Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc administracyjna - opiekun merytoryczny studiów

OFERTA  PRACY
z dnia 31.05.2017 r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji  w Opolu 45-315  Opole, ul.  Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

                              Pomoc administracyjna  -  opiekun merytoryczny studiów

realizowanych w projektach 09.01.02 - Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 2. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” oraz „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 3. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej".

 1. Wymiar czasu pracy :           1 etat
 2. Liczba kandydatów  :           1  osoba

Wymagania:

 1. Wykształcenie:

niezbędne –  wyższe ( preferowane: studia techniczne, pedagogiczne);

                   - prawo jazdy Kat. B

 1. Staż pracy - 3 lata

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • pomoc merytoryczna w przygotowaniu materiałów rekrutacyjnych,
 • opracowanie prezentacji dot. studiów na spotkania informacyjne dla dyrektorów szkół i nauczycieli przed skierowaniem poszczególnych nauczycieli na studia,
 • prowadzenie warsztatów przygotowujących nauczycieli do odbycia studiów,
 • przeprowadzenie wizyt przygotowawczych w miejscach, w których nauczyciele odbywać będą studia – dopracowanie programów studiów do bazy sprzętowej,
 • pomoc w przygotowaniu ramowego harmonogramu zajęć,
 • doradztwo i prowadzenie konsultacji merytorycznych dla szkół z zakresu tworzenia programów studiów,
 • współpraca merytoryczna z obsługą ds. zamówień publicznych (m.in. przygotowanie zakresów merytorycznych przetargów i postępowań w zakresie zamówień publicznych),
 • współuczestnictwo w pracach w komisji przetargowej,
 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników studiów(na początku) i opracowanie merytoryczne przeprowadzonej diagnozy i jej wyników,
 • przygotowanie, zebranie i opracowanie merytoryczne ankiet edukacyjnych uczestników studiów: cząstkowych, zbiorczych,
 • pomoc w wyborze materiałów i pomocy naukowych na studia,
 • weryfikacja merytoryczna materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach zajęć,
 • opracowanie merytoryczne wzorów dokumentacji związanej z realizacją studiów,
 • prowadzenie dokumentacji studiów (dzienniki zajęć, listy obecności),
 • opracowywanie comiesięcznych sprawozdań dla kierownika projektu dotyczących realizacji studiów,
 • bieżące kontakty z wykonawcami i uczestnikami projektu
 • współpraca z asystentem kierownika projektu w zakresie poszczególnych etapów realizacji zadań,
 • bieżąca kontrola zgodności realizacji studiów z założonym planem i programem, weryfikacja merytorycznego poziomu studiów,
 • współpraca z  opiekunami merytorycznymi sieci – eksperckie opiniowanie programów studiów,
 • tworzenie materiałów szkoleniowych na potrzeby platformy projektowej dla nauczycieli i dyrektorów w związku z bieżącą realizacją studiów,
 • prowadzenie spotkań, warsztatów i prezentacji dla szkół z zakresu realizacji studiów podyplomowych,
 • opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonej realizacji studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. Oryginał kwestionariusza osobowego ubiegającego się o zatrudnienie                                   ( znajduje się na naszej stronie BIP),
 5. Inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach  umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 6. Oświadczenie kandydata stwierdzające, że :
 • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub
 • postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
12.06.2017 ROKU w sekretariacie  Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji                    w Opolu ul. Głogowska 27, lub Opole ul. Dubois 36 p.103

 

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:                                                                                                             

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

                                                                                                                                Dyrektor RZPWE

                                                                                                                           mgr Lesław Tomczak

DOCOferta pracy na stanowisko pom adm - opiekun studiów lipiec 2017.doc (54,00KB)
DOCXLista kandydatów - opiekun merytoryczny studiów.docx (14,98KB)