy 2019/2020. Próbą został objęty wniosek o płatność nr: RPOP.09.01.02-16-0007/15-007.

Ministerstwo Finansów,

Departament Audytu Środków Publicznych

Zawiadomienie z 25.08.2020r. , nr :DAS1.9011.34.2020.57.AORK  oraz pismo WUP z 28.08.2020r. nr: NK0840.1.15.2020.KP;

 Pismo nr :NK.0840.1.15.2020.AK z 3.11.2020r. - informacja o braku nieprawidłowości w badanym obszarze.

 

ZDS.085.3.2020

60

16.10.d o 06.11.2020

Kontrola dot.

a/ przyznawanych w roku 2018 i 2019 nagród dla pracowników zgodnie z regulaminem nagród;

b/ zasad i procedur w zakresie korzystania z obiektów podlegających jednostce oraz świadczeń zewnętrznych w zakresie usług cateringowych. 

Sejmik Województwa Opolskiego,

Komisja Rewizyjna

Pismo nr: BS.0012.4.7.2020.KK

 z 02.10.2020r.

 

PROTOKÓŁ - brak daty

 

 

ZDS.081.5.2020

61

21.10.2020 do 20.11.2020

 

Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w zakresie projektu pn. "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia - Islandia....  , nr EOG/19/K1/D2/W/0007  Izba Administracji Skarbowej w Opolu

UPOWAŻNIENIE Nr

1601-ICE.52.75.2020.2;

 

PROTOKÓŁ z 20.11.2020r.

Nr: 1601-ICE.52.75.2020.4

 

 

 

ZDS.085.4.2020

62

21.12.2020 do 12.02.2021

z przerwą w dn. 22.12.2020 15.01.2021r.

Kontrola nt. "prawidłowości  oraz terminowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ich zgodność z planem finansowym (na próbie)" za okres od 1.01 do 31.12.2019r..

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Biuro Kontroli i Audytu

Pismo Nr:BKA-I.1711.15.2020.AF z 17.12.2020r.  oraz UPOWAŻNIENIE Nr 142/2020 z 15.12.2020r.;

 

PROTOKÓŁ z problemowej kontroli

nr: BKA-I.1711.15.2020.AF z

22.02.2021;

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z 25.02.2021

nr BKA-I.1711.15.2020.AF

ZDS.081.6.2020
63 05.01.2021 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 04.01 do 08.01.2021.

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 05.01.2021r.  nr: WRE.5553.11.2021

ZDS.081.1.2021
64 13.01.2021 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 11.01 do 15.01.2021.

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 13.01.2021r.  nr: WRE.5553.50.2021

ZDS.081.2.2021
65 21.05.2021

Kontrola w zakresie:

1/ Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

2/ Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

3/ Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków oświadczenia emerytalno-rentowe;

4/ Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 Oddział w Opolu,

Wydział Kontroli Płatników Składek,

ul. Wrocławska 24

Upoważnienie Nr:

2420210500521  z 19.05.2021r.

 

PROTOKÓL Kontroli  -

znak sprawy  242021050052 z

 02 czerwca 2021r.

ZDS.081.3.2021
66 08.07.2021 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 05.07 do 09.07.2021r.

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 08.07.2021r.  nr: WRE.5553.78.2021

ZDS.081.4.2021

 

67 24.08.2021 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 23.08 do 27.08.2021r.

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 24.08.2021r.  nr: WRE.5553.159.2021

ZDS.081.5.2021

 

68. 25.11 do 29.11.2021

Przeprowadzenie czynności kontrolno - rozpoznawczych w PBW w Opolu, Filii w Kluczborku przy ul. K. Miarki 2 w zakresie:

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

- postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowe substancje i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r.... 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,

ul. Krakusa 1,

46-200 Kluczbork

Upoważnienie Nr PZ.5580.14.2021

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych 

znak sprawy : PZ.5580.14.2021 z 29.11.2021r.

 

DECYZJA Nr 73/2021/PZ z 21.12.2021r.

ZDS.081.6.2021
69. 08.12.2021 do 11.01.2022

Kontrola problemowa w zakresie:

1. Inwentaryzacja składników majątkowych,

2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.15.2020.AF z 25.02.2021r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Biuro Kontroli i Audytu

Upoważnienie Nr 194/2021 z 06.12.2021; 

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej nr BKA-I.1711.22.2021.DC z 24.01.2022r.;

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

nr BKA-I.1711.22.2021.DC

z 09.02.20022r.

 

ZDS.081.7.2021

 

70. 19.01.2022 do   Audyt operacji w ramach I próby wydatków za okres od 1.07 do 31.12.2021r.  wniosku o płatność nr WNP-RPOP.09.01.01-16-0002/20-002 proj. „Op@lskie dla podstawówek- zdalne nauczanie zbliża” realizowany w UMWO, DEiRP.  

Ministerstwo Finansów,

Departament Audytu Środków Publicznych,

ul. Świętorzyska 12,

Warszawa,

Wydział Terenowy Audytu

Pismo WUP 

nr  NKZ.0840.1.3.2022.MNZ

ZDS.085.1.2022

71.

 31.01 do 28.02.2022

Przeprowadzenie czynności kontrolno - rozpoznawczych w  zakresie: 

1/ kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

2 ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Miejsce prowadzenia kontroli:

Dubois 36 w Opolu.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

ul. Głogowska 24

45-315 Opole

Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolo-rozpoznawczych RZPWE 

nr :MZ.52800.2.2022 z 21.01.2022r.

 PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z 28.02.2022, nr MZ.52800.2.1.2022

ZDS.081.1.2022
72 03.01.2022r. Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 31.01 do 04.02.2022r. Kuratorium  Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 03.02.2022r.

  nr: WRE.5553.6.2022

ZDS.081.2.2022
73 15.07.2022 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 11.07 do 15.07.2022 Kuratorium  Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 15.07.2022r.

  nr: WRE.5553.83.2022

ZDS.081.3.2022
74 18.08.2022r. Audyt operacji w ramach III próby wydatków za okres  od 1.04. do 31.07.2022r wnioski o płatność  nr: WNP - RPOP.09.02.01-16-0002/19-007 oraz WNP - RPOP.09.02.01-16-0002/19-008 projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy -2”

Ministerstwo Finansów,

Departament Audytu Środków Publicznych,

ul. Świętokrzyska 12,

Warszawa,

Wydział Terenowy Audytu

Pismo  WUP

Nr: NKZ.0840.19.2022.MNZ;

 

PROTOKÓŁ z 28.10.2022r.

znak sprawy: 1601-ICE.52.62.2022

ZDS.085.2.2022
75

22.08.2022

29-30.08.2022

Kontrola w zakresie:  „sprawdzenia przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów i zasad dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień PIP oraz wniosków , zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru pod warunkami pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu,

Okręgowy Inspektorat Pracy,

 ul. Oleska 121 bud. C,

45-231 Opole

Protokół Kontroli  z 30.08.2022r.

nr 110193-53-K035-Pt/22;

 

Wystąpienie z 31.08.2022r.

nr rej.110193-53-K035-Ws01/22

ZDS.081.5.2022
76 01.09.2022 Audyt w Fundacji Rozwoju Edukacji w Warszawie pełniącej rolę Operatora Programu EDUKACJA w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE …w zakresie projektu nr: EOG/19/K1/D2/W/0006 0006 pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia” Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Upoważnienie

Nr:1601-ICE.52.49.2022:

PROTOKÓŁ  nr 1601-ICE.52.49.2022 z 17.11.2022r.

ZDS.085.3.2022
77 27.09 do 04.10.2022

Kontrola w zakresie:

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

-postepowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w  rozumieniu ustawy z dn. 15.05..2015r. o substancjach zubożającą warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015r. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi,

 w RZPWE - PBW w Opolu, Filia w Kluczborku, ul. K.Miarki 2

Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,

ul. Krakusa 1

Protokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych 

 znak sprawy PZ.52800.1.2022

ZDS.081.6.2022
78 13.12 do 16.12.2022

Kontrola problemowa  dot. organizacji i finansowania doskonalenia zawodowego  nauczycieli w roku 2022.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Upoważnienie Nr 230/2022 z 08.12.2022 -

Znak sprawy:

DEP-SSP.1711.6.2022.DJ

PROTOKÓŁ 

znak sprawy:

DEP-SSP.1711.6.2022.DJ;

 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z 23.02023r.

nr: DEP-SSP.1711.6.2022.DJ;

 

ZDS.081.7.2022

 

79. 30.12.2022 do 20.01.2023 Kontrola problemowa dot. "Prawidłowości stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 130.000 zł. 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Biuro Kontroli i Audytu

Upoważnienie Nr 262/2022 z 29.121.2022r.;

PROTOKÓŁ z 31.01.2023r.

nr: BKA-RK.1711.22.2022.AF

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

nr: BKA-RK.1711.22.2022.AF z 16.02.2023r.

ZDS.081.8.2022
80. 07-08.12.2022 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego sprzętu TIK w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0001/20 pn. "Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża", mająca na celu weryfikację zgodności sprzętu z wnioskiem o dofinansowanie, sprawdzenie utrzymania wskaźników rezultatu oraz sprawdzenie wykorzystania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Upoważnienie Nr NK.0116.3.24.2022.PP z 5.12.2022

 

Informacja Pokontrolna  Nr NK.0825.3.16.2022.PP  z 19.12.20232

ZDS.081.1.2023
81 15.02.2023 Kontrola  dot. oceny stanu sanitarnego wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w okresie  13.02. do 17.02.2023r.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu,

ul. Krakowska 51

Protokół Kontroli 

Nr HDM.9020.14.13.2023.AT

z 15.02.2023r.

ZDS.081.2.2023

 

 

 

82 24.02.2023

Protokół kontroli wypoczynku – półkolonii organizowanej  w terminie 20.02 do 24.02.2023r.

Kuratorium Oświaty w Opolu,

Ul. Piastowska 14

Opole

Protokół Kontroli Wypoczynku

nr: WRE.31.2023

ZDS.081.3.2023
83 10.03.2023 Planowa wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego sprzętu TIK oraz wyposażenia pracowni w ramach  projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy” , nr RPOP.09.02.01-16-0001/18. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Upoważnienie Nr

Nr NK.0116.3.5.2023.PP

z 07.03.2023

 

 

NFORMACJA POKONTROLNA

Nr NK.0825.3.4.2023.PP

z 29.03.2023r.

ZDS.081.4.2023
84 20.03.2023 Planowa wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego sprzętu TIK oraz wyposażenia pracowni w ramach  projektu pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach AO" , nr: RPOP.09.01.02-16-0004/20. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Upoważnienie Nr

Nr NK.0116.3.7.2023.PP

z 17.03.2023

 

 

NFORMACJA POKONTROLNA

Nr NK.0825.3.5.2023.PP

z 07.04.2023r.

ZDS.081.5.2023
85 30.06.2023 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 26.06 do 30.06.2023r. Kuratorium Oświaty w Opolu

Protokół kontroli wypoczynku

z 15.07.2022r.

  nr: WRE.5553.83.2023

ZDS.081.6.2023
86 18.08.2023 Kontrola  półkolonii organizowanej przez RZPWE w terminie 14.08 do 18.08.2023 Kuratorium Oświaty w Opolu

Protokół kontroli wypoczynku

z 18.08.2022r.

  nr: WRE.5553.150.2023

ZDS.081.7.2023
87 23.08 do 30.10.2023 Audyt operacji w ramach III próby wydatki które zostały certyfikowane do Komisji Europejskiej w okresie od 1.04.do 31.07.2023 dot. wniosków o płatność nr: WNP-RPOP.09.02.01-16-0002/19-011 oraz WNP-RPOP.09.02.01-16-0002/19-012

WUP Opole/ 

Instytucja Audytowa

Departament Audytu Środków Publicznych

Pismo WUP z 21.08.2023

nr: NKZ.0840.1.92023.MNZ

 

PROTOKÓŁ z 30.10.2023r.

 nr sprawy: 1601-ICE.521.64.2023

ZDS.085.1.2023
88

25-27.09 i

09-10.2023r.

Planowa kontrola w zakresie realizacji projektu nr: RPOP.09.02.01-16-0002/19 pt. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy-2"  w zakresie zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie projektu z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa...

WUP Opole,

 Wydział Kontroli

ul. Głogowska 25c

Opole

Zawiadomienie z 06.09.2023r.

Nr:NK.0822.1.3.2023.KJ 

OSTATECZNACZNA INFORMACJA POKOTROLNA Nr.0822.1.3.2023.KJ - korekta  z 03.01.2024r.

ZDS..081.8.2023
89 17.01.2024 Kontrola  półkolonii organizowanej przez OCE w terminie 15.01 do19.01.2024r. Kuratorium Oświaty w Opolu

Protokół Kontroli wypoczynku 

nr: WRE.5553.13.2024 z 17.01.2024

ZDS.081.1.2024
90 16.01.2024 Kontrola dot. oceny stanu wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania półkolonii zgłoszonej do OKO pod nr 1126/OPO/2024-Z.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,

ul. Krakowska 51

Protokół kontroli

Nr HDM.9020.14.3.2024.AT 

z 16.01.2024

ZDS.081.2.2024
91 23.01.2024 Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego sprzętu TIK oraz wyposażenia pracowni w ramach projektu nr RPOP.09.02.01-16-0002/19 pn."Opolskie Szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2" WUP Opole

Upoważnienie Nr NK.0116.3.2.2024.SB do przeprowadzenia wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika z 22.01.2024;

 

Informacja pokontrolna nr NK.0825.3.2.2024.SB z 30.01.2024

 

ZDS.081.3.2024
92. 13.02 do 12.04.2024 Kontrola planowa w miejscu realizacji projektu nr RPOP.05.02.00-16-0003/20-00 pn. "Mamy rady na odpady"- kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego, w ramach RPO WO na lata 2014-2020 .

UM WO

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich 

Zawiadomienie z 07.02.2024

Nr DWF-RK.44.2024.AZ;

Informacja pokontrolna Nr 8/RPO/14-20/2024 z 15.05.2024

ZDS.081.4.2024

 

 

93. 19.02.2024 do 31.03.2024 Kontrola planowa w miejscu realizacji projektu pn. "Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim, w ramach RPO WO na lata 2014-2020 .

UM WO

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich 

Zawiadomienie z  09.02.2024r. 

Nr DWF-RK.44.30.2024.RJ

ZDS.081.5.2024
94 01.03.2024 Audyt KE dot. Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0002/20 pn. "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża" dot. zamówienia publicznego w ramach w/w projektu. WUP Opole Pismo Nr: NKZ.0840.1.2.2024.MNZ - wyciąg z projektu sprawozdania z audytu KE z 08.04.2024r.

ZDS.085.1.2024

 

95 15.05.2024 Zadanie audytowe pn. "Zapewnienie ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego". UM WO Pismo nr : BKA-ZA.1720.1.2024.IL z 14.05.2024r. ZDS.085.2.2024
96 25.06.2024 Kontrola dot. oceny stanu wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania półkolonii zgłoszonej do OKO pod nr 12809/OPO/L-2024

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,

ul. Krakowska 51

Protokół kontroli

Nr HDM.9020.14.29.2024.IF 

z 25..06.2024

ZDS.081.6.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dostępna w sekretariacie p.1.52, ul Głogowska 27, Opole.