Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - pomoc administracyjna - animator pracowni eksperymentalnych

 

OFERTA PRACY

  z dnia  09.10.2018r.

 

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

pomoc administracyjna -  animator pracowni eksperymentalnych

 

w wymiarze czasu pracy :          pełny  wymiar czasu pracy

liczba kandydatów:                    5 osób

zatrudnienie:                               listopad 2018 – lipiec 2019    

miejsce wykonywania pracy:  RZPWE w Opolu, ul. Dubois 36

 

Wymagania:

wykształcenie: co najmniej średnie; mile widziane wyższe związane z naukami przyrodniczymi

doświadczenie: co najmniej 3 miesiące na stanowisku animatora (przy braku wykształcenia kierunkowego)

 

Cechy animatora pracowni eksperymentalnej:

 • ciekawość świata i zamiłowanie do popularyzacji wiedzy,
 • zainteresowania interdyscyplinarne nauki przyrodnicze
 • otwartość w kontaktach międzyludzkich i łatwość ich nawiązywania,
 • brak lęku przed publicznymi wystąpieniami,
 • twórcze myślenie, pomysłowość,
 • samodzielność w organizowaniu własnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziani:

 • studenci i absolwenci studiów interdyscyplinarnych (nauki przyrodnicze),
 • osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć, szkoleń, wystąpień, prelekcji.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć projektowych z uczniami w pracowniach eksperymentalnych stacjonarnych oraz podczas zielonych szkół (m.in.):
  1. objaśnianie zachodzących zjawisk w doświadczeniach,
  2. pomoc w odkrywaniu zależności zachodzących pomiędzy zjawiskami podczas prowadzenia eksperymentów,
  3. stawianie tez i zadawanie pytań uczestnikom zajęć,
  4. pobudzanie uczniów do wyrażania własnych przemyśleń czy pomysłów kierując się zasadą „zobacz – dotknij – zrozum”.
 • codzienne przygotowanie pracowni tj. sprzętu, stanowisk, materiałów do zajęć
  z uczestnikami;
 • współorganizacja pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach,  zgodnie
  z założeniami merytorycznymi zielonych szkół,
 • podział uczniów na grupy zajęciowe, kierowanie grup do odpowiednich pracowni eksperymentalnych,
 • udział w przebiegu przerw w zajęciach (zmiany pracowni, przerwy na posiłek, toalety),
 • opieka wspomagająca nad uczniami przebywającymi w pracowniach eksperymentalnych /w przypadkach szczególnych np.: osób niepełnosprawnych/,
 • stała, szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów przebywających w pracowniach, 
 • przygotowanie opisu merytorycznego pracowni eksperymentalnych, rozplanowania poszczególnych stanowisk i doświadczeń, ustawienia urządzeń i wyposażenia,
 • udział w przygotowaniu szczegółowego programu zajęć w pracowniach eksperymentalnych zgodnie z założeniami projektowymi tj. opracowanie scenariuszy zajęć w pracowniach dla uczniów biorących udział w projekcie dostosowane do każdego etapu edukacyjnego. Scenariusz musi zawierać co najmniej: temat/obszar tematyczny; cele główne i szczegółowe lub operacyjne; metody i formy pracy; środki dydaktyczne i inne materiały potrzebne do realizacji zajęć; słownik ważnych pojęć; opis krok po kroku działań uczniów i prowadzącego zajęcia, w tym opis mini wykładu, ćwiczeń, podanie stopnia trudności zadań (który etap edukacyjny) na danym stanowisku, itd., odniesienia do podstawy programowej,
 • merytoryczne opracowanie instrukcji stanowiskowych,
 • przygotowanie merytorycznego wykazu i opisu materiałów eksploatacyjnych koniecznych do prowadzenia zajęć w pracowni,
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej zajęć w pracowniach oraz zajęć wyjazdowych zgodnie ze wskazaniami projektowymi,
 • prowadzenie ewaluacji zajęć w pracowniach eksperymentalnych,
 • tworzenie i umieszczanie na platformie projektowej projektu materiałów edukacyjnych dotyczących prowadzonych zajęć oraz wirtualnych pracowni eksperymentalnych,
 • przygotowywanie propozycji merytorycznych zmian do zajęć z uczniami w pracowniach eksperymentalnych,
 • współtworzenie regulaminów merytorycznych konkursów dla uczniów,
 • dbanie o prawidłowe wykorzystanie urządzeń i sprzętu podczas zajęć w pracowniach i zajęciach pokazowych,
 • utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i wyposażenia pracowni eksperymentalnych,
 • rozwój powierzonego warsztatu pracy,
 • współuczestnictwo merytoryczne w inwentaryzacjach środków, urządzeń i wyposażenia pracowni eksperymentalnych i mobilnych,
 • współuczestnictwo merytoryczne w spotkaniach, warsztatach, konferencjach projektowych,
 • współpraca z personelem zarządzającym projektu zakresie przygotowywania zbiorczych zestawień merytorycznych do oceny przebiegu zajęć w pracowniach eksperymentalnych,
 • systematyczne informowanie Pracodawcy o jakichkolwiek kłopotach w realizacji zadań,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE,

5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,

6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

    - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

    - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub

       postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

    - ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

 

7. Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę i oświadczenie:                                                                                                             

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru/ rekrutacji podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze/ rekrutacji.

     Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, z siedzibą pod adresem 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

     Kontakt do inspektora ochrony danych: Artur Nowak - tel. 77 404 75 40; mail : iod@rzpwe.opolskie.pl

     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko pracy

     Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.

     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru/ rekrutacji  na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor jednostki ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

     Uprawnienia:

 - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

-  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 221 Kodeksu pracy
- art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w późn.zm.

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

 

                                             Opole , dnia ………………………………..

 

 

……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko kandydata naboru / rekrutacji

 

 

Oświadczenie

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze naboru/ rekrutacji  na stanowisko : pomoc administracyjna – animator pracowni eksperymentalnych 
Zapoznałam/em się i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie naboru/rekrutacji.”

 

 

….……………………………………………….…….

popis kandydata naboru / rekrutacji

 

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach   w Dziale Kadr  RZPWE pokój nr 2.15, w sekretariacie  lub pocztą na adres :

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

45-315 Opole ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy rekrutacji na stanowisko pomoc administracyjna – animator pracowni eksperymentalnych“

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

     18.10.2018 r. do godz. 14.00

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Dyrektor RZPWE

   mgr Lesław Tomczak

 

DOCXOferta pomoc administracyjna - animator 2018 ( 5 osób).docx (26,41KB)