Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjna – animator pracowni eksperymentalnych

OFERTA PRACY
z dnia 6.10.2016r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko: pomoc administracyjna – animator pracowni eksperymentalnych

w wymiarze czasu pracy: pełny  wymiar czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia:  7 osób
miejsce wykonywania pracy: RZPWE w Opolu, ul. Dubois 36

Wymagania:

wykształcenie: wyższe pedagogiczne lub wyższe kierunkowe zgodne z tematyką pracowni eksperymentalnych lub studenci ostatnich lat studiów z rekomendacją uczelni,

Cechy animatora pracowni eksperymentalnej:

 • ciekawość świata i zamiłowanie do popularyzacji wiedzy
 • zainteresowania interdyscyplinarne nauki przyrodnicze i ścisłe
 • otwartość w kontaktach międzyludzkich i łatwość ich nawiązywania
 • brak lęku przed publicznymi wystąpieniami
 • twórcze myślenie, pomysłowość
 • samodzielność w organizowaniu własnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • poczucie humoru

Mile widziani:

 1. uczestnicy festiwali nauki (osoby organizujące i prowadzące stoiska)
 2. studenci i absolwenci studiów interdyscyplinarnych (nauki przyrodnicze)
 3. osoby aktywnie zajmujące się działalnością dydaktyczną

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie zajęć projektowych z uczniami w pracowniach eksperymentalnych stacjonarnych i mobilnych,
 2. codzienne przygotowanie pracowni stacjonarnych lub mobilnych tj. sprzętu, stanowisk, materiałów do zajęć z uczestnikami;
 3. współorganizacja pomieszczeń w szkołach zgodnie z założeniami merytorycznymi pokazów mobilnych,
 4. podział uczniów na grupy zajęciowe, kierowanie grup do odpowiednich pracowni eksperymentalnych,
 5. udział w przebiegu przerw w zajęciach (zmiany pracowni, przerwy na posiłek, toalety),
 6. opieka wspomagająca nad uczniami przebywającymi w pracowniach eksperymentalnych /w przypadkach szczególnych np.: osób niepełnosprawnych/,
 7. stała, szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów przebywających w pracowniach,
 8. przygotowanie opisu merytorycznego pracowni eksperymentalnych, rozplanowania poszczególnych stanowisk i doświadczeń, ustawienia urządzeń i wyposażenia,
 9. przygotowanie szczegółowego programu zajęć w pracowniach eksperymentalnych zgodnie z założeniami projektowymi tj. opracowanie scenariuszy zajęć w pracowniach dla uczniów biorących udział w projekcie dostosowane do każdego etapu edukacyjnego. Scenariusz musi zawierać co najmniej: temat/obszar tematyczny; cele główne i szczegółowe lub operacyjne; metody i formy pracy; środki dydaktyczne i inne materiały potrzebne do realizacji zajęć; słownik ważnych pojęć; opis krok po kroku działań uczniów i prowadzącego zajęcia, w tym opis mini wykładu, ćwiczeń, podanie stopnia trudności zadań (który etap edukacyjny) na danym stanowisku, itd., odniesienia do podstawy programowej,
 10. merytoryczne opracowanie instrukcji stanowiskowych,
 11. przygotowanie merytorycznego wykazu i opisu materiałów eksploatacyjnych koniecznych do prowadzenia zajęć w pracowni,
 12. prowadzenie dokumentacji merytorycznej zajęć w pracowniach oraz zajęć wyjazdowych zgodnie ze wskazaniami projektowymi,
 13. prowadzenie ewaluacji zajęć w pracowniach eksperymentalnych,
 14. tworzenie i umieszczanie na platformie projektowej projektu materiałów edukacyjnych dotyczących prowadzonych zajęć oraz wirtualnych pracowni eksperymentalnych,
 15. bieżące prowadzenie merytorycznej korespondencji z nauczycielami w ramach zakresu przedmiotowego zrealizowanych zajęć w pracowniach eksperymentalnych,
 16. przygotowywanie propozycji merytorycznych zmian do zajęć z uczniami w pracowniach eksperymentalnych,
 17. współtworzenie regulaminów merytorycznych konkursów dla uczniów,
 18. dbanie o prawidłowe wykorzystanie urządzeń i sprzętu wykorzystywanego w pracowniach i zajęciach pokazowych,
 19. utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i wyposażenia pracowni eksperymentalnych,
 20. rozwój powierzonego warsztatu pracy,
 21. współuczestnictwo merytoryczne w inwentaryzacjach środków, urządzeń i wyposażenia pracowni eksperymentalnych i mobilnych,
 22. współuczestnictwo merytoryczne w spotkaniach, warsztatach, konferencjach projektowych,
 23. współpraca z personelem zarządzającym projektu zakresie przygotowywania zbiorczych zestawień merytorycznych do oceny przebiegu zajęć w pracowniach eksperymentalnych,
 24. systematyczne informowanie Pracodawcy o jakichkolwiek kłopotach w realizacji zadań,
 25. wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, że :
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
  • ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
17.10.2016 r.  do godziny 14.00 w Dziale Kadr

Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Dubois 36

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Dyrektor RZPWE
mgr Lesław Tomczak

DOCXOferta Pracy na stanowisko pom. adm. - Animator prac. eksperymantalnych 2016.docx (69,13KB)