Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starszy specjalista – Asystent kierownika 4 projektów 9.1.2

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 30.05.2017r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze :

Starszy specjalista – Asystent kierownika  4 projektów 9.1.2

1)  Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

2)  Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 1. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

3)  Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 2. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

4) Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 3. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

w  wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 (ilość osób)

Wymagania:

1. niezbędne:

      1) wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: pedagogiczne ścisłe, informatyka, matematyka, technika)

      2) staż pracy / doświadczenie zawodowe: 5 lat / 5 lat

      3) inne:

 • doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem,
 • doświadczenie w realizacji lub rozliczaniu projektów UE,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 • umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych
 • nieposzlakowana opinia,

 2. dodatkowe:

 • umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
 • zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 • inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
 • dynamika i aktywność w działaniu
 • odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań :

 • uczestnictwo w  standaryzacji procesów zachodzących w poszczególnych zadaniach i tworzenie wspólnych i jednolitych zasad, wzorców, procedur obowiązujących w projektach,
 • współuczestnictwo w rekrutacji personelu projektów,
 • uczestnictwo w przygotowaniu umów dla personelu projektów, do których nie stosuje się  ustawy PZP,
 • współorganizacja i pomoc w kierowaniu pracą zespołów projektowych,
 • uczestnictwo w prawidłowej rekrutacji uczestników projektów,
 • uczestnictwo w odbiorze wykonanych zadań przez personel projektów oraz inne osoby wykonujące zadania na rzecz projektów,
 • uczestnictwo w  procesie odbioru zakupionych towarów i usług na rzecz projektów,
 • współuczestnictwo w opracowaniu tez programowych, merytorycznych dotyczących scenariuszy, zajęć dodatkowych, kursów, studiów oraz pozostałych działań merytorycznych realizowanych w ramach projektów ze szczególnym uwzględnieniem działań projektowych skierowanych do nauczycieli jako grupy docelowej projektu,
 • współuczestnictwo w nadzorowaniu przebiegu zajęć merytorycznych projektów oraz dbałość o ich zgodność z zapisami projektowymi,
 • uczestnictwo w  nadzorze nad prawidłowym i efektywnym wykorzystaniem zakupionych w projektach: sprzętu, materiałów i środków,
 • uczestnictwo w  przygotowywaniu materiałów wytworzonych w ramach projektów m. in. informacyjnych, promocyjnych, publikacji etc.,
 • uczestnictwo w tworzeniu poprawnej merytorycznie dokumentacji projektowej,
 • udział w tworzeniu harmonogramów uczestników projektów i monitorowanie ich realizacji,
 • udział w  organizacji konkursów uczniowskich i procesie przekazywania nagród uczniom,
 • organizacja, planowanie wydatków i zamykania rozliczeń z personelem projektów,  w szczególności działań związanych z kursami, studiami dla nauczycieli (odbiorca ostateczny projektów),
 • udział w przygotowaniu logistyki w ramach projektów,
 • udział w  przygotowaniu sprawozdań projektowych okresowych i końcowych,
 • udział w przygotowywaniu wniosków o płatność oraz kontrola terminowości ich składania do Instytucji Pośredniczącej,
 • współudział w procesie ewaluacji, odbiór raportów ewaluacyjnych z poszczególnych projektów,
 • udział w opracowaniu i druku materiałów promocyjnych, kampanii informacyjnej i promocyjnej projektów,
 • współuczestnictwo w przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowanie jego wartości w postępowaniach dotyczących zakupu usług, materiałów i urządzeń na potrzeby  projektów,
 • nadzór i współuczestnictwo w szacowaniu wartości zamówień projektowych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • nadzorowanie realizacji umów podpisanych w wyniku postępowań dotyczących zamówień publicznych jak i pozostałych umów zawartych w ramach projektów,
 • nadzór i udział w przekazaniu urządzeń i materiałów zakupionych dla szkół i uczniów,
 • organizacja pracy i tworzenie zakresów obowiązków personelu projektów w sposób gwarantujący  wykonanie zakładanych celów i wskaźników projektowych,
 • przestrzeganie przepisów krajowych i unijnych wraz z wytycznymi MR w zakresie realizowanych projektów,
 • dbałość o przestrzeganie ochrony danych osobowych przez personel projektów,
 • realizacja projektów zgodnie z budżetami we współpracy ze służbami finansowo-księgowymi,
 • udział w nadzorowaniu współpracy z partnerami projektów w zakresie przestrzegania zapisów umów partnerskich,
 • udział w nadzorze przebiegu realizacji budżetów projektów w częściach przypisanych partnerom,
 • współtworzenie i uczestnictwo we wszystkich innych działaniach realizowanych w projektach,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  kwietniu  2017 r. jest niższy niż 6%.              

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w kadrach Centrum lub na stronie BIP,

3. kserokopie dokumentów poświadczające:

- wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

- staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej www.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń RZPWE - mojego nazwiska, pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE lub pocztą na adres :

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois Nr 36

z dopiskiem :                         „Dotyczy naboru na stanowisko

Starszy specjalista –Asystent kierownika 4 projektów 9.1.2”

 

tel.77/ 443-28-41, lub 77/443-28-24  pokój 103  lub 109

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

12.06.2017 r. do godziny 10.00

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane. 

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:                                                                                                             

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Dyrektor RZPWE

mgr Lesław Tomczak

DOCXOGŁOSZENIE o naborze Asystenta Kierownika 4 projektów 9.1.2.docx (22,76KB)
DOCXLista kandydatów na stanowiska pracy-Asystent Kierownika 9.1.2.docx (15,37KB)
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Kierownika projektu 9.1.2 2017.doc (26,50KB)