Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Główny specjalista – kierownik projektu Nr 5.1 pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka"

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 24.08.2017 roku

 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

Główny specjalista – kierownik projektu Nr 5.1 pn.   „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka"    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ……………………………pełny wymiar czasu pracy ……………………………….…

liczba kandydatów do wyłonienia: ...............1 osoba ...................................................................

(ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie: wyższe (kierunki: pedagogiczne humanistyczne lub ścisłe np. biologia)

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: .............10 lat / 5 lat …………………………………………………

- inne: umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :
- ukończone kursy: kursy doskonalące związane z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy unijnych.
- umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

 

Zakres wykonywanych zadań :

 1. Odpowiedzialność za prowadzenie i rozliczenie projektu.
 2. Nadzór nad standaryzacją procesów zachodzących w zadaniach i  tworzenie wspólnych i jednolitych zasad, wzorców i obowiązujących procedur.
 3. Przeprowadzanie rekrutacji personelu.
 4. Nadzorowanie i uczestnictwo w przygotowaniu umów dla personelu, do których nie stosuje się  ustawy PZP.
 5. Organizacja i kierowanie pracą zespołu.
 6. Nadzór i koordynacja nad prawidłową rekrutacją uczestników projektu.
 7. Odbiór wykonanych zadań przez personel projektu oraz inne osoby wykonujące zadania na rzecz projektu.
 8. Zatwierdzanie odbioru zakupionych towarów i usług.
 9. Nadzór nad opracowaniem tez programowych, merytorycznych dotyczących scenariuszy, zajęć dodatkowych, kursów, studiów oraz pozostałych realizowanych działań merytorycznych.
 10. Nadzorowanie przebiegu zajęć merytorycznych.
 11. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i efektywnym wykorzystaniem zakupionych: sprzętu, materiałów i innych środków.
 12. Nadzór nad przygotowaniem materiałów informacyjnych, promocyjnych i innych.
 13. Nadzorowanie poprawności merytorycznej wytworzonej dokumentacji.
 14. Nadzór nad przygotowaniem harmonogramów zajęć i monitorowanie ich realizacji.
 15. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań projektowych okresowych i końcowych.
 16. Nadzór nad przygotowaniem wniosków o płatność oraz terminowości ich składania.
 17. Nadzorowanie ewaluacji, odbiór raportów ewaluacyjnych.
 18. Współuczestnictwo w przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowanie jego wartości w postępowaniach dotyczących zakupu usług, materiałów  i urządzeń.
 19. Nadzór i współuczestnictwo w szacowaniu wartości zamówień projektowych.
 20. Udział w pracach komisji przetargowych.
 21. Nadzorowanie realizacji umów podpisanych w wyniku postępowań dotyczących           zamówień publicznych jak i pozostałych umów.
 22. Nadzór nad przekazaniem urządzeń i materiałów zakupionych dla szkół i uczniów.
 23. Organizacja pracy i zakresów obowiązków personelu projektów w sposób gwarantujący  wykonanie zakładanych celów i wskaźników projektu.
 24. Przestrzeganie przepisów krajowych i unijnych wraz z wytycznymi w zakresie realizowanego projektu.
 25. Dbałość o przestrzeganie ochrony danych osobowych przez personel projektu.
 26. Realizacja projektów zgodnie z budżetami we współpracy ze służbami finansowymi i księgowymi.
 27. Nadzorowanie współpracy z partnerami projektu w zakresie przestrzegania zapisów umów partnerskich.
 28. Nadzorowanie przebiegu realizacji budżetu projektu w częściach partnerów.
 29. Współtworzenie i współuczestnictwo w realizowanych działaniach.
 30. Wykonywanie innych zadań związanych z zarządzaniem Projektem.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  m-cu  lipiec 2017r.  jest niższy niż 6%

RZPWE PRZYJAZNE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale kadrach Zespołu, lub na stronie BIP

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

7. Oświadczenie kandydata:

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dn. 28.06.2016 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz.922)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        z dn. 28.06.2016 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz.922).

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej www.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu. W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu - mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE lub pocztą na adres:

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu –

DZIAŁ KADR

45-064 Opole, ul. Dubois nr 36

tel.77/ 443-28-41, pokój 103

z dopiskiem :

 

Dotyczy naboru na stanowisko: Główny specjalista – kierownik projektu 5.1 pn.   „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka"   

 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 4.09.2017 r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika 5.1.doc (27,00KB)