Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na usługę organizacji wyjazdu studyjnego doradców metodycznych - 45 osób do Berlina na potrzeby RZPWE

16/ZPPU/RCRE/2016                                                                               Opole, dnia 16.09.2016r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na usługę organizacji wyjazdu studyjnego doradców metodycznych - 45 osób do Berlina na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 • Zamawiający

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

tel.: 77 4579895,

fax: 77 4552979,

mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl,

http://www.rzpwe.opolskie.pl.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdu do Berlina (Niemcy) dla grupy 45 osób. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • przejazd na trasie Opole-Berlin-Drezno-Opole zakresie wraz z ubezpieczeniem, opłatami parkingowymi, opłatami za przejazd po odpłatnych drogach i innymi niezbędnymi do realizacji wyjazdu opłatami wymaganymi przepisami prawa
 • opiekę 2 pilotów
 • zapewnienie noclegów i wyżywienia uczestnikom wyjazdu
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu
 • zapewnienie biletów wstępu dla uczestników wyjazdu

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 1  (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zapytania.

UWAGA: Zamawiający zastrzega prawo do zmiany liczby osób: zmniejszenia maksymalnie o 5 osób (tj. do 40 osób).

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63510000-7  Usługi biur podróży i podobne

 • TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21-23.10.2016r. (do godzin porannych 24.10.2016r. ze względu na powrót do Polski w godzinach wieczornych 23.10.2016r. albo wczesnorannych 24.10.2016r.)

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Opole-Berlin-Drezno (Niemcy) - Opole oraz przemieszczanie się w celu realizacji programu wyjazdu opisanego w załączniku 1 (opis przedmiotu zamówienia).

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym została odebrana prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony.

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres: , lub pisemnie na adres Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji,
  ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 23.09.2016r. do godziny 16:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html 
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od ów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 • OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena ofertowa – 60 %

doświadczenie pilotów – 20 % (maksymalna liczba puntów dla jednego pilota to 10, maksymalna liczba punktów przy kryterium doświadczenie pilotów to 20)

przy czym pilotowanie 10 i więcej grup na terenie Niemiec (Berlina) 20%

pilotowanie 4 do 9 grup na terenie Niemiec (Berlina) 10%

pilotowanie od 1 do 3 grup na terenie Niemiec (Berlina) 0 %

doświadczenie Kierowców (maksymalna liczba puntów dla jednego kierowcy to 10, maksymalna liczba punktów przy kryterium doświadczenie Kierowców to 20)

przy czym realizacja 10 i więcej wyjazdów do Niemiec (Berlina) 20%

realizacja 4 do 9 wyjazdów do Niemiec (Berlina) 10%

realizacja od 1 do 3 wyjazdów do Niemiec (Berlina) 0 %

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod numerem telefonu 77-404-75-39 oraz adresem email:   

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Wzór umowy - załącznik nr 3

                    

     Z poważaniem

Dyrektor

mgr Lesław Tomczak

DOCXzapytanie wyjazd do Berlina-Drezna październik 2016r..docx (63,90KB)
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia do Berlin-Drezno.docx (31,29KB)
DOCXzal_3 wzór umowy.docx (68,24KB)
DOCzal_2 formularz ofertowy.doc (60,50KB)
DOCXwybór najkorzystniejszej oferty.docx (60,57KB)