Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: Nauczyciela konsultanta w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA  PRACY
z dnia 20.11.2017r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji  w Opolu

45-315  Opole, ul.  Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Nauczyciela konsultanta w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe pedagogiczne,
 • ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą;
 • stopień awansu zawodowego:nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany,
 • co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej;
 • kompetencje w zakresie edukacji dorosłych;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w placówkach oświatowych lub w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się oświatą;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera -
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, zdolność analitycznego myślenia, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.

Dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Diagnozowanie potrzeb doskonalenia kadry kierowniczej;
 2. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz pracowników jst w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, w tym: zmian w prawie oświatowym, organizacji i zarządzania placówkami zawodowymi, awansu zawodowego;
 3. upowszechnianie i realizacja projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;
 4. przygotowanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego, w zakresie zarządzania oświatą, dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz pracowników organów sprawujących nadzór pedagogiczny;
 5. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w określaniu priorytetów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieliw województwie opolskim;
 6. przygotowanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla doradców metodycznych oraz wspieranie ich działań we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 7. współpraca w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli z organami prowadzącymi szkoły i placówki;
 8. wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
 9. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
 10. organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami, szkołami i placówkami oświatowymi;
 11. współpraca w zakresie dokształcania o doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;
 12. programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć na formach doskonalenia
  i dokształcania nauczycieli oraz prowadzenie doradztwa merytorycznego i metodycznego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami;
 13. realizacja zadań z zakresu wspomagania pracy szkoły we współpracy z Pracownią Organizacji Rozwoju Edukacji.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. oryginał kwestionariusza osobowego,
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach  umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

- nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

- ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
20.12.2017 roku
w sekretariacie RZPWE w Opolu ul. Głogowska 27 lub w Opolu ul. Dubois 36

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

Wszelkie informacje związane z ofertą pracy, będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej.

 

Wicedyrektor RZPWE

mgr Hanna Franczak

DOCOferta pracy -nauczyciel konsultant 2017.doc (39,50KB)