Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: Kierowca - Konserwator

 

OFERTA  PRACY
z dnia 4.10.2016 r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315  Opole, ul.  Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Kierowcy - Konserwatora

w pełnym wymiarze czasu pracy


Wymagania:

Niezbędne:

1. Wykształcenie: podstawowe/zawodowe/średnie*

2. prawo jazdy kat. B

 

Zakres zadań na stanowisku kierowcy:

1. Codzienna kontrola sprawności technicznej pojazdu służbowego przed wyjazdem w trasę.

2. Codzienne wykonywanie z rana obsługi pojazdu i zadbanie o jego estetyczny wygląd.

3. Codzienne nadawanie i odbieranie przesyłek pocztowych.

4. Codzienne pobieranie karty drogowej.

5.Prowadzenie karty drogowej na bieżąco z właściwym naniesieniem trasy wyjazdu, dysponenta, godziny przyjazdów, aktualnego stanu licznika i stanu paliwa.

6.Przed wyjazdem sprawdzenie posiadania niezbędnych dokumentów (dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, karty drogowej itp.).

7. Po otrzymaniu karty drogowej kierowca jest do dyspozycji określonego przez dział administracji dysponenta i wykonuje jego polecenia w zakresie trasy i przewożonych materiałów.

8. Po zakończonej pracy zwraca do działu administracyjno-gospodarczego  wypełnioną i rozliczoną kartę drogową, potwierdzoną przez dysponenta korzystającego w tym dniu z pojazdu.

9. Przed każdym wyjazdem poza teren RZPWE należy bezwzględnie zgłosić to kierownikowi działu.

10.Każde uszkodzenie lub awarię pojazdu należy natychmiast zgłosić kierownikowi działu i uzgodnić wyjazd do warsztatu, celem dokonania naprawy.

11. Dokonywanie drobnych napraw przydzielonego pojazdu.

12. Dokonywanie zakupu części zamiennych w uzasadnionym przypadku, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem działu i główną księgową.

13. Dokonywanie zakupu i rozliczenia paliwa.

14. W wypadku postoju spowodowanego remontem pojazdu lub braku  wyjazdu w trasę, wykonuje inne polecenia kierownika działu.

15. Utrzymanie ładu i porządku w zajmowanym garażu i przed garażem.

 

 Zakres zadań na stanowisku konserwatora

1. Codzienny obchód pomieszczeń sanitarnych w celu stwierdzenia  aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń.

2.Dokonywanie na bieżąco napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń sanitarnych.

3.Drobne naprawy mebli oraz sprzętu biurowego.

4.Koszenie trawników wokół budynku  Zespołu- Opole ul. Dubois 36.

5.Dbanie o porządek na terenie Zespołu( latem zamiatanie podwórza i chodnika w zimie odśnieżanie i posypywanie piaskiem ).

6.Wykonywanie drobnych prac malarskich i budowlanych.

7.Dbanie o porządek w warsztacie.

8.Zgłaszanie kierownikowi administracyjno-gospodarczemu potrzeb w   zakresie zakupu niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

9.Wykonywanie innych czynności techniczno-obsługowych zlecanych przez przełożonych w ramach posiadanych umiejętności i możliwości fizycznych .

10.Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji elektro-energetycznych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami w tym zakresie.

11.Sporadyczne otwieranie budynku RZPWE Opole ul. Dubois 36, lub RZPWE Opole  ul. Głogowska 27.

12 Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o pracę,
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach  umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

  - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

  - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub

  postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

  - ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

   

  OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
  17 października  2016 roku
  w sekretariacie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji  w Opolu ul. Głogowska 27 lub w Opolu ul. Dubois 36

   

  Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                           

  Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:                                                                                                             

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

   

  Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

*niepotrzebne skreślić