Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjna – asystent ds. rozliczeń finansowych i monitorowania

OFERTA PRACY

  z dnia 1.09.2016 r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
                                       ogłasza ofertę pracy na stanowisko:

pomoc administracyjna – asystent ds. rozliczeń finansowych  i monitorowania

wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia : 1 osoba

miejsce wykonywania pracy:  RZPWE w Opolu ul. Głogowska 27, Opole, ul. Dubois 36

Wymagania:

wykształcenie: wyższe licencjackie lub magisterskie

kierunek – organizacja i zarządzanie, ekonomia, matematyka

Staż pracy ogółem : 2 lat

Staż pracy na podobnym stanowisku : 2 lata 

 

Predyspozycje:

- umiejętność pracy w grupie, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność

Zakres czynności:

- gromadzenie i ewidencjonowanie wskazanych danych finansowo-księgowych oraz określonych we wnioskach o dofinansowanie wskaźników przekazywanych przez partnerów i personel projektów w części budżetu odpowiadającej RCRE, niezbędnych do prawidłowego wypełniania wniosków o płatność w realizowanych projektach,

- weryfikacja poniesionych w projektach przez RCRE wydatków i ich kwalifikowalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz weryfikacja wydatków wykazanych przez partnerów,

- współpraca ze służbami finansowo-księgowymi w zakresie poprawności rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym,

- weryfikacja poprawności sporządzanych opisów do dokumentów finansowo-księgowych będących podstawą do wprowadzania danych do wniosków o płatność,

- kontrola zgodności operacji finansowych z budżetami projektów,

- weryfikacja wprowadzanych do centralnego systemu informatycznego SL2014 danych z RCRE i pochodzących od partnerów poszczególnych projektów  dotyczących wkładu własnego, danych uczestników projektów oraz danych zatrudnionego w projektach personelu,

-weryfikacja prawidłowości danych finansowo-księgowych wprowadzanych do  centralnego systemu informatycznego SL2014 na potrzeby wniosków o płatność pochodzących od partnerów i RCRE,

- sporządzanie wniosków o płatność projektów w zakresie zadań RCRE oraz weryfikacja danych otrzymywanych od partnerów,

- przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych,

- bieżąca kontrola wydatków pod kątem oszczędności i przesunięć w budżetach poszczególnych projektów,

- przygotowywanie zmian we wnioskach o dofinansowanie,

- sporządzanie harmonogramów płatności poszczególnych projektów oraz ich bieżąca aktualizacja,

- współpraca z personelem finansowo-księgowym w zakresie kompleksowego rozliczania poszczególnych projektów,

- realizacja innych zadań wynikających ze sprawozdawczości i rozliczeń projektów,

- wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Informacja dodatkowa

Osoba wyłoniona z konkursu będzie rozliczać wszystkie projekty realizowane przez RCRE tj.:

1. Projekt 9.1.2

1)  Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych      i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

2)  Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 1. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

3)  Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 2. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

4) Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 3. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

2. Projekt 9.2.1

                      „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”

Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV),

-list motywacyjny,

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-oryginał kwestionariusza osobowego,

-inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,

-oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

    - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

    - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

    - ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
22.09.2016 r.  do godziny 14.00 w Dziale Kadr  lub sekretariacie  Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Dubois 36

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ofercie, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                     

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

                                                                                                            

                                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                             mgr Lesław Tomczak 

DOCXOFERTA PRACY- WOP III 2016.docx (17,88KB)