Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc administracyjna - opiekun merytoryczny studiów podyplomowych

 

OFERTA PRACY

  z dnia  19.07.2018r.

 

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

pomoc administracyjna -  opiekun merytoryczny studiów podyplomowych

 

w wymiarze czasu pracy :         1/2 etatu 

zatrudnienie:                          wrzesień 2018 – czerwiec 2019

liczba kandydatów:                  1 osoba

miejsce wykonywania pracy:  RZPWE w Opolu, ul. Dubois 36

 

Wymagania:

wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane przygotowanie pedagogiczne)

kierunek – o profilu humanistycznym

Staż pracy ogółem: 5 lat

 

Dodatkowe warunki:

 • znajomość specyfiki pracy szkół, nauczycieli,
 • posiadane doświadczenie w doradzaniu i pomocy w konstruowaniu programów zajęć edukacyjnych,
 • lub udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zakres czynności:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań roboczych z dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie w celu przedstawienia zakresu działań podejmowanych w projekcie.
 2. Weryfikacja ostatecznej liczby nauczycieli uczestniczących w studiach podyplomowych (podział na grupy).
 3. Kompletowanie i analiza nadsyłanych deklaracji udziału nauczycieli (uczestników studiów podyplomowych) w projekcie.
 4. Opracowanie prezentacji dotyczącej studiów na spotkania informacyjne dla nauczycieli i wykładowców przed rozpoczęciem wykładów i ćwiczeń.
 5. Opracowanie merytoryczne wzorów dokumentacji związanej z realizacją studiów podyplomowych.
 6. Ustalanie sposobu przekazywania dokumentów projektowych (w szczególności rekrutacyjnych) pomiędzy biurem projektu a nauczycielami i szkołami.
 7. Ocena merytoryczna materiałów dydaktycznych na potrzeby platformy e-learningowej dla nauczycieli i wykładowców.
 8. Prowadzenie doradztwa dla szkół z zakresu tworzenia programów zajęć z wykorzystaniem neuronauk w rzeczywistych warunkach.
 9. Opracowywanie i wdrażanie w szkołach standardów bazy sprzętowej koniecznej do realizacji programów zajęć z wykorzystaniem metod przyjaznych mózgowi.
 10. Przeprowadzenie wizyt przygotowawczych w miejscach realizacji zajęć i dostosowanie ich do programu studiów podyplomowych.
 11. Opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonej realizacji studiów podyplomowych.
 12. Bieżący monitoring przebiegu studiów podyplomowych – zatwierdzanie zmian w harmonogramie miesięcznym.
 13. Kontrola liczby zrealizowanych godzin przez Wykonawcę w danym miesiącu.
 14. Przekazywanie miesięcznych harmonogramów wsparcia dla Wydziału Kontroli WUP.
 15. Monitoring wskaźników w projekcie w zakresie realizowanego zadania.
 16. Przygotowywanie informacji na stronę www projektu (raporty, sprawozdania, dokumentacja dotycząca beneficjentów).
 17. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE,

5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,

6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

    - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

    - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub

       postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

    - ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

 

7. Aplikacje kandydata powinny zawierać klauzulę:                                                                                                            

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

     Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, z siedzibą pod adresem 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

     Kontakt do inspektora ochrony danych: Artur Nowak - tel. 77 404 75 40; mail :

     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko pracy

     Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.

     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru/ rekrutacji  na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor jednostki ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

     Uprawnienia:

o  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  - art. 221 Kodeksu pracy
  - art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w późn.zm.
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach   w Dziale Kadr  RZPWE pokój nr 103, w sekretariacie  pokój Nr 109   lub pocztą na adres :

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois Nr 36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko pomoc administracyjna – opiekun merytoryczny studiów podyplomowych “

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

     30.07.2018 r. do godz. 14.00

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Wicedyrektor RZPWE

   mgr Hanna Franczak 

 


DOCXOferta pomoc administracyjna - opiekun studiów 1 2 etatu 2018.docx (24,76KB)