Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjna – asystent ds. rozliczeń finansowych i monitorowania

  OFERTA PRACY
z dnia 30.09.2016 r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27 ogłasza ofertę pracy na stanowisko:
pomoc administracyjnaasystent ds. rozliczeń finansowych i monitorowania

wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba
miejsce wykonywania pracy: RZPWE w Opolu ul. Głogowska 27, Opole, ul. Dubois 36

Wymagania:

wykształcenie: wyższe licencjackie lub magisterskie
kierunek – organizacja i zarządzanie, ekonomia, matematyka
Staż pracy ogółem: 2 lat
Staż pracy na podobnym stanowisku: 2 lata 

Predyspozycje:

 • umiejętność pracy w grupie, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność

Zakres czynności:

 • gromadzenie i ewidencjonowanie wskazanych danych finansowo-księgowych oraz określonych we wnioskach o dofinansowanie wskaźników przekazywanych przez partnerów i personel projektów w części budżetu odpowiadającej RCRE, niezbędnych do prawidłowego wypełniania wniosków o płatność w realizowanych projektach,
 • weryfikacja poniesionych w projektach przez RCRE wydatków i ich kwalifikowalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz weryfikacja wydatków wykazanych przez partnerów,
 • współpraca ze służbami finansowo-księgowymi w zakresie poprawności rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym,
 • weryfikacja poprawności sporządzanych opisów do dokumentów finansowo-księgowych będących podstawą do wprowadzania danych do wniosków o płatność,
 • kontrola zgodności operacji finansowych z budżetami projektów,
 • weryfikacja wprowadzanych do centralnego systemu informatycznego SL2014 danych z RCRE i pochodzących od partnerów poszczególnych projektów  dotyczących wkładu własnego, danych uczestników projektów oraz danych zatrudnionego w projektach personelu,
 • weryfikacja prawidłowości danych finansowo-księgowych wprowadzanych do  centralnego systemu informatycznego SL2014 na potrzeby wniosków o płatność pochodzących od partnerów i RCRE,
 • sporządzanie wniosków o płatność projektów w zakresie zadań RCRE oraz weryfikacja danych otrzymywanych od partnerów,
 • przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych,
 • bieżąca kontrola wydatków pod kątem oszczędności i przesunięć w budżetach poszczególnych projektów,
 • przygotowywanie zmian we wnioskach o dofinansowanie,
 • sporządzanie harmonogramów płatności poszczególnych projektów oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • współpraca z personelem finansowo-księgowym w zakresie kompleksowego rozliczania poszczególnych projektów,
 • realizacja innych zadań wynikających ze sprawozdawczości i rozliczeń projektów,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Informacja dodatkowa

Osoba wyłoniona z konkursu będzie rozliczać wszystkie projekty realizowane przez RCRE tj.:

1. Projekt 9.1.2

 1. Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
 2. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 1. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
 3. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 2. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
 4. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 3. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

2. Projekt 9.2.1

 1. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, że :
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
  • ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
10.10.2016 r. do godziny 14.00 w Dziale Kadr  lub sekretariacie  Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Dubois 36

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ofercie, nie będą rozpatrywane.

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:                                                                                                             

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wicedyrektor RZPWE
mgr Stanisław Rożniatowski

DOCXOferta Pracy - WOP IV 2016.docx (67,45KB)