Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjna - asystent szkolny

OFERTA PRACY

  z dnia 19.09.2016 r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko:

                                                    pomoc administracyjna - asystent szkolny

w wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 4 osoby

miejsce wykonywania pracy: RZPWE w Opolu, ul. Dubois 36 lub ul. Głogowska 27

Wymagania:

wykształcenie: wyższe licencjackie lub magisterskie

kierunek – o profilu humanistycznym, technicznym

Staż pracy ogółem : 2 lat

Staż pracy na podobnym stanowisku : 2 lata 

 Dodatkowe warunki:

 • doświadczeniew realizacji zajęćpozalekcyjnych w szczególności podnoszących kompetencje kluczowe, zajęć metodą eksperymentu, zajęć TIK
 • znajomość specyfiki pracy szkół, nauczycieli,
 • posiadane doświadczenie w doradzaniu i pomocy w konstruowaniu programów zajęć edukacyjnych,
 • lub udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zakres czynności:

 1. Wsparcie merytoryczne uczestników Projektu (szkoły, uczniowie) w tym współpraca z rodzicami w zakresie merytorycznej realizacji zadania i zbieranie opinii o projekcie tzn. bieżąca osobista i teleinformatyczna dostępność merytoryczna dla rodziców, nauczycieli i szkół (spotkania z rodzicami w razie potrzeby)w czasie wykonywania pracy.
 2. Merytoryczne obserwacje realizacji zadań związanych z zajęciami pozalekcyjnymi w we wszystkich szkołach z terenu wskazanego przez Pracodawcę i ich monitorowanie, w tym osobista merytoryczna obserwacja zajęć we wskazanych przez Pracodawcę szkołach.
 3. Pomoc merytoryczna dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w szkołach zgodnie z założeniami projektowymi (w tym aktywny udział na platformie projektowej).
 4. Prowadzenie ewaluacji zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzonych w szkole poprzez weryfikację i walidację programów zajęć oraz raportów szkolnych z zajęć ze wskazanych przez Pracodawcę szkół (odbiór scenariuszy i innych materiałów dydaktycznych i ich weryfikacja, w tym realizacja prac na platformie projektowej), prowadzenia analiz efektywności.
 5. Współdziałanie w zakresie merytorycznym organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach z liderami szkolnymi poprzez uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych wskazanych przez Pracodawcę.
 6. Wsparcie i współudział w trakcie kontaktów ze szkołami w ustalaniu indywidualnych ścieżek dla uczniów przy wyjazdach grup szkolnych do miejsc edukacji bezpośredniej w korelacji z zajęciami dodatkowymi.
 7. Pomoc w merytorycznym opracowaniu i redagowaniu materiałów na platformie projektowej, przygotowywanie planów, materiałów, sprawozdań z zajęć i informacji zebranych od rodziców na stronę projektową.
 8. Zbieranie, ewidencjonowanie merytorycznej dokumentacji projektowej i jej kompletowanie wraz z przekazywaniem jej do wskazanych osób (miejsc).
 9. Ewidencja i monitorowanie przekazanych do szkół urządzeń i środków dydaktycznych oraz sposobu ich wykorzystywaniaza do zajęć z uczniami.
 10. Prowadzenie ewaluacji zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach (wskazanych przez Pracodawcę) tj. merytoryczna weryfikacja raportów szkolnych (w tym realizacja pracy na platformie projektowej).
 11. Przygotowanie danych merytorycznych do wniosku o płatność w zakresie prowadzonych prac w ramach swojego stanowiska pracy (w tym realizacja pracy na platformie projektowej).
 12. Przygotowywanie propozycji merytorycznych działań poszczególnych liderów szkolnych.
 13. Systematyczne informowanie Pracodawcy o jakichkolwiek zagrożeniachw wykonywaniu zleconych zadań merytorycznychprzez ww. osoby.
 14. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiskaoraz wykonywania innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV),

-list motywacyjny,

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-oryginał kwestionariusza osobowego,

-inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,

-oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

    - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

    - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

    - ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
28.09.2016 r.  do godziny 14.00 w Dziale Kadr  Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Dubois 36

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:                                                                                                            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Dyrektor RZPWE

      mgr Lesław Tomczak

DOCXOgłoszenie o naborze na stanowisko pom. adm. - Asystent.docx (67,24KB)