Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: Kierowcy - Konserwatora

OFERTA  PRACY
z dnia 13.09.2016

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315  Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Kierowcy - Konserwatora

w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

Niezbędne:

  • wykształcenie: zawodowe
  • prawo jazdy kat. B
  • uprawnienia do naprawy urządzeń i instalacji elektro-energetycznych

Zakres wykonywanych zadań:

Zakres zadań na stanowisku kierowcy

1. Codzienna kontrola sprawności technicznej pojazdu służbowego przed wyjazdem w trasę.

2. Codzienne wykonywanie z rana obsługi pojazdu i zadbanie o jego estetyczny wygląd.

3. Codzienne nadawanie i odbieranie przesyłek pocztowych.

4. Codzienne pobieranie karty drogowej.

5.Prowadzenie karty drogowej na bieżąco z właściwym naniesieniem trasy wyjazdu, dysponenta, godziny przyjazdów, aktualnego stanu licznika i stanu paliwa.

6.Przed wyjazdem sprawdzenie posiadania niezbędnych dokumentów (dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, karty drogowej itp.).

7. Po otrzymaniu karty drogowej kierowca jest do dyspozycji określonego przez dział administracji dysponenta i wykonuje jego polecenia w zakresie trasy i przewożonych materiałów.

8. Po zakończonej pracy zwraca do działu administracyjno-gospodarczego  wypełnioną i rozliczoną kartę drogową, potwierdzoną przez dysponenta korzystającego w tym dniu z pojazdu.

9. Przed każdym wyjazdem poza teren RCRE należy bezwzględnie zgłosić to kierownikowi działu.

10.Każde uszkodzenie lub awarię pojazdu należy natychmiast zgłosić kierownikowi działu i uzgodnić wyjazd do warsztatu, celem dokonania naprawy.

11. Dokonywanie drobnych napraw przydzielonego pojazdu.

12. Dokonywanie zakupu części zamiennych w uzasadnionym przypadku, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem działu i główną księgową.

13. Dokonywanie zakupu i rozliczenia paliwa.

14. Rozliczenie się z posiadanej zaliczki.

15. W wypadku postoju spowodowanego remontem pojazdu lub braku  wyjazdu w trasę, wykonuje inne polecenia kierownika działu.

16. Utrzymanie ładu i porządku w zajmowanym garażu i przed garażem.

17. W okresie zimowym pomoc przy odśnieżaniu terenu  wokół budynków Zespołu i przyległego chodnika.

18. Otwieranie budynku RZPWE ul. Dubois 36, ul. Głogowska 27.

 Zakres zadań na stanowisku konserwatora

1. Codzienny obchód pomieszczeń sanitarnych w celu stwierdzenia  aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń.

2.Dokonywanie na bieżąco napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń sanitarnych.

3.Drobne naprawy mebli oraz sprzętu biurowego.

4.Koszenie trawników wokół budynku  Zespołu- Opole ul. Dubois 36.

5.Dbanie o porządek na terenie Zespołu( latem zamiatanie podwórza i chodnika w zimie odśnieżanie i posypywanie piaskiem ).

6.Wykonywanie drobnych prac malarskich i budowlanych.

7.Dbanie o porządek w warsztacie.

8.Zgłaszanie kierownikowi administracyjno-gospodarczemu potrzeb w   zakresie zakupu niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

9.Wykonywanie innych czynności techniczno-obsługowych zlecanych przez przełożonych w ramach posiadanych umiejętności i możliwości fizycznych .

10.Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji elektro-energetycznych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami w tym zakresie.

Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  4. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o pracę,
  5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach  umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
  6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

- nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

- ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
23 września 2016 ROKU
w sekretariacie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji  w Opolu ul. Głogowska 27 lub w Opolu ul. Dubois 36

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

                                                                                                                   Dyrektor RZPWE

                                                                                                                   mgr Lesław Tomczak

DOCOferta pracy na stanowisko Kierowcy konserwatora 2016.doc (38,00KB)