Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjna - opiekun zajęć pracowni eksperymentalno-doświadczalnych ZŚ

OFERTA PRACY
z dnia 30.09.2016 r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko:

pomoc administracyjna - opiekun zajęć pracowni eksperymentalno-doświadczalnych ZŚ

w wymiarze czasu pracy: ½  wymiar czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 3 osoby
miejsce wykonywania pracy: RZPWE w Opolu, ul. Dubois 36

Wymagania:

wykształcenie: wyższe licencjackie lub magisterskie
kierunek – o profilu humanistycznym, technicznym
Staż pracy ogółem: 2 lat
Staż pracy na podobnym stanowisku: 2 lata 

Dodatkowe warunki:

 • doświadczenie w realizacji zajęć z uczniami w szczególności metodą eksperymentu,
 • znajomość specyfiki pracy szkół, nauczycieli,
 • posiadane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami,
 • posiadane doświadczenie w doradzaniu i pomocy w konstruowaniu programów zajęć edukacyjnych, wyposażaniu pracowni,
 • lub udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zakres czynności:

 1. Opracowywanie, tworzenie regulaminów pracowni i zatwierdzanie merytoryczne konkursów oraz ich współorganizacja dla uczniów biorących udział w zajęciach w pracowniach eksperymentalnych i zajęciach wyjazdowych.
 2. Współudział we wdrażaniu procedur bezpieczeństwa uczniów uczestniczących w działaniach projektowych.
 3. Uczestnictwo w procesie dostosowania, wyposażenia i aranżacji pomieszczeń do wymogów pracowni eksperymentalnych do zajęć z uczniami, odbiór formalno-merytoryczny pomieszczeń zgodnych z założeniami projektowymi.
 4. Współtworzenie scenariuszy zajęć w poszczególnych pracowniach. Bieżąca weryfikacja merytoryczna prawidłowego prowadzenia zajęć zgodnie ze scenariuszami.
 5. Bieżąca współpraca z liderami szkolnymi i dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie w zakresie harmonogramu zajęć w pracowniach eksperymentalnych, zajęć wyjazdowych.
 6. Bieżąca weryfikacja stanu technicznego pomocy dydaktycznych pod kątem bezpieczeństwa użytkowników.
 7. Bieżąca weryfikacja merytoryczna harmonogramów pracy animatorów poszczególnych pracowni eksperymentalnych, pokazów wyjazdowych.
 8. Wsparcie merytoryczne oraz nadzór nad pracą animatorów.
 9. Współprowadzenie zajęć w pracowniach eksperymentalnych w przypadkach losowych dotyczących animatorów pracowni.
 10. Opieka wspomagająca nad uczniami przebywającymi w pracowniach eksperymentalnych (w przypadkach szczególnych np.: osób niepełnosprawnych).
 11. Bieżąca weryfikacja merytoryczna prawidłowej realizacji usług transportu i wyżywienia uczniów odnośnie zadania.
 12. Dbanie o prawidłowe wykorzystanie materiałów projektowych, w tym oznakowania miejsc realizacji zadania.
 13. Bieżące przekazywanie kadrze zarządzającej informacji merytorycznych odnośnie przebiegu zajęć, materiałów dydaktycznych, opisów zajęć, wyników doświadczeń na stronę www projektu oraz platformę edukacyjną.
 14. Uczestnictwo merytoryczne w postępowaniu przy wyłonieniu dostawców (wykonawców) w zadaniu, pomoc w odbiorze merytorycznym zakupionych towarów i usług, podział na pracownie, przyporządkowanie osób odpowiedzialnych.
 15. Zebranie i przekazanie kadrze zarządzającej wskazówek merytorycznych do postępowań z zamówień publicznych w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia związanych tematycznie z rodzajem wykonywanej pracy.
 16. Odpowiedzialność za stan techniczny materiałów informacyjno-promocyjnych w pomieszczeniach pracowni eksperymentalnych.
 17. Współpraca merytoryczna z asystentem specjalisty.
 18. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizowanego działania.
 19. Bieżące przekazywanie danych merytorycznych, na podstawie których po zsumowaniu i weryfikacji kadra zarządzająca będzie sporządzać sprawozdania okresowe i końcowe, wnioski o płatność, sprawozdania merytoryczne do wniosków o płatność.
 20. Dbałość o prawidłowe, bieżące, rzetelne przekazywanie informacji merytorycznych na temat postępów w realizacji zadania kadrze zarządzającej.
 21. Współtworzenie i uczestnictwo we wszystkich innych działaniach merytorycznych dotyczących działania ZŚ.
 22. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, że :
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
  • ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
10.10.2016 r.  do godziny 14.00 w Dziale Kadr  Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Dubois 36

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:                                                                                                            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wicedyrektor RZPWE
mgr  Stanisław Rożniatowski

DOCXOferta Pracy na stanowisko pom. adm. - opiekun II.docx (92,01KB)