Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: Nauczyciela konsultanta

OFERTA  PRACY
z dnia 20.11.2017 r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji  w Opolu

45-315  Opole, ul.  Głogowska 27

ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Nauczyciela konsultanta

Ilość  etatów 1 etaty;

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy;

Wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • kierunek : wychowanie do życia w rodzinie, psychologia lub oligofrenopedagogika lub logopedia
 • stopień awansu zawodowego:  nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera - biegła znajomość programów do edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarki internetowej,
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, zdolność analitycznego myślenia, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.

Dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i prowadzenia doradztwa dla nauczycieli wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli kształcenia specjalnego,
 2. udzielanie w/w nauczycielom konsultacji w zakresie realizacji programu, doboru podręczników, materiałów pomocniczych oraz metod nauczania i wychowania,
 3. diagnozowanie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej nauczycieli w województwie opolskim,
 4. opracowywanie i realizowanie form kształcenia ustawicznego dla nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
 5. organizowanie konferencji metodycznych i konsultacji zbiorowych dla nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
 6. podejmowanie działań promujących nowatorskie metody pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 7. przygotowanie i realizacja projektów wspomagających działalność RZPWE
  w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
 8. opracowywanie materiałów metodycznych dla nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
 9. inspirowanie działalności innowacyjnej i nowatorskiej w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
 10. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 11. organizowanie wymiany doświadczeń z obszaru działania,
 12. terminowe przygotowywanie planów pracy i sprawozdań,
 13. podejmowanie działań na rzecz zapewnienia jakości zajęć w prowadzonych formach doskonalenia,
 14. prawidłowe i rzetelne tworzenie, gromadzenie dokumentacji oraz jej archiwizowanie,
 15. wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora oraz kierownika Pracowni w obszarze działania

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach  umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

- nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

- posiada pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
20 grudnia 2017  ROKU
w sekretariacie RZPWE w Opolu ul. Głogowska 27 lub w Opolu ul. Dubois 36

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

Wszelkie informacje związane z ofertą pracy, będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej.

                                                                                                                 

Dyrektor RCRE

mgr Lesław Tomczak

DOCOferta pracy na stanowisko nauczyciela konsultanta 2017.doc (42,00KB)