Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Księgowa projektu pn. Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 31 maja 2017 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Księgowa projektu pn. Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego

 (nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ………pełny wymiar czasu pracy ……………………………….…

liczba kandydatów do wyłonienia: ...............1 osoba ............................................

(ilość osób)

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie:  średnie lub wyższe   (kierunki: ekonomiczny, finanse i rachunkowość)

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: 5 lat / 5lat

- inne: umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :
- ukończone kursy: kursy doskonalące związane z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy unijnych  w szczególności PO KL),

- znajomość programu PROGMAN,
- umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

Zakres wykonywanych zadań :

 1. Utworzenie zakładowego planu kont dla projektów,
 2. bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych projektów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rachunkowości, rachunkowości budżetowej oraz zasadami wydatkowania środków EFS, EFRR polegające na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
 3. dekretacja i księgowanie dokumentów projektów (wprowadzanie do systemu FK) m.in.: faktury, rachunki, wyciągi bankowe, listy płac, sporządzonych dokumentów PK,itp.,
 4. sprawdzanie poprawności podziału kwot z dokumentów finansowo-księgowych na poszczególne paragrafy,
 5. podział kwot z dokumentów finansowo-księgowych na poszczególne źródła finansowania (UE i BP) wg wskaźników procentowych zgodnych z wnioskami o dofinansowanie poszczególnych projektów ,
 6. sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych projektów pod względem rachunkowym i formalnym,
 7. dokonywanie bieżącej analizy zgodności wydatkowanych środków z planami finansowymi projektów,
 8. opracowywanie rocznych planów finansowych projektów oraz ich bieżąca aktualizacja,
 9. sporządzanie sprawozdań projektowych, finansowych, budżetowych w zakresie realizowanych projektów,
 10. kompletowanie dokumentacji księgowo-finansowej projektów,
 11. zorganizowanie gromadzenia i dbanie o należyte przechowywanie dokumentacji księgowej oraz sprawozdań finansowych w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 12. sporządzanie opisów do faktur, rachunków, list płac zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie oraz obowiązującymi budżetami projektów (opis merytoryczny wydatku, weryfikacja zgodności zapisów umowy zawartej w ramach PZP z otrzymaną fakturą: nr postępowania PZP, nr umowy, wartość umowy, termin realizacji umowy, termin zapłaty, zgodność protokołu odbioru z umową),
 13. opis na fakturach zakupionego sprzętu (wyposażenie, środki trwałe i niskocenne) w celu prawidłowej dekretacji i przekazania kopii opisanej faktury do kierownika działu A-G celem wpisania na stan wyposażenia RZPWE,
 14. kompletowanie podpisów osób uprawnionych na sporządzanych opisach do dokumentów finansowych,
 15. ustalanie terminu i formy płatności zobowiązań wynikających z realizacji projektów oraz nadzorowanie terminowego regulowania zobowiązań,
 16. nadzorowanie terminowego regulowania zobowiązań wynikających z rachunków zleceniobiorców,
 17. zgłaszanie kierownikom projektów i głównej księgowej RZPWE wszelkich nieprawidłowości i problemów zauważonych podczas pełnienia obowiązków służbowych.
 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  m-cu  kwietniu 2017r.  jest niższy niż 6%

RZPWE PRZYJAZNE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

7. Oświadczenie kandydata:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dn. 28.06.2016 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz.922).

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dn. 28.06.2016 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz.922).

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej www.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu. W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu - mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE lub pocztą na adres:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu –

DZIAŁ KADR

45-064 Opole, ul. Dubois nr 36

tel.77/ 443-28-41, pokój 103

z dopiskiem :

Dotyczy naboru na stanowisko: księgowa projektu 9.1.1 pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego.”

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 12.06.2017 r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor RZPWE

mgr Lesław Tomczak

DOCXOgłszenie o naborze - Księgowa projektu 9.1.1.docx (93,12KB)
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej projektu 9.1.1 2017.doc (25,00KB)