Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kurs na instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji ul. Głogowska 27Opole45-315PolskaOsoba do kontaktów: Bogusława Pater
Tel.: +48 774047537E-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl Faks: +48 774047535Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rzpwe.opolskie.pl/
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://rzpwe.opolskie.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)
Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Numer referencyjny: 2/ZP/USz/RZPWE/9.2.1/2016
II.1.2)
Główny kod CPV
80000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Usługa polegająca na opracowaniu szczegółowego programu, materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzeniu zajęć w ramach kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2., Podziałanie 9.2.1 w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”
2 / 4
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 000.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
80400000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wskazane przez zamawiającego miejsca (sale) na obszarze województwa opolskiego. Wskazane z minimum 7dniowym wyprzedzeniem miejsce realizacji zajęć. Sale szkoleniowe zapewnia Zamawiający
II.2.4)
Opis zamówienia:
Kurs w wymiarze 80 godzin dydaktycznych oraz 10 godzin praktyk metodycznych.
Zaplanowano realizację 1 kursu. Wykonawca zapewni osoby do przeprowadzenia odpowiedniej liczby godzin wzależności od zajęć edukacyjnych organizowanych w ramach kursu.
A) Elementy psychologii – 16 godzin zajęć
B) Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania – 16 godzin
C) Metodyka zajęć praktycznych – 48 godzin
Kurs prowadzony w formie wykładów oraz warsztatów zgodnie z ramowym programem kursu opracowanym przez Zamawiającego; w uzgodnione dni: w godzinach 09:00-20:00 w dni robocze lub w godzinach 09:00–15:00w weekendy. Udział uczestników w zajęciach kursu jest bezpłatny. Wykonawca od uczestników kursu nie może pobierać żadnych opłat.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie w kształceniu osób dorosłych / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
3 / 4
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Obowiązkowe
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (zgodnie z zakresem tematycznym kursu)
z przygotowaniem pedagogicznym,
• Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany lub dyplomowany lub nauczyciel akademicki z pięcioletnim stażem pracy dydaktycznej.
Dodatkowe
• Udokumentowane doświadczenie w kształceniu osób dorosłych – zrealizowane formy zajęć
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
warunki realizacji umowy opisane są we wzorze umowy dostępnej na stronie BIP zamawiającego:
http:// http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
4 / 4
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2016
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Siedziba zamawiającego: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, Opole 45-315,sala 2.4 I p.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2016

Z poważaniem

Dyrektor

Lesław Tomczak

PDFENOTICES_RZPWE-OPOLE-2016-134673-NF02-PL.pdf (109,85KB)
DOCXOpis przedmiotu zamówienia - Kurs dla istruktorów praktycznej nauki zawodu.docx (426,50KB)
DOCXZalacznik 1 formularz ofertowy.docx (26,25KB)
DOCXZałącznik 2 wzór umowy.docx (405,03KB)
DOCXZałącznik 3 wykaz osób.docx (394,04KB)
DOCXZałącznik 4 wykaz usług.docx (394,66KB)
PDFSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf (70,54KB)
DOCXZmiana w Opisie przedmiotu zamówienia - Kurs dla istruktorów praktycznej nauki zawodu.docx (396,61KB)

DOCXZmiana w Załączniku 1 do opisu przedmiotu zamówienia - Kurs dla istruktorów praktycznej nauki zawodu.docx (396,55KB)

DOCXwyniki instruktor praktycznej nauki zawodu.docx (404,95KB)
PDFENOTICES_RZPWE-OPOLE-2016-164307-NF03-PL.pdf (100,45KB)