Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista - Menadżer ds. zasobów edukacyjnych

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
zasad naboru kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym
kierownicze stanowiska urzędnicze
w
Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji
w Opolu

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 15.09.2016 r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny specjalista - Menadżer ds. zasobów edukacyjnych 

(nazwa stanowiska)

 

w wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba   

Wymagania:

1. niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie

- staż pracy / doświadczenie zawodowe: 5 lat / 5 lat na podobnym stanowisku

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

- inne: ( umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych)

-  nieposzlakowana opinia,

-  prawo jazdy kat. B

2. dodatkowe:

- studia podyplomowe w zakresie administracji,

- znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

- znajomość prawa oświatowego;

Zakres wykonywanych zadań:

1.Nawiązywanie kontaktów i współpraca z władzami oświatowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi, szeroko rozumianym środowiskiem oświatowym w zakresie wykorzystania zasobów RZPWE:

- w Ośrodku Szkoleniowym Niwki

- w pracowniach Regionalnego Centrum Eksperymentu  Zaczarowany Świat

- w salach dydaktycznych i szkoleniowych RZPWE

2. Promowanie bazy szkoleniowej i  noclegowej RZPWE.

3. Poszerzanie trendów rozwoju współczesnego szkolnictwa i wprowadzanie nowatorskich koncepcji edukacyjnych w Pracowniach.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego specjalisty – menadżera ds. zasobów edukacyjnych :

- stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynków RZPWE;

- budynki Zespołu są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim;

- praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu sierpniu 2016 r. nie przekracza 6%

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu lub na stronie BIP,

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach, kursach ), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej bip.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu.

W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu - mojego nazwiska, pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE pokój nr 103  lub pocztą na adres:

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois Nr 36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko ....Główny specjalista - Menadżer ds. zasobów edukacyjnych  

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

     26.09.2016 r. do godz. 14.00

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Dyrektor RZPWE
mgr Lesław Tomczak

DOCXOgłoszenie o naborze na stanowisko Menadżera.docx (92,64KB)
DOCInformacja o wynikach naboru 2016.doc (26,00KB)