Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc administracyjna - opiekun merytoryczny kursów

 

OFERTA PRACY

  z dnia  19.07.2018r.

 

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

pomoc administracyjna -  opiekun merytoryczny kursów

 

w wymiarze czasu pracy :         1/5 etatu 

zatrudnienie:                          wrzesień 2018 – marzec 2019

liczba kandydatów do wyłonienia :  1 osoba

miejsce wykonywania pracy:  RZPWE w Opolu, ul. Dubois 36

staż pracy - 1 rok

Wymagania:

wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane przygotowanie pedagogiczne)

Staż pracy ogółem: 2 lat

Staż pracy na podobnym stanowisku w projektach edukacyjnych: min. 10 miesięcy

 

Dodatkowe warunki:

 • znajomość specyfiki pracy szkół, nauczycieli,
 • posiadane doświadczenie w doradzaniu i pomocy w konstruowaniu programów zajęć edukacyjnych,
 • lub udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zakres czynności:

 

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań roboczych z dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie w celu przedstawienia pełnego zakresu działań podejmowanych w projekcie.
 2. Zbieranie formularzy od nauczycieli i podział na grupy warsztatowe ze szkół objętych projektem.
 3. Weryfikacja ostatecznej liczby nauczycieli uczestniczących w kursach (podział na grupy).
 4. Ustalanie sposobu przekazywania dokumentów projektowych (w szczególności rekrutacyjnych) pomiędzy biurem projektu a szkołami.
 5. Kompletowanie i analiza nadsyłanych deklaracji udziału nauczycieli w projekcie.
 6. Wspieranie procesu pozyskiwania beneficjentów ostatecznych do projektu.
 7. Pomoc w przygotowaniu opisu zamówienia na:
  • trenerów prowadzących zajęcia warsztatowe dla nauczycieli,
  • materiały dydaktyczne dla uczestników kursów,
  • wyżywienie uczestników kursów
  • materiały biurowe na potrzeby kursów,
  • wynajęcie sal zewnętrznych.
 8. Opracowanie merytoryczne wzorów dokumentacji związanej z realizacją warsztatów dla trenera (miesięczny harmonogram pracy, wzór scenariusza warsztatów, harmonogram warsztatów z podziałem na miesiące, lista obecności, sprawozdanie z przeprowadzonych kursów, karta ewaluacji).
 9. Analiza scenariuszy zajęć przedstawionych do realizacji przez trenerów.
 10. Bieżący monitoring kursów – zatwierdzanie zmian w harmonogramie miesięcznym, pomoc w rozliczaniu zrealizowanych godzin przez trenerów w danym miesiącu.
 11. Przekazywanie miesięcznych harmonogramów wsparcia dla Wydziału Kontroli WUP.
 12. Monitoring wskaźników w projekcie w zakresie realizowanych zadań.
 13. Opracowanie raportu ewaluacyjnego po realizacji kursów.
 14. Przygotowywanie informacji na stronę www projektu (raporty, sprawozdania, dokumentacja dotycząca beneficjentów).
 15. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE,

5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,

6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

    - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

    - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub

       postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

    - ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

 

7. Aplikacje kandydata powinny zawierać klauzulę:                                                                                                            

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

     Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, z siedzibą pod adresem 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

     Kontakt do inspektora ochrony danych: Artur Nowak - tel. 77 404 75 40; mail :

     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko pracy

     Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.

     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru/ rekrutacji  na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor jednostki ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

     Uprawnienia:

o  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  - art. 221 Kodeksu pracy
  - art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w późn.zm.
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach   w Dziale Kadr  RZPWE pokój nr 103, w sekretariacie  pokój Nr 109   lub pocztą na adres :

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois Nr 36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko pomoc administracyjna – opiekun merytoryczny kursów “

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

     30.07.2018 r. do godz. 14.00

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Wicedyrektor RZPWE

   mgr Hanna Franczak 

 

DOCXOferta pomoc administracyjna - opiekun 1 5 etatu 2018.docx (24,57KB)