Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc administracyjna - animator pracowni eksperymentalnych

 

OFERTA PRACY

  z dnia  19.07.2018r.

 

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

pomoc administracyjna -  animator pracowni eksperymentalnych

 

w wymiarze czasu pracy :          pełny  wymiar czasu pracy

liczba kandydatów:                    2 osoby (  w tym 1 osoba na zastępstwo)

zatrudnienie:                               wrzesień 2018 – czerwiec 2019    

miejsce wykonywania pracy:  RZPWE w Opolu, ul. Dubois 36

 

Wymagania:

wykształcenie: wyższe kierunkowe zgodne z tematyką pracowni eksperymentalnych

staż pracy : 1 rok

 

Cechy animatora pracowni eksperymentalnej:

 • ciekawość świata i zamiłowanie do popularyzacji wiedzy
 • zainteresowania interdyscyplinarne nauki przyrodnicze i ścisłe
 • otwartość w kontaktach międzyludzkich i łatwość ich nawiązywania
 • brak lęku przed publicznymi wystąpieniami
 • twórcze myślenie, pomysłowość
 • samodzielność w organizowaniu własnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole

 

Mile widziani:

 • uczestnicy festiwali nauki (osoby organizujące i prowadzące stoiska)
 • osoby aktywnie zajmujące się działalnością dydaktyczną

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie zajęć projektowych z uczniami w pracowniach eksperymentalnych stacjonarnych i mobilnych (m.in.):
  • objaśnianie zachodzących zjawisk w doświadczeniach,
  • pomoc w odkrywaniu zależności zachodzących pomiędzy zjawiskami podczas prowadzenia eksperymentów,
  • stawianie tez i zadawanie pytań uczestnikom zajęć,
  • pobudzanie uczniów do wyrażania własnych przemyśleń czy pomysłów kierując się zasadą „zobacz – dotknij – zrozum”.
 2. codzienne przygotowanie pracowni stacjonarnych lub mobilnych tj. sprzętu, stanowisk, materiałów do zajęć z uczestnikami;
 3. współorganizacja pomieszczeń w szkołach zgodnie z założeniami merytorycznymi pokazów mobilnych;
 4. podział uczniów na grupy zajęciowe, kierowanie grup do odpowiednich pracowni eksperymentalnych;
 5. udział w przebiegu przerw w zajęciach (zmiany pracowni, przerwy na posiłek, toalety);
 6. opieka wspomagająca nad uczniami przebywającymi w pracowniach eksperymentalnych /w przypadkach szczególnych np.: osób niepełnosprawnych;
 7. stała, szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów przebywających w pracowniach;
 8. przygotowanie opisu merytorycznego pracowni eksperymentalnych, rozplanowania poszczególnych stanowisk i doświadczeń, ustawienia urządzeń i wyposażenia;
 9. przygotowanie szczegółowego programu zajęć w pracowniach eksperymentalnych zgodnie z założeniami projektowymi tj. opracowanie scenariuszy zajęć w pracowniach dla uczniów biorących udział w projekcie dostosowane do każdego etapu edukacyjnego. Scenariusz musi zawierać co najmniej: temat/obszar tematyczny; cele główne i szczegółowe lub operacyjne; metody i formy pracy; środki dydaktyczne i inne materiały potrzebne do realizacji zajęć; słownik ważnych pojęć; opis krok po kroku działań uczniów i prowadzącego zajęcia, w tym opis mini wykładu, ćwiczeń, podanie stopnia trudności zadań (który etap edukacyjny) na danym stanowisku, itd., odniesienia do podstawy programowej;
 10. merytoryczne opracowanie instrukcji stanowiskowych;
 11. przygotowanie merytorycznego wykazu i opisu materiałów eksploatacyjnych koniecznych do prowadzenia zajęć w pracowni;
 12. prowadzenie dokumentacji merytorycznej zajęć w pracowniach oraz zajęć wyjazdowych zgodnie ze wskazaniami projektowymi;
 13. prowadzenie ewaluacji zajęć w pracowniach eksperymentalnych;
 14. tworzenie i umieszczanie na platformie projektowej projektu materiałów edukacyjnych dotyczących prowadzonych zajęć oraz wirtualnych pracowni eksperymentalnych;
 15. bieżące prowadzenie merytorycznej korespondencji z nauczycielami w ramach zakresu przedmiotowego zrealizowanych zajęć w pracowniach eksperymentalnych;
 16. przygotowywanie propozycji merytorycznych zmian do zajęć z uczniami w pracowniach eksperymentalnych.
 17. współtworzenie regulaminów merytorycznych konkursów dla uczniów;
 18. dbanie o prawidłowe wykorzystanie urządzeń i sprzętu podczas zajęć w pracowniach i zajęciach pokazowych;
 19. utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i wyposażenia pracowni eksperymentalnych;
 20. rozwój powierzonego warsztatu pracy;
 21. współuczestnictwo merytoryczne w inwentaryzacjach środków, urządzeń i wyposażenia pracowni eksperymentalnych i mobilnych;
 22. współuczestnictwo merytoryczne w spotkaniach, warsztatach, konferencjach projektowych;
 23. współpraca z personelem zarządzającym projektu zakresie przygotowywania zbiorczych zestawień merytorycznych do oceny przebiegu zajęć w pracowniach eksperymentalnych;
 24. systematyczne informowanie Pracodawcy o jakichkolwiek kłopotach w realizacji zadań;
 25. wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE,

5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,

6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

    - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

    - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub

       postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

    - ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

 

7. Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:                                                                                                            

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

     Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, z siedzibą pod adresem 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

     Kontakt do inspektora ochrony danych: Artur Nowak - tel. 77 404 75 40; mail :

     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko pracy

     Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.

     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru/ rekrutacji  na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor jednostki ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

     Uprawnienia:

o  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  - art. 221 Kodeksu pracy
  - art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w późn.zm.
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach   w Dziale Kadr  RZPWE pokój nr 103, w sekretariacie  pokój Nr 109   lub pocztą na adres :

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois Nr 36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko pomoc administracyjna – animator pracowni eksperymentalnych“

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

     30.07.2018 r. do godz. 14.00

 

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Wicedyrektor RZPWE

   mgr Hanna Franczak 

 

DOCXOferta pomoc administracyjna - animator 2018 ( 2 osoby).docx (26,06KB)