Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - Główny specjalista ds. zamówień publicznnych

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 7.09.2017r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny specjalista ds. zamówień publicznnych

(nazwa stanowiska)

 

w  wymiarze czasu pracy :                   pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia 1 osoba   

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie :   wyższe magisterskie ( techniczne, administracyjne)

- staż pracy / doświadczenie zawodowe :  5 lat  / 5 lat na podobnym stanowisku

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

- bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień Publicznych

- inne: ( umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych)

-  nieposzlakowana   opinia,

2. dodatkowe :


 - studia podyplomowe w zakresie administracji,

 - znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;

-  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

- znajomość prawa oświatowego;

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu  zamówień publicznych w tym ze środków UE

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań :

 

1. organizowanie przetargów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;

2.  sporządzanie protokołów, przygotowywanie dokumentacji dot. postępowania

      o zamówienia publiczne;

3. sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;

4. współpraca z kierownikami projektów w opracowaniu planu zamówień publicznych;

Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego specjalisty  ds. zamówien publicznych  :

-  stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynku RZPWE Opole ul. Głogowska 27;

-  budynek Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;

-  praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu sierpień  2017 r. nie przekracza 6%

                                      

RZPWE w Opolu  przyjazny osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu lub na stronie BIP,

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach, kursach ), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych    i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych) .

 Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej bip.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu.

W związku z powyższym, aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu - mojego nazwiska, pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .

Aplikacje kandydatów powinny zawierać również  klauzule:                                                                                                             

 

  •  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

 

  •  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach               w Dziale Kadr  RZPWE pokój nr 103  lub pocztą na adres :

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois Nr 36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko : Główny specjalista ds. zamówien publicznych

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

     18.09.2017 r. do godz. 14.00

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                           

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

                                                                                                              Dyrektor RZPWE

           mgr Lesław Tomczak 

DOCXOgłoszenie o naborze II - Główny specjalista ds. zamówień publicznych 2017.docx (93,32KB)