Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg sprzęt komputerowy

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji ul. Głogowska 27 Opole45-315 Polska Osoba do kontaktów: Bogusława Pater Tel.: +48 774047537E-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rzpwe.opolskie.pl/
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji ul. Głogowska 27Opole45-315PolskaOsoba do kontaktów: Bogusława Pater E-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby 5 projektów (9.1.2 i 9.2.1)
Numer referencyjny: 3/ZP/RZPWE/9.2.1/2016
II.1.2)
Główny kod CPV
2 / 5
30210000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby 5 projektów: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” - obszarI, obszar II i obszar III. W ramach realizacji zamówienia wymagane jest osobiste dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do poszczególnych placówek. Wykonawca zobowiązany jest do rozpakowania,dokonania montażu, instalacji, próbnego uruchomienia oraz szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji po jednej osobie z każdej placówki. Liczba placówek: 18. Szczegółowe dane w załączniku 1 do SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szkoły i placówka doskonalenia nauczycieli na terenie województwa opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby 5 projektów: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” -obszar I, obszar II i obszar III. W ramach realizacji zamówienia wymagane osobistego dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do poszczególnych placówek. Wykonawca zobowiązany jest do rozpakowania,dokonania montażu, instalacji, próbnego uruchomienia oraz szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji po jednej osobie z każdej placówki. Liczba placówek: 21. Szczegółowe dane w załączniku 1 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
3 / 5
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
pozostałe numery projektów, których dotyczy zamówienie: RPOP.09.01.02-16-006/15;RPOP.09.01.02-16-006/15; RPOP.09.01.02-16-007/15; RPOP.09.01.02-16-008/15
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
szczegółowe informacje w SIWZ pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
szczegółowe informacje w SIWZ pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Zgodnie ze wzorem umowy dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego – http://dzp.uw.edu.pl,podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
2. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń)dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
4. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
4 / 5
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/11/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2016
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
siedziba Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, piętro I, sala 2.4
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
publicznego otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem, drogą elektroniczną lub osobiście.
2. Odwołania i wszelka korespondencja związana z odwołaniem może być przekazywana wyłącznie w formie pisemnej faksem, pocztą lub osobiście.
3. Składanie ofert, przygotowanych odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 z późn.zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożonew terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w SIWZ, przed upływem wymaganego terminu.
6. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w odpowiednim Zarządzeniu Dyrektora RZPWE) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30.
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: – w sprawach organizacyjnych – Bogusława Pater tel: (77) 40-47-537, fax: (77) 4047535, bpater@rzpwe.opolskie.pl . Zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7ustawy.
9. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich wymaganych parametrów. Wraz z formularzem Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 1 do tego formularza,w którym poda informacje dotyczące oferowanego sprzętu. Konieczne jest podanie nazwy firmy producenta
5 / 5
sprzętu oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym marki, typu, modelu sprzętu (jeśli występują).
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,
3) zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane z produkcji. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17Warszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17Warszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2016

 

z poważaniem

Dyrektor

Lesław Tomczak

PDFnotice-1.pdf (119,75KB)

DOCXSIWZ.docx (129,47KB)
XLSXZal_ 1 sprzęt multimedialny + oprogramowanie.xlsx (58,39KB)
DOCZal_2 JEDZ.doc (184,00KB)
DOCXzal_3 wzór umowy.docx (77,24KB)
DOCXzal_4 formularz ofertowy.docx (67,60KB)
DOCXzal_5 wykaz dostaw.docx (62,55KB)
DOCXzal_6 pisemne zobowiązanie.docx (62,71KB)

DOCXunieważnienie postępowania.doc.docx (95,98KB)

PDFogłoszenie o unieważnieniu e-notice.pdf (96,86KB)