Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji

45-315 Opole ul. Głogowska  27

 

2. Opis sprzedawanego składnika majątku:

Lp

Marka/

model

Rodzaj pojazdu

Nr rejestracyjny

Numer nadwozia

Rok produkcji

Wysokość ceny wywoławczej

Wysokość wadium

1.

DAEWOO

NUBIRA 1.6

osobowy

OP 10890

KLAJF696EWK153532

1998

2300zł

230zł

 

3. Zawartość oferty:

Oferta musi zostać złożona przez oferenta w formie pisemnej i musi zawierać:

3.1 imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP/REGON, e-mail

3.2 Ofertę zakupu składnika majątku z propozycją ceny nie niższą niż …. PLN brutto (wysokość ceny wywoławczej) (słownie: ……………………… złotych polskich …/100).

Oferta musi być złożona w złotych polskich (PLN) brutto, z propozycją ceny za dany składnik, nie niższą niż określona przez RZPWE.

3.3 Akceptację warunków postępowania i warunków zakupu przedstawionych w  zaproszeniu.

 

4. Wadium

4.1 Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 13.10.2017r. na rachunek RZPWE w Bank Millenium S.A. O/Opole  41 1160 2202 0000 0003 0943 9087  z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska/nazwę firmy oraz podanie nr oferty. Wadium będzie wniesione na określonych poniżej warunkach:

4.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert;

4.3 Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem oferenta

4.4 Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną wykluczone zostanie zwrócone w terminie 2 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub wykluczone oferty.

4.5 Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

4.6 Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej za poszczególne składniki majątku,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

5. Podstawowe warunki postępowania:

5.1 Wizja lokalna

Wizja lokalna będzie możliwa w dniach 02.10.2017r. -03.10.2017r. w godzinach 10.00 – 12.00 oraz 04.10.2017r. w godzinach 8.00 – 9.00 na parkingu RZPWE przy Dubois 36 w Opolu

Ewentualne pytania dotyczące wizji lokalnej/stanu technicznego sprzedawanych samochodów można kierować do Pana Andrzeja Fojtara telefon 774432839

5.2 Kryteria wyboru ofert: W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru oferty będzie oferowana najwyższa cena zakupu w PLN

W przypadku dwóch lub większej liczby ofert o takiej samej proponowanej cenie zakupu, za najkorzystniejszą Organizator przetargu uzna ofertę złożoną wcześniej.

5.3 Złożenie oferty

a) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji

45-315 Opole ul. Głogowska 27

"Oferta przetargowa na zakup pojazdu

Nie otwierać przed dniem 13.10.2017r. godziną 10.00

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 nie później jednak niż do dnia: 13.10.2017. do godz. 9.30 w sekretariacie RZPWE ul Głogowska 27 w Opolu

b) Oferta musi być podpisana przez oferenta.

c) W chwili złożenia oferty, pracownik sekretariatu RZPWE w prawym dolnym rogu koperty wpisuje datę i godzinę jej złożenia (zastrzega się, że tylko tak oznakowane oferty będą uznane za ważne)

d) Każdy oferent może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę dla danego składnika majątku. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dla danego składnika majątku, żadna ze złożonych przez niego ofert nie będzie rozpatrywana.

e) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, uzupełnieniom ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

5.4 Rozstrzygnięcie i unieważnienie postępowania

a) Jeśli RZPWE nie otrzyma żadnej spełniającej warunków postępowania  oferty, postępowanie zostanie unieważnione.

b) Wszelkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty związane z ustanowieniem wadium, niezależnie od wyniku postępowania, ponosi oferent.

c) Postępowanie nie podlega przepisom dotyczącym zamówień publicznych.

d) Rozstrzygnięcie postępowanie nastąpi w dniu 13.10.2017r. O wyniku przetargu organizator na piśmie powiadomi uczestników.

e) Potwierdzeniem wyboru danej oferty będzie skierowanie do oferenta pisma z informacją wskazującą składniki majątku, na zakup których oferent złożył najkorzystniejszą dla RZPWE ofertę, ich cenę zakupu uwzględniającą podatek VAT oraz ewentualne wadium, sposób i termin zapłaty oraz sposób ich odbioru.

f) W przypadku nieuregulowania przez wybranego oferenta ceny zakupu w wymaganym terminie, RZPWE ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia odpowiedzialności wobec oferenta. Oferent traci w takim przypadku na rzecz RZPWE wadium, o którym mowa w pkt 4.

5.5 Płatność i odbiór

a) Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę za nabycie środka trwałego na rachunek bankowy RZPWE w Bank Millenium S.A. O/Opole, nr rachunku 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 najpóźniej na dzień przed ustalonym terminem odbioru środka trwałego.

Za datę uiszczenia ceny sprzedaży uznaje się datę jej zaksięgowania na rachunku bankowym RZPWE.

Przed ustalonym terminem odbioru środka trwałego, uczestnik przetargu przedstawi RZPWE potwierdzenie zapłaty wartości środka trwałego.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności ponosi uczestnik przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 1 dnia roboczego licząc od dnia zawiadomienia o wynikach przetargu, chyba że strony ustalą inaczej.

Warunkiem wydania przedmiotu sprzedaży jest uregulowanie przez oferenta w całości ceny nabycia.

b) Podstawą do wydania wybranemu oferentowi składnika majątku jest wpłata ceny zakupu w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą i w terminie, o którym mowa w lit. a powyżej. Przekazanie składnika majątku zostanie potwierdzone podpisanym przez strony protokołem zdawczo-odbiorczym.

Ewentualne pytania w sprawie postępowania ofertowego mogą Państwo kierować do Pana Andrzeja Fojtara tel.774432839

DOCXsprzedaż samochodu.docx (97,74KB)