Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

usługi społeczne-liderzy szkolni


Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji ul. Głogowska 27Opole45-315PolskaOsoba do kontaktów: Bogusława Pater Tel.: +48 774047537E-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rzpwe.opolskie.pl/
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://rzpwe.opolskie.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej
II.1.2)
Główny kod CPV
80210000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia funkcji: 1. szkolnego lidera i 2. lidera Szkolnych PunktówInformacji i Kariery (SzPIiK) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w województwie opolskim, napotrzeby Projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym
2 / 41
zadania liderów opisane są w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym na stronie BIP Zamawiającego:http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html.
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Szkolny Lider
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7, 46-380 Dobrodzień
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
3 / 41
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach Szkolny Lider
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
4 / 41
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu Szkolny Lider
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 47-200 K-Koźle
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z terenu woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu Szkolny Lider
Część nr: 4
5 / 41
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7, 47-223 K-Koźle
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z terenu woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu Szkolny Lider
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
6 / 41
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 2, 47-200 K-Koźle
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z terenu woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku Szkolny Lider
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
7 / 41
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z terenu woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kluczborku Szkolny Lider
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 46-200 Kluczbork
8 / 41
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939r. w Namysłowie Szkolny Lider
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939r., ul. Pułaskiego 10, 46-100 Namysłów
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
9 / 41
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Szkolny Lider
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
10 / 41
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie Szkolny Lider
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana 6, 48-303 Nysa
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
11 / 41
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Technicznych w Nysie Szkolny Lider
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4, 48-300 Nysa
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
12 / 41
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie Szkolny Lider
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie, ul. Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
13 / 41
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie Szkolny Lider
Część nr: 13
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
14 / 41
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu Szkolny Lider
Część nr: 14
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, ul. T.Kościuszki 39-41, 45-062 Opole
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
15 / 41
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu Szkolny Lider
Część nr: 15
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu, ul. Kościuszki 43, 45-062 Opole
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
16 / 41
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w Praszce Szkolny Lider
Część nr: 16
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Armii Wojska Polskiego, ul. Sportowa 8, 46-320 Praszka
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku Szkolny Lider
Część nr: 17
17 / 41
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Medycznych im. Korczaka w Prudniku Szkolny Lider
Część nr: 18
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
18 / 41
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Medycznych im. Korczaka w Prudniku, ul. Piastowska 26, 48-200 Prudnik
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich Szkolny Lider
Część nr: 19
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
19 / 41
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach Szkolny Lider
Część nr: 20
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A, 47-330 Zdzieszowice
20 / 41
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera należy w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem i koordynatorem merytorycznym proj.,
b) udział w spotkaniach roboczych na terenie RZPWE Opole,
c) ustalenie harmonogramu poszczególnych działań proj. z koordynatorem merytorycznym proj.,
d) nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych w ramach proj. na terenie szkoły,
e) rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych działaniach proj. (konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne,SzPIiK , „design-thinking, warsztaty dla uczniów budujących swoje ePortfolio zaw. w studiu nagrań RZPWE),
f) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu dostosowania bazy sprzętowej kształcenia zaw. w celuodzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy,
g) prowadzenie prezentacji i warsztatów dla uczniów zw. z możliwościami rozwoju kariery zaw.,
h) opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami planu tworzenia klas patronackich w wybranych zawodach,
i) prowadzenie spotkań przygotowawczych dla uczestników poszczególnych działań proj.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 430.93 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
206 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 21
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7, 46-380 Dobrodzień
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
21 / 41
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 22
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Aleja Śląska 1, 48-100 Głubczyce
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
22 / 41
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu Lider Szkolnych PunktówInformacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 23
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 47-200 K-Koźle
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
23 / 41
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu Lider Szkolnych Punktów Informacji iKariery (SzPIiK)
Część nr: 24
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7 47-223 K-Koźle
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
24 / 41
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery(SzPIiK)
Część nr: 25
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 2, 47-200 K-Koźle
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
25 / 41
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku Lider SzkolnychPunktów Informacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 26
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork
RZPWE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj. opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
26 / 41
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kluczborku Lider Szkolnych PunktówInformacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 27
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 46-200Kluczbork
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
27 / 41
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939r. w Namysłowie Lider Szkolnych Punktów Informacji iKariery (SzPIiK)
Część nr: 28
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939r., ul. Pułaskiego 10, 46-100 Namysłów
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
28 / 41
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 29
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
29 / 41
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery(SzPIiK)
Część nr: 30
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana 6, 48-303 Nysa
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
30 / 41
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Technicznych w Nysie Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 31
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4, 48-300 Nysa
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
31 / 41
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie Lider Szkolnych Punktów Informacji iKariery (SzPIiK)
Część nr: 32
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie, ul. Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
32 / 41
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 33
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
33 / 41
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery(SzPIiK)
Część nr: 34
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, ul. T.Kościuszki 39-41, 45-062 Opole
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
34 / 41
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu Lider Szkolnych PunktówInformacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 35
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota", ul. T.Kościuszki 43, 45-062 Opole
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
35 / 41
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w Praszce Lider Szkolnych PunktówInformacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 36
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w Praszce, ul. Sportowa 8, 46-320 Praszka
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 37
36 / 41
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół Medycznych im. Korczaka w Prudniku Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 38
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
37 / 41
80530000
80310000
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Medycznych im. Korczaka w Prudniku, ul. Piastowska 26, 48-200 Prudnik
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich Lider Szkolnych Punktów Informacjii Kariery (SzPIiK)
Część nr: 39
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
38 / 41
80410000
80521000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach Lider Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SzPIiK)
Część nr: 40
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80210000
80510000
80530000
80310000
80410000
80521000
39 / 41
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A, 47-330 Zdzieszowice
RZPWE, ul.Głogowska 27, 45-315 Opole
firmy współpracujące ze szkołą z ter. woj.opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Do zadań szkolnego lidera Szkolnych Punktów Informacji i Kariery będzie należeć w szczególności:
a) współpraca z kierownikiem, szkolnym liderem oraz koordynatorem merytorycznym projektu,
b) rekrutacja uczniów do udziału w działaniach projektowych (seminaria, wyjazdy studyjne, SzPIiK, „design-thinking, warsztaty w studiu nagrań ),
c) opracowanie i wdrożenie szkolnego programu pracy SzPIK,
d) prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych dla uczniów,
e) udział w 2 dniowym seminarium dla uczniów na terenie ośrodka szkol. Regionalnego Zespołu PlacówekWsparcia Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17
f) koordynacja uczestnictwa uczniów w konsultacjach indywidualnych realizowanych w ramach projektu naterenie szkoły,
g) wybór najaktywniejszych uczniów do stworzenia swojego ePortfolio w studiu nagań RZPWE
h) opieka nad uczniami w 2 dniowych warsztatach z grupą najaktywniejszych uczniów tworzących swojeePortfolio w studiu nagań
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 597.38 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 23/10/2016
Koniec: 30/10/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
86 godzin
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)
Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
cena 100%
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
warunki realizacji umowy opisane są we wzorze umowy dostępnej na stronie BIP zamawiającego: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
40 / 41
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)
Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/
IV.1.11)
Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi (Dział III, Rozdział VI ustawy Prawo ZamówieńPublicznych)
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowaniaudziałem
Data: 18/10/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Ponieważ przedmiotem zamówienia są usługi społeczne (określone w przepisach ustawy pzp dotyczącychzamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi) zamawiający nie stosuje przepisów ustawy pzpdotyczących terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, a także obowiązku żądania dokumentówpotwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17Warszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) dział VI
41 / 41
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17Warszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2016

PDFENOTICES_RZPWE-2016-130102-NF21-PL.pdf (558,43KB)
DOCXLider SzPIiK - zal nr 2 do SIWZ wzór umowy.docx (411,81KB)
DOCXOpis.docx (437,28KB)
DOCXSzkolny Lider - zal nr 2 do SIWZ wzór umowy.docx (411,74KB)
DOCXzalacznik nr 1 formularz ofertowy lider(1).docx (31,97KB)

DOCXinformacja w trybie art. 86.docx (140,20KB)
DOCXwybór najkorzystniejszej oferty.docx (415,41KB)
PDFnotice ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (754,62KB)
PDFnotice ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (754,62KB)