Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjna – asystent specjalisty zajęć ZŚ

OFERTA PRACY
z dnia 3.04.2017 r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko:

pomoc administracyjna – asystent specjalisty zajęć ZŚ                                               

w wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba
miejsce wykonywania pracy: RZPWE w Opolu, ul. Dubois 36

Wymagania:

wykształcenie: wyższe licencjackie lub magisterskie
kierunek – o profilu humanistycznym, technicznym, administracyjnym
Staż pracy ogółem: 2 lat

Dodatkowe warunki:

 • doświadczenie w realizacji zajęć z uczniami w szczególności metodą eksperymentu,
 • znajomość specyfiki pracy szkół, nauczycieli,
 • posiadane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami,
 • posiadane doświadczenie w doradzaniu i pomocy w konstruowaniu programów zajęć edukacyjnych, wyposażaniu pracowni,
 • lub udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zatrudnienie:

 • umowa o pracę, - 1 etat
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. opieka wspomagająco–merytoryczna nad uczniami przebywającymi w pracowniach eksperymentalnych oraz w przebiegu prowadzonych eksperymentów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym współprowadzenie zajęć,
 2. współuczestnictwo w nadzorze nad bezpieczeństwem uczestników podczas udziału w zajęciach,
 3. zapewnianie odpowiedniej asysty i opieki uczniom niepełnosprawnym,
 4. współpraca techniczna i merytoryczna przy konstruowaniu harmonogramów i planów zajęć w pracowniach eksperymentalnych i pokazach wyjazdowych oraz ich bieżąca weryfikacja,
 5. współtworzenie scenariuszy i opisów zajęć w poszczególnych pracowniach, bieżąca weryfikacja merytoryczna prawidłowego prowadzenia zajęć zgodnie ze scenariuszami,
 6. współpraca przy tworzeniu regulaminów konkursów dla uczniów biorących udział w zajęciach w pracowniach eksperymentalnych, wsparcie merytoryczne ich realizacji,
 7. współpraca przy prowadzeniu dokumentacji merytorycznej zajęć w pracowniach oraz dokumentacji przyjeżdżających grup uczniowskich,
 8. codzienna współpraca ze specjalistą ZS oraz animatorami w realizacji zajęć wyjazdowych iw pracowniach ZŚ,
 9. umieszczanie na platformie edukacyjnej i stronie www projektu materiałów dydaktycznych, opisów zajęć, wyników doświadczeń i innych informacji dotyczących działania,
 10. prowadzenie analiz efektywności realizowanych zajęć,
 11. współpraca merytoryczna i wsparcie techniczne przy organizacji, tworzeniu, dostosowywaniu i urządzaniu pracowni eksperymentalnych zgodnie z założeniami merytorycznymi zajęć,
 12. udział w przyjmowaniu urządzeń i wyposażenia do pracowni eksperymentalnych (prowadzenie niezbędnej ewidencji),
 13. pomoc w odbiorze merytorycznym zakupionych towarów i usług, podział na pracownie, przyporządkowanie osób odpowiedzialnych
 14. dbałość o prawidłowe korzystanie z urządzeń, sprzętu oraz materiałów edukacyjnych wykorzystywanych na zajęciach w pracowniach eksperymentalnych,
 15. wsparcie techniczne i współpraca merytoryczna w zakresie przebiegu zajęć w pracowniach eksperymentalnych, w tym
 16. opracowywanie, tworzenie regulaminów pracowni, współtworzenie opisów stanowisk doświadczalnych,
 17. bieżąca współpraca ze specjalistą do ZŚ, liderami szkolnymi i dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie w zakresie harmonogramu zajęć w pracowniach eksperymentalnych, zajęć wyjazdowych
 18. udzielanie informacji dotyczących spraw merytorycznych prowadzonych zajęć,
 19. odbiór dokumentacji merytorycznej przyjeżdżających grup uczniowskich,
 20. tworzenie grup zajęciowych, współkierowanie grup uczniów do odpowiednich pracowni eksperymentalnych, pomieszczeń socjalnych, pomoc w koordynowaniu przebiegu przerw w zajęciach (zmiany pracowni, przerwy na posiłek)
 21. pomoc w organizacji wydawania posiłków uczestnikom zajęć i prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację poczęstunku,
 22. dbanie o prawidłowe wykorzystanie materiałów projektowych, w tym oznakowania miejsc realizacji zadania, współuczestnictwo w przekazywaniu nagród konkursowych uczestnikom,
 23. współpraca merytoryczna w pracach komisji przetargowych dotyczących wyposażenia, urządzeń, środków i materiałów do pracowni eksperymentalnych służących do zajęć z uczniami.
 24. zbieranie i przekazanie kadrze zarządzającej wskazówek merytorycznych do postępowań z zamówień publicznych w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia związanych tematycznie z rodzajem wykonywanej pracy
 25. przekazywanie kadrze zarządzającej wszelkich uwag dotyczących jakości usług transportu i wyżywienia uczniów,
 26. współpraca przy przygotowaniu merytorycznych sprawozdań okresowych w projekcie
  w zakresie
 27. wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań merytorycznych przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, że :
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
  • ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
12.04.2017r.  do godziny 14.00 w Dziale Kadr

Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Dubois 36

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.  Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nieokreślony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:                                                                                                            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Dyrektor RZPWE
      mgr Lesław Tomczak

DOCXOferta Pracy na stanowisko pom. adm. - asystent specjalisty zajęć ZŚ.docx (94,07KB)