Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starszy specjalista – kierownik projektu pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 20.08.2018 roku

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko:

                                      

Starszy specjalista – kierownik   projektu pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3” Nr projektu POPC.03.02.00-00-0150/17

w  wymiarze czasu pracy ……………………………1/5  wymiaru czasu pracy ……………………………….…

liczba kandydatów do wyłonienia: ...............1 osoba ...................................................................

                                     (ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie: wyższe (kierunki: pedagogiczne informatyka, matematyka, fizyka)

- staż pracy/doświadczenie zawodowe:  10 lat / 5lat

- inne: umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność,                                          

   znajomość języków obcych,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :
- ukończone kursy: kursy doskonalące związane z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy unijnych.
- umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

 

Zakres wykonywanych zadań :

 1. organizacja i kierowanie pracą zespołu projektowego,
 2.  nadzór i koordynacja procesu rekrutacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do projektu,

     zapewnienie sprawnego funkcjonowania zasobów technicznych i informatycznych w celu prawidłowego nadzoru nad realizacją projektu poprzez Microsoft SharePoint Portal Server,

 3.  opracowanie i ankiet badających początkowy i końcowy poziom kompetencji cyfrowych zrekrutowanych nauczycieli, zgodnych ze standardem wymagań kompetencji cyfrowych,
 4.  odpowiedzialność za zabezpieczenie i prawny przepływ mienia zakupionego w projekcie,
 5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu zakupionego w projekcie,
 6. nadzorowanie poprawności formalnej i merytorycznej dokumentacji projektowej,
 7. nadzór nad przygotowaniem harmonogramów szkoleń uczestników projektu i monitorowanie ich realizacji,
 8.   przygotowanie szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia oraz szacowanie jego wartości w postępowaniach dotyczących zakupu usług, materiałów i sprzętu oraz udział w pracach komisji przetargowych,
 9. wyłonienie i wskazanie biegłych w przypadku konieczności ich powołania,
 10. przygotowanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów w zakresie projektu,
 11. odpowiedzialność za archiwizację danych na potrzeby realizacji projektu oraz utrzymania jego trwałości,
 12.  nadzór nad opracowaniem e-learningowego kursu programowania do samodzielnej realizacji przez nauczycieli po zakończeniu szkoleń,
 13. zainicjowanie systemu wsparcia dla uczestników szkoleń w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu, wykorzystującego potencjał kadrowy RZPWE (konsultanci i doradcy metodyczni w zakresie informatyki),
 14. prowadzenie strony www projektu.
 15. koordynowanie działań w zakresie promocji projektu

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze.
 2. Praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  m-cu  lipiec 2018r.  jest niższy niż 6%

RZPWE PRZYJAZNE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale kadrach Zespołu, lub na stronie BIP

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

7. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną :

 

Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

     Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, z siedzibą pod adresem 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

     Kontakt do inspektora ochrony danych: Artur Nowak - tel. 77 404 75 40; mail : iod@rzpwe.opolskie.pl

     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze-Starszy specjalista

     Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.

     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor jednostki ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

     Uprawnienia:

o  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  art. 221 Kodeksu pracy
  art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w późn.zm.
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Załącznik   do ogłoszenia o naborze                                                              

 

              Opole , dnia ………………………………..

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko kandydata naboru / rekrutacji

 

 

Oświadczenie

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze naboru na stanowisko urzędnicze – Starszy specjalista- Kierownik projektu Nr 3.2  w RZPWE.
Zapoznałam/em się i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie naboru/rekrutacji.

 

 

 

 

….……………………………………………….…….

popis kandydata

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej www.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu. W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu - mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE lub pocztą na adres:

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu –

DZIAŁ KADR

45-064 Opole, ul. Głogowska 27

 

z dopiskiem :

„Dotyczy naboru na stanowisko: Starszy specjalista – kierownik   projektu pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”

 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30.08.2018 r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor RZPWE

                                                                                                mgr Lesław Tomczak

 

DOCXOgłoszenie o naborze - St. specjalista -Kierownik projektu 3.2.docx (23,97KB)
DOCInformacja o wynikach naboru Kierownik 2018.doc (26,00KB)