Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2/ZPPU/RZPWE/2016 transport do Niemiec, Francji

2/ZPPU/RZPWE/2016                                                                         Opole, dnia 13.10.2016r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

dotyczy zamówienia na usługę transportową na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 • ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

tel.: 77 4579895,

fax: 77 4552979,

mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl,

http://www.rzpwe.opolskie.pl.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla grupy 5 osób do Niemiec i Francji wraz z ubezpieczeniem i innymi niezbędnymi opłatami (np. opłaty parkingowe, opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg publicznych) na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zapytania.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63510000-7  Usługi biur podróży i podobne

 • TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 07-10 listopada 2016r.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: przejazd na trasie Opole-Niemcy- Francja-Niemcy-Opole

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym została odebrana prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony.

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres: , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 20.10.2016r. do godziny 12:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem:

http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od ów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 • OCENA OFERT
  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena ofertowa – 60 %

doświadczenie Kierowcy - 40 %

przy czym realizacja 10 i więcej wyjazdów do Niemiec  40%

realizacja 4 do 9 wyjazdów do Niemiec  20%

realizacja od 1 do 3 wyjazdów do Niemiec  0 %

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacjigdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod adresem email:                                                                                    

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
 2. Wzór umowy - załącznik nr 2
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3

Z poważaniem

Wicedyrektor

mgr Hanna Franczak


DOCXwyjazd do Niemiec i Francji.docx (61,10KB)
DOCXzal_1 opis przedmiotu zamówienia.docx (50,10KB)
DOCXzal_2 wzór umowy.docx (68,38KB)
DOCzal_3 formularz ofertowy.doc (58,50KB)
DOCXodpowiedzi na pytania.docx (63,76KB)
DOCXwyniki.docx (87,58KB)
XLSXZestawienie złożonych ofert.xlsx (10,73KB)